Botanický průzkum evropsky významné lokality Kaňon Vltavy u Sedlce

Dlouhodobý projekt, který má za cíl podrobné zpracování průzkumu cévnatých rostlin a částečně také popularizaci evropsky významné lokality Kaňon Vltavy u Sedlce (její součástí jsou s mírným přesahem současná chráněná území Podhoří, Zámky, Sedlecké skály, Podbabské skály a Baba).

Při dosud prováděných průzkumech byly dohledávány předchozí nálezy z herbářových sbírek, literatury nebo rukopisů (obvykle se jedná až o desítky prací). Následně probíhal sběr dat přímo v terénu. Aby byla pokryta celá vegetační sezóna, je území zpravidla navštíveno minimálně 1-2x za měsíc. Přístrojem GPS jsou zaměřovány souřadnice vzácnějších druhů (ať už druhů chráněných nebo druhů červeného seznamu), také ale druhů expanzivních nebo prokazatelně vysazených.

Při zpracování dat jsou dourčeny taxonomicky složitější skupiny nebo jsou přeurčeny specialisty na příslušnou skupinu. Je prováděno srovnání historických nálezů všech druhů se současností a vytvořen přehled všech pojednávaných dílčích ploch.

Při zpracování závěrečné zprávy bylo nad rámec obsahu projektu provedeno také vyhodnocení změn pomocí Ellenbergových indikačních hodnot, invazního statutu a ohrožení.

Květena chráněných území je dále prezentována na internetových stránkách sdružení.

Projekt v letech 2006-2010 podpořilo Hlavní město Praha.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Zhodnocení a průzkum lokality „Sklenářka a Hrachovka“

Obsahem projektu byl průzkum květeny lokality „Sklenářka a Hrachovka“ jako území navržené za zvláště chráněné území v rámci projektu tzv. „České natury“ (jedná se o území s významným přírodním potenciálem, které vyplynuly z mapování biotopů v rámci systému NATURA 2000, nicméně mezi evropsky významné lokality nebyly zahrnuty).

Realizace projektu zahrnovala celkové zhodnocení lokality (možnosti ochrany, zachovalost lokality, případná ohrožení – zarůstání, invaze nepůvodních rostlin, přirozenost lesních porostů) a podrobný botanický průzkum zaměřený na významné typy společenstev a jejich umístění, zvláště chráněné druhy nebo druhy významné pro dané území včetně mapových výstupů a dále srovnání v terénu získaných dat s dostupnými historickými nálezy.

V rámci projektu proběhlo fytocenologické snímkování vybraných ploch a zaměření výskytu významnějších druhů přístrojem GPS.

Při zpracování závěrečné zprávy bylo nad rámec obsahu projektu provedeno také vyhodnocení změn pomocí Ellenbergových indikačních hodnot, invazního statutu a ohrožení.

Celkem bylo nalezeno 32 vzácných druhů tzv. „červeného seznamu“, z toho 1 v kategorii druhů silně ohrožených (C2), 9 druhů ohrožených (C3) a 22 druhů vyžadující další pozornost (C4a). Druhy chráněné vyhláškou č. 395/1992 Sb., byly nalezeny celkem 4, z toho dva původní (Biscutella laevigata, Equisetum ramosissimum) a dva vysazené (Taxus baccata, Cornus mas).

Projekt v letech 2007-2009 podpořilo Hlavní město Praha.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget