Komplexní přírodovědný průzkum a popularizace evropsky významné lokality Havránka a Salabka

Projekt byl zaměřen na přírodovědný průzkum evropsky významné lokality Havránka a Salabka, resp. současné přírodní památky Havránka a přírodní památky Salabka a dále některých dalších, potenciálně přírodovědně významných ploch: výslunného svahu nad botanickou zahradou a stepní plochy „Na Libuli“.
Součástí botanického průzkumu byl floristický přehled včetně historických nálezů a vegetační přehled. Z hmyzu byly předmětem studia následující skupiny: pavoukovci (Arachnidae), zlatoočkovití (Chrysopidae), rovnokřídlí (Orthoptera), ploštice (Heteroptera), brouci (Coleoptera), konkrétně čeledi střevlíkovití (Carabidae), slunéčkovití (Coccinellidae), mandelinkovití (Chrysomelidae), páteříčkovití (Cantharidae), měkokrovečníkovití (Lagriidae), vyklenulcovití (Byrrhidae), majkovití (Meloidae), květomilovití (Alleculidae), dlouhanovití (Brentidae), nosatcovití (Curculionidae), kovaříkovití (Elateridae), tesaříkovití (Cerambycidae), zlatohlávkovití (Cetoniidae), roháčovití (Lucanidae), dále blanokřídlí (Hymenoptera) a motýli (Lepidoptera). Z obratlovců byl zkoumán výskyt obojživelníků, plazů, ptáků a savců.

Současně byly zveřejněny texty ke sledovaným územím také na těchto webových stránkách:

HAVRÁNKA A SALABKA – EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA

HAVRÁNKA – PŘÍRODNÍ PAMÁTKA

SALABKA – PŘÍRODNÍ PAMÁTKA

STEPI NAD BOTANICKOU ZAHRADOU

V rámci popularizace projektu byla uskutečněna jedna exkurze „Ptáci a jejich ochrana“ zaměřená na ochranu ptáků a možnosti jejich ochrany v pražských aglomeracích. Fotodokumentace byla zveřejněna na FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH SDRUŽENÍ.

Projekt v letech 2010-2011 a 2011-2012 podpořilo Hlavní město Praha.

Prokopské údolí – průzkum evropsky významné lokality

Evropsky významná lokalita Prokopské údolí je velmi členité a floristicky bohaté území, které bylo vždy v zájmu přírodovědců. V rámci projektu probíhal podrobný průzkum zaměřený především na západní část (Albrechtův vrch, Hemrovy skály, butovické hradiště, Opatřilka-Červený lom) a centrální část území (Vysoká, Hřebenáč, skalky nad hřbitovem a další části).

Z významnějších druhů byl potvrzen výskyt např. česneku tuhého (Allium strictum), křivatce českého (Gagea bohemica), koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), žluťuchy smrduté (Thalictrum foetidum), lomikamene trojprstého (Saxifraga tridactylites) či plaménku přímého (Clematis recta). Celkem bylo zaevidováno ke stovce druhů červeného seznamu a zvláště chráněných druhů. Bylo provedeno vyhodnocení stavu po dříve zpracovávaných inventarizačních průzkumech a srovnání zjištěných dat v terénu s dostupnými historickými nálezy.

Nad rámec průzkumu byly výsledky popularizovány prostřednictvím webových stránek:
PROKOPSKÉ ÚDOLÍ – EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA

Projekt v letech 2011-2012 a 2012-2013 podpořilo Hlavní město Praha.

Komplexní přírodovědný průzkum navržené přírodní památky Skály v ZOO

Přírodní památka Skály v ZOO je nově vyhlašované chráněné území. Pro potřebu komplexnější informace o území byl realizován projekt zaměřený na podrobný přírodovědný průzkum.

Mimo cévnatých rostlin byly zkoumány indikační druhy bezobratlých – střevlíkovití (Carabidae), rovnokřídlí (Orthoptera), motýli (Lepidoptera), z blanokřídlého hmyzu mravenci (Formicidae).
Součástí projektu byla také zpráva o výskytu obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Na projektu se podíleli např. Tomáš Dobrovský, předseda Lepidopterologické sekce České entomologické společnosti, RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. Z Přírodovědecké fakulty UK nebo Karel Kerouš z České herpetologické společnosti.

Nad rámec projektu byly uskutečněny dvě exkurze: „Z historie i současnosti obojživelníků v pražské Troji“ a „Geologické atrakce pražské ZOO“. Fotodokumentace je zveřejněna na FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH SDRUŽENÍ.

Text k navrženému chráněnému území byl zveřejněn na těchto webových stránkách:
SKÁLY V ZOO – NÁVRH PŘÍRODNÍ PAMÁTKY

Projekt v letech 2011-2012 podpořilo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget