Tento příspěvek byl přečten2319krát!

Na území Středočeského kraje se vyskytuje řada ochranářsky významných druhů rostlin – některé jsou už odedávna předmětem velkého zájmu (jako nejrůznější zástupci čeledi vstavačovitých), jiné téměř bez povšimnutí z květen nejenom regionálních rychle mizí (například zástupci čeledi šáchorovitých, lipnicovitých a dalších méně nápadných druhů).

Míra ohrožení je obvykle diferencována podle několika seznamů, ať již jde o ochranu v rámci Natury 2000, mezinárodní úmluvy, zákonnou ochranu podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. nebo podle černých a červených seznamů.
Ochrana ohrožených druhů rostlin je právně zakotvena v zákoně o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.), který byl již několikrát novelizován. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. stanovuje v přílohách II a III. výčet chráněných druhů v kategoriích kriticky ohrožený (§1), silně ohrožený (§2) a ohrožený (§3).
Způsob ochrany je určen také legislativou EU, konkrétně je zakomponován ve dvou směrnicích: Směrnici o ochraně volně žijících ptáků (79/409/EHS) a v Směrnici o ochraně volně žijících živočichů, rostlin a o ochraně přírodních stanovišť (92/43/EHS). Česká republika byla v souvislosti se vstupem do Evropské unie povinna obě směrnice převést do svého právního řádu (novelizací zákona 114/1992 Sb. platné od dubna 2004).
Rostlinné druhy vyžadující ochranu v rámci soustavy Natura 2000 jsou vyjmenovány v příloze II. Směrnice Rady 92/43 EHS. V zájmu Evropské unie je celkem 40 rostlinných druhů vyskytujících se na území České republiky, některé z nich jsou svým výskytem vázány i na území středních Čech (např. popelivka sibiřská – Ligularia sibirica, zvonovec liliolistý – Adenophora liliifolia, včelník rakouský – Dracocephalum austriacum, střevíčník pantoflíček – Cypripedium calceolus, mečík bahenní – Gladiolus palustris,  a další).

Pro ochranu druhů jak rostlin tak živočichů jsou významné i další dokumenty:
Bernská úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Česká republika k tomuto dokumentu přistoupila v roce 1997 – Sdělení 107/2001 Sb.) a Washingtonská úmluva (CITES) o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (právně zakotvená v zákonu č. 100/2004 Sb. a ve Vyhlášce 227/2004 Sb.). Mezi druhy Washingtonské úmluvy (CITES) je zahrnuta řada ochranářsky významných druhů, to se týká kandíku psího zubu (Erythronium dens-canis) z čeledi liliovitých (Liliaceae) a především zástupců čeledi vstavačovitých (Orchidaceae).
Objektivní míru vyhodnocení ohroženosti jednotlivých druhů představují červené a černé seznamy ohrožených druhů. U rostlin je jím Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (třetí vydání z roku 2012) vydaný ve sborníku Preslia.

Mezi druhy vyskytujícími se na území Středočeského kraje je významná puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), zapsaný také na mezinárodním seznamu IUCN nebo kruštík polabský (Epipactis albensis).

Následující přehled podává základní informaci o výskytu vzácnějších rostlinných druhů na území Středočeského kraje. Hlavní kritérium třídění bylo provedeno podle Červeného seznamu ČR (třetí vydání, publikované v roce 2012; dále jen „Červený seznam“) a neodráží vzácnost těchto druhů v regionu středních Čech – to by mělo být předmětem širší diskuse odborníků. Přehled vychází z dostupných poznatků, ať už z vlastního šetření či v rámci nerůznějších příspěvků. Každopádně není vyloučeno, že zatímco některý druh může být znovu objeven, jiný se na poslední lokalitě může stát nezvěstným. Z toho důvodu tento seznam nemůže být brán jako zcela konečný – spíše jako určitý námět k diskusi, který může být následně podle možností upřesňován a doplňován.

1) Druhy, které jsou na území Středočeského kraje pravidelně ověřovány nebo druhy s pravděpodobným výskytem
1A) Skupina druhů řazených podle Červeného seznamu mezi druhy vyhynulé (A1) nebo nezvěstné (A2) a v nedávné době ověřené na území Středočeského kraje
Apera interrupta
Scandix pecten-veneris

1B) Skupina druhů řazených podle Červeného seznamu mezi druhy kriticky ohrožené (C1), včetně druhů zavlečených nebo s nedávným přechodným výskytem
Adenophora liliifolia
Adonis flammea
Aira caryophyllea
Anacamptis pyramidalis
Arabis nemorensis
Asplenium adiantum-nigrum
Botrychium matricariifolium
Bromus arvensis
Bupleurum affine
Calamagrostis stricta
Calamagrostis varia
Campanula cervicaria
Cardamine parviflora
Cardaminopsis petraea
Carex buxbaumii
Centaurea stenolepis
Centaurium littorale subsp. compressum
Ceratophyllum submersum
Cladium mariscus
Conringia orientalis
Daphne cneorum
Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
Dianthus superbus subsp. superbus
Dracocephalum austriacum
Eleocharis quinqueflora
Epipactis microphylla
Equisetum variegatum
Eryngium planum
Erythronium dens-canis
Festuca psammophila
Festuca trichophylla
Filago lutescens
Genista sagittalis
Gentianella amarella subsp. amarella
Gladiolus palustris
Goodyera repens
Groenlandia densa
Gymnadenia densiflora
Hibiscus trionum
Hierochloë odorata
Hippuris vulgaris
Hypericum elegans
Chenopodium murale
Chimaphila umbellata
Juncus gerardii
Juncus subnodulosus
Jurinea cyanoides
Lathyrus palustris
Lathyrus pisiformis
Ligularia sibirica
Minuartia smejkalii
Misopates orontium
Myosotis stenophylla
Nigella arvensis
Notholaena marantae
Nymphaea alba
Nymphaea candida
Nymphoides peltata
Orchis palustris
Orchis ustulata subsp. ustulata
Orobanche arenaria
Orobanche artemisiae-campestris
Orobanche picridis
Orobanche purpurea subsp. bohemica
Polycnemum arvense
Polycnemum majus
Polygala amara subsp. brachyptera
Potamogeton ×angustifolius
Potentilla crantzii subsp. serpentini
Potentilla rupestris
Pulicaria dysenterica
Pulsatilla patens
Pulsatilla vernalis
Pyrola chlorantha
Pyrola media
Reseda phyteuma
Rubus pruinosus
Salix repens
Sedum villosum
Senecio erucifolius
Schoenus ferrugineus
Schoenus nigricans
Stachys germanica
Thalictrum simplex subsp. galioides
Thesium ebracteatum
Thesium rostratum
Tofieldia calyculata
Trifolium striatum
Trichomanes speciosum
Typha shuttleworthii
Utricularia vulgaris
Veratrum nigrum

1C) Skupina druhů řazených podle Červeného seznamu mezi druhy silně ohrožené (C2), včetně druhů zavlečených nebo s nedávným přechodným výskytem
Adonis aestivalis
Adonis vernalis
Aira praecox
Ajuga chamaepitys
Alisma gramineum
Allium angulosum
Allium strictum
Antennaria dioica
Anthriscus caucalis
Arctostaphylos uva-ursi
Armeria vulgaris subsp. serpentini
Asplenium cuneifolium
Astragalus exscapus
Blysmus compressus
Botrychium lunaria
Bromus commutatus
Campanula bononiensis
Cardamine dentata
Carex appropinquata
Carex davalliana
Carex diandra
Carex distans
Carex hostiana
Carex lasiocarpa
Carex lepidocarpa
Carex pulicaris
Carex secalina
Centaurium pulchellum
Centunculus minimus
Cephalanthera rubra
Cerastium dubium
Cicuta virosa
Cnidium dubium
Coleanthus subtilis
Corallorhiza trifida
Coronilla vaginalis
Cypripedium calceolus
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata
Dactylorhiza sambucina
Dianthus gratianopolitanus
Dianthus sylvaticus
Diphasiastrum zeilleri
Draba muralis
Elatine triandra
Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis
Epipactis albensis
Epipactis muelleri
Epipactis palustris
Eriophorum latifolium
Euphorbia angulata
Euphorbia lucida
Euphorbia palustris
Euphorbia seguieriana
Euphorbia villosa
Fumana procumbens
Gagea bohemica subsp. bohemica
Gagea transversalis
Gagea villosa
Gentiana cruciata
Gentiana pneumonanthe
Geranium molle
Gladiolus imbricatus
Globularia bisnagarica
Helichrysum arenarium
Hydrocharis morsus-ranae
Chenopodium urbicum
Inula germanica
Iris aphylla subsp. aphylla
Iris graminea
Iris variegata
Koeleria glauca
Lathyrus pannonicus subsp. collinus
Linum flavum
Lythrum hyssopifolia
Lythrum virgatum
Melilotus dentatus
Muscari tenuiflorum
Nasturtium ×sterile
Ophioglossum vulgatum
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis purpurea
Orobanche reticulata
Parnassia palustris
Pedicularis palustris
Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare
Pinguicula vulgaris
Plantago arenaria
Poa badensis
Polypodium interjectum
Potamogeton alpinus
Potamogeton gramineus
Potamogeton perfoliatus
Potentilla lindackeri
Potentilla thuringiaca
Pulmonaria angustifolia
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica
Pyrola rotundifolia
Ranunculus illyricus
Ranunculus lingua
Rosa spinosissima
Saxifraga rosacea subsp. sponhemica
Scilla drunensis
Scirpoides holoschoenus
Scirpus radicans
Sclerochloa dura
Scorzonera purpurea
Scutellaria hastifolia
Senecio sarracenicus
Sesleria uliginosa
Spergularia echinosperma
Stipa tirsa
Stratiotes aloides
Symphytum bohemicum
Taraxacum paucilobum
Teesdalia nudicaulis
Teucrium scordium
Thalictrum flavum
Thalictrum foetidum
Thesium bavarum
Thymelaea passerina
Triglochin palustris
Utricularia minor
Ventenata dubia
Veronica triloba
Viola pumila
Viola stagnina
Woodsia ilvensis

1D) Skupina druhů řazených podle Červeného seznamu mezi druhy ohrožené (C3), včetně druhů zavlečených nebo s nedávným přechodným výskytem
Aconitum variegatum
Anemone sylvestris
Anthericum liliago
Arnica montana
Arum maculatum
Aster amellus
Aster linosyris
Astragalus austriacus
Astragalus danicus
Astragalus onobrychis
Calla palustris
Campanula gentilis
Carex hartmanii
Carex pediformis subsp. rhizoides
Carex supina
Carex umbrosa
Centaurea triumfettii
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Clematis recta
Corydalis pumila
Cyperus fuscus
Dactylorhiza majalis subsp. majalis
Dictamnus albus
Drosera rotundifolia
Epipactis atrorubens
Epipactis purpurata
Equisetum hyemale
Equisetum pratense
Ficaria calthifolia
Filago arvensis
Filago minima
Galanthus nivalis
Galeopsis angustifolia
Hierochloë australis
Hottonia palustris
Huperzia selago
Hyoscyamus niger
Hypericum humifusum
Iris sibirica
Isolepis setacea
Jovibarba globifera
Juniperus communis subsp. communis
Laserpitium latifolium
Laserpitium prutenicum
Leucojum vernum
Limosella aquatica
Lithospermum purpurocaeruleum
Lycopodium annotinum
Malva pusilla
Melampyrum bohemicum
Melica picta
Melittis melissophyllum
Muscari comosum
Myosurus minimus
Nasturtium officinale
Naumburgia thyrsiflora
Orobanche lutea
Orthantha lutea
Oxycoccus palustris
Pedicularis sylvatica
Peucedanum alsaticum
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Poa remota
Polemonium caeruleum
Polygala chamaebuxus
Pseudolysimachion maritimum
Pulmonaria mollis
Ranunculus arvensis
Rosa gallica
Rosa jundzillii
Salix rosmarinifolia
Saxifraga paniculata
Saxifraga tridactylites
Scilla vindobonensis
Scorzonera humilis
Scrophularia umbrosa
Seseli hippomarathrum
Silaum silaus
Silene otites
Soldanella montana
Sorbus danubialis
Stellaria longifolia
Stellaria palustris
Stipa joannis
Stipa pulcherrima
Taraxacum hollandicum
Taxus baccata
Thalictrum lucidum
Thalictrum minus
Thelypteris palustris
Thesium alpinum
Thesium linophyllon
Thlaspi montanum
Trifolium fragiferum
Trifolium rubens
Trifolium spadiceum
Trollius altissimus
Verbascum phoeniceum
Viscum laxum subsp. abietis

1E) Skupina druhů řazených podle Červeného seznamu mezi druhy vyžadující další pozoronost (C4a), které jsou současně chráněny vyhláškou č. 395/1992 Sb., jako druhy ohrožené (§3) nebo podle mezinárodních úmluv (CITES)
Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum
Aurinia saxatilis subsp. arduini
Cornus mas
Dactylorhiza fuchsi subsp. fuchsii
Epipactis helleborine subsp. helleborine
Lilium martagon
Listera ovata
Lunaria rediviva
Neottia nidus-avis
Quercus pubescens

2) Druhy, které jsou na území Středočeského kraje nezvěstné nebo delší dobu neověřené; může se jednat i o druhy, které byly z území kraje mylně v minulosti uváděné
Agrostemma githago
Achillea asplenifolia
Androsace elongata
Androsace maxima
Androsace septentrionalis
Angelica palustris
Arnoseris minima
Asperula arvensis
Astragalus arenarius
Batrachium baudotii
Batrachium rionii
Botrychium multifidum
Bromus secalinus
Bupleurum rotundifolium
Calamagrostis pseudophragmites
Carex dioica
Carex limosa
Carex melanostachya
Carex ornithopoda
Carex stenophylla
Carlina acaulis subsp. caulescens
Carlina biebersteinii
Catabrosa aquatica
Centaurea montana subsp. montana
Cleistogenes serotina
Coeloglossum viride
Conringia austriaca
Corrigiola litoralis
Cuscuta epilinum
Cyperus flavescens
Cyperus michelianus
Diphasiastrum complanatum
Elatine alsinastrum
Epipactis greuteri
Euclidium syriacum
Euphrasia micrantha
Festuca amethystina
Gentiana asclepiadea
Gentiana verna
Gentianella amarella subsp. lingulata
Gentianella campestris subsp. baltica
Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana
Gentianella praecox subsp. bohemica
Geranium divaricatum
Glaux maritima
Gratiola officinalis
Gymnadenia conopsea subsp. conopsea
Gymnadenia conopsea subsp. montana
Gymnadenia odoratissima
Gypsophila fastigiata
Heleochloa alopecuroides
Hieracium silesiacum
Hypericum pulchrum
Hypochaeris glabra
Chamaecytisus austriacus
Chenopodium vulvaria
Iris aphylla subsp. novakii
Juncus alpino-articulatus
Juncus atratus
Juncus capitatus
Juncus sphaerocarpus
Laser trilobum
Lathyrus aphaca
Lathyrus heterophyllus
Lathyrus hirsutus
Linaria arvensis
Lindernia procumbens
Linum perenne
Liparis loeselii
Listera cordata
Littorella uniflora
Lolium remotum
Lolium temulentum
Lycopodiella inundata
Malaxis monophyllos
Minuartia caespitosa
Minuartia fastigiata
Minuartia glaucina
Moneses uniflora
Montia hallii
Ophrys insectifera
Orchis coriophora
Orchis mascula subsp. signifera
Orobanche coerulescens
Phyllitis scolopendrium
Phyteuma nigrum
Pinguicula vulgaris subsp. bohemica
Plantago maritima subsp. ciliata
Pleurospermum austriacum
Polystichum lonchitis
Potamogeton coloratus
Potamogeton friesii
Potamogeton praelongus
Potentilla sterilis
Pseudognaphalium luteoalbum
Pulegium vulgare
Radiola linoides
Rhynchospora alba
Sagina apetala
Sagina micropetala
Sagina nodosa
Salsola australis
Samolus valerandii
Scorzonera parviflora
Senecio paludosus subsp. lanatus
Senecio paludosus subsp. paludosus
Sideritis montana
Silene conica
Silene viscosa
Sparganium natans
Spergularia salina
Spiranthes spiralis
Suaeda prostrata
Taraxacum ancoriferum
Taraxacum bavaricum
Taraxacum bessarabicum
Taraxacum bohemicum
Taraxacum brandenburgicum
Taraxacum cognatum
Taraxacum dentatum
Taraxacum indigenum
Taraxacum irrigatum
Taraxacum madidum
Taraxacum mendax
Taraxacum pauckertianum
Taraxacum quaesitum
Taraxacum subdolum
Taraxacum turfosum
Taraxacum vindobonense
Tephroseris aurantiaca
Tephroseris integrifolia
Tillaea aquatica
Tordylium maximum
Triglochin maritima
Trinia ucrainica
Veronica opaca
Viola elatior
Vulpia bromoides
Vulpia myuros

Literatura:
Grulich V. (2012): Red list of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–645.Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. [eds] (2005): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. [eds] (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. [eds] (2003): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. II. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 38: 217-288.
Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. [eds] (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.
Kolektiv (2006): Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006-2016. – 342 p., ms., Vlašim.
Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. – 928 p., Academia, Praha.
Vlastní terénní šetření

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 10.4.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget