Tento příspěvek byl přečten35krát!

Praha 8 má velmi rozmanitý charakter, většinu její rozlohy zaujímají urbanizovaná území.

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Přírodně nejcennějším územím je kaňon Vltavy se svými strmými svahy. Právě jejich nepřístupnost je důvodem zachovalosti cenných biotopů (skalních společenstev a suchých trávníků). Nachází se zde četné vzácné a zákonem chráněné druhy rostlin a živočichů.

Obdivovat je možné plochy skalních stepí s dominující tařicí skalní a kostřavou sivou, z dalších druhů je možné zmínit hvozdík kartouzek, sesel sivý, netřesk výbežkatý, ale i chráněný křivatec český, koniklec luční český nebo belozářku liliovitou. Zvláště v pozdním létě, kdy je již vetšina druhů odkvetlá, jsou zde nepřehlédnutelné krásně žlutě kvetoucí úbory hvězdnice zlatovlásek. Na mírnějších výslunných svazích s nezapojenou vegetací přechází porosty skalních stepí v teplomilná společenstva s dominující kostřavou walliskou. V lemových společenstvech a na sutích při úpatí skal se objevuje intenzivně vonící třemdava bílá. Velká část území je pokrytá teplomilnými křovinami s dřištálem obecným, jeřábem břekem, skalníkem celokrajným, duby, hlohy a hojně se šírící trnkou obecnou.

V Praze 8 se nachází 2 úseky kaňonu Vltavy, tou první a významnější je úsek opouštějící Prahu západně od městské části Bohnice

Podhoří – přírodní rezervace

Bohnické údolí – přírodní památka

Zámky – přírodní památka

Zajímavá jsou i boční údolí tohoto úseku kaňonu Vltavy s těmito chráněnými územími:

Čimické údolí – přírodní památka

Bohnické údolí – přírodní památka

Drahanské údolí

Druhá část se nachází jižněji, v oblasti Holešovic a Libně

Jabloňka – přírodní památka

Bílá skála – přírodní památka

Trojská – přírodní památka

Pro svůj geologický význam byla vyhlášena tato chráněná území:

Velká skála – přírodní památka

Okrouhlík – přírodní památka

Prosecké skály – přírodní památka

ZAHRADY A PARKY

Zajímavým přírodním celkem je areál Psychiatrické léčebny Bohnice. Byl vybudován v prvních dvou desetiletích 20. století (v letech 1904-1914) jako kulisa velkoryse pojatého zdravotnického zařízení a jejích jednotlivých pavilonů. Základem je vějířový rozvrh základních komunikačních os, vycházející z ústředního prostoru s doninantou kostela sv. Václava. Zvláště zajímavé jsou dvouřadé aleje lip malolistých (Tilia cordata). Větších rozměrů dosahují některé javory mléče (Acer platanoides), buky lesní (Fagus sylvatica) a borovice černé (Pinus nigra).

Na území Prahy 8 je možné najít i další parky. Přestože často neoplývají nějakou větší druhovou diverzitou a nenajdeme zde obvykle vzácné druhy, natož druhy chráněné zákonem, mají svůj význam. Mimo své rekreační funkce poskytují útočiště běžnějším druhům, bez které se příroda neobejde. Nejvýznamnější skupinou jsou ptáci, kteří zde nacházejí cenný zdroj potravy. Významná je přítomnost netopýrů, kteří osídlují dutinové stromy. A v neposlední řadě to jsou saproxylické druhy brouků, tedy druhů vázané svým výskytem na rozkládající se dřevo.

Ze zajímavějších parků se na území Prahy 8 nacházejí tyto:

Thomayerovy sady

Park Pod Korábem

Lesopark Bílá skála

Lesní celek u Proseckých skal (Pekařka)

Lesní celek pod Proseckou ulicí (u kynologického cvičiště)

Park Dlážděnka

Čimický háj

Třešňovka u usedlosti Vavrouška

Bohnické údolí (les mimo přírodní památku Bohnické údolí)

Zámecká rokle (údolí Dynamitky, mimo chráněná území)

Ďáblický hřbitov

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget