Tento příspěvek byl přečten5818krát!

Červený seznam ohrožených druhů rostlin České republiky

Výskyt vzácných druhů české květeny byl vždy lákavým tématem jak pro odborníky, tak i pro laickou veřejnost. Vždyť kdo by se nerad podíval na kriticky ohrožený druh, který roste na jediné lokalitě v České republice (pokud vůbec ještě někde jinde) a třeba i v několika málo exemplářích?

S úbytkem nejrůznějších vzácných druhů vznikla i potřeba vypracování seznamu ohrožených druhů. Jejich historie spadá do začátků ochrany přírody – vždyť když se něco má chránit, musí se vědět proč se to chrání, a co je tam zajímavého.

Není proto divu, že první takový seznam vznikl na přelomu 70. a 80. let z pera J. Holuba, F. Procházky a J. Čeřovského (Čeřovský a kol. 1979), tedy v době, kdy dochází ke zvýšené frekvenci vyhlašování nových chráněných území.

Asi nejznámější je červený seznam F. Procházky z roku 2001 vydaný ve sborníku Příroda (Procházka 2001), rozlišuje standardně druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené, ohrožené a méně vzácné druhy vyžadující zvláštní pozornost.

Zatím poslední je seznam V. Grulicha (Grulich 2012), který druhy kriticky ohrožené a silně ohrožené rozděluje na další podkategorie. Souhrnně tak červený seznam rozlišuje tyto kategorie:

A1 – vyhynulé taxony

A2 – nezvěstné taxony

A3 – nejasné případy vyhynutí

C1r – druh kriticky ohrožený, vyskytuje se na 1-5 lokalitách, populace jsou víceméně stabilní, nedochází k jejich výraznějšímu úbytku

C1t – druh kriticky ohrožený, předpokládá se úbytek alespoň 90% historických lokalit,

C1b – druh kriticky ohrožený, s malým množstvím lokalit, z nichž některé zanikly nebo došlo k úbytku či zmenšení populací,

C2r – druh silně ohrožený, vyskytuje se na 6-20 lokalitách, populace jsou víceméně stabilní, nedochází k jejich výraznějšímu úbytku

C2t – druh silně ohrožený, předpokládá se úbytek 50-90% historických lokalit,

C2b – druh silně ohrožený, s malým množstvím lokalit, z nichž některé zanikly nebo došlo k úbytku či zmenšení populací,

C3 – druh ohrožený,

C4a – vzácnější taxon vyžadující další pozornost – méně ohrožené a

C4b – vzácnější taxon vyžadující další pozornost – dosud nedostatečně prostudované

 

Zvláště chráněné druhy rostlin České republiky

Přestože červené seznamy aktuálně definují přehled ohrožených druhů, jedná se spíše o seznamy na odborné platformě a jako takové uznávané jako vzácné. Z úředního pohledu to ale není totéž. Pro nejrůznější úřední stanoviska a rozhodnutí je to „jenom“ seznam, o který se legislativně nelze opřít při řešení nejrůznějších záměrů a to i těch přírodu poškozujících.

Tím je pouze přehled zveřejněný ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., a později doplněný ve vyhlášce č. 175/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně v případě cévnatých rostlin se jedná o přílohu II. Zde jsou rozděleny druhy do následujících kategorií:

KO – druh kriticky ohrožený

SO – druh silně ohrožený

O – druh ohrožený

V rámci případných řízení o výjimkách z ochrany je možné stanovit některé podmínky, který investor záměru musí dodržet, samozřejmě za předpokladu, že tuto výjimku vůbec dostane.

 

Ochrana ohrožených druhů v rámci soustavy Natura 2000

Natura 2000 je soustava lokalit evropského významu chránící nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště na území Evropské unie.
Její vytváření vyplývá ze směrnic Evropské unie na ochranu přírody, tedy směrnice č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Cílem soustavy Natura 2000 je zachování, příp. i zlepšení nejhodnotnějších lokalit s ohroženými přírodními stanovišti a ohroženými druhy rostlin a živočichů na území Evropské unie, začlenění těchto cenných lokalit do celoevropského přírodního dědictví.

V případě ohrožených druhů je cílem soustavy Natura 2000 vytvořit reprezentativní soustavu chráněných území, která by měla zajistit jejich přežití. Stejně tak by měly být vybrané populace sledovány a případně prováděny různé aktivity přispívající k ochraně druhu, například posilování populací, záchranná pěstování, podrobnější výzkumy, zvláštní úpravy biotopů a úpravy specifického způsobu péče na lokalitě a podobně.

Součástí směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin jsou následující přílohy:

Příloha II: Druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí přírody (v přehledu druhů označení Natura II).

Příloha IV: Druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, které vyžadují přísnou ochranu (v přehledu druhů označení Natura IV).

Příloha V: Druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, jejichž odebrání z volné přírody a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování (v přehledu druhů označení Natura V).

 

Níže uvedený přehled nevychází ani tak z potřeby uvádět obecně známé informace, jako spíše pro praktickou potřebu sjednotit více seznamů dohromady. Data jsou převzaty z aktuálního červeného seznamu (Grulich 2012), Vyhlášek č. 395/92 Sb., 175/2006 Sb. a Směrnice o stanovištích (92/43/EHS) ze dne 21. 5. 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Přitom je vycházeno z aktuálního seznamu cévnatých rostlin České republiky (Danihelka a kol. 2012).

Abies alba − C4a

Acinos arvensis subsp. eglandulosus − C4b

Aconitum anthora − C3 / SO

Aconitum firmum subsp. moravicum − C2b / SO / Natura II

Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum − C4a / O

Aconitum lycoctonum subsp. vulparia − C4b / O

Aconitum plicatum − C3 / O

Aconitum variegatum − C3 / O

Actaea europaea − C1r / KO

Adenophora liliifolia − C1b / KO / Natura II

Adenostyles alliariae subsp. alliariae − C4a

Adonis aestivalis subsp. aestivalis − C3

Adonis flammea − C1t

Adonis vernalis − C2b / O

Aethusa cynapium subsp. elata − C4a

Agrimonia procera − C3

Agropyron pectinatum − C1r

Agrostemma githago − C1t

Agrostis alpina − C1r / KO

Agrostis rupestris subsp. rupestris − C2r

Achillea asplenifolia − C1b

Achillea millefolium subsp. sudetica − C4a

Achillea nobilis − C3

Achillea pannonica − C3

Achillea setacea − C3

Achillea styriaca − C3

Aira caryophyllea − C1t

Aira praecox − C2b

Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys − C1t

Ajuga chamaepitys subsp. chia − A3

Ajuga pyramidalis − C2b / SO

Alcea biennis subsp. biennis − C2b / SO

Aldrovanda vesiculosa − A1 / SO

Alchemilla baltica − C1b

Alchemilla effusa − C2r

Alchemilla filicaulis var. filicaulis − C4b

Alchemilla filicaulis var. vestita − A2

Alchemilla fissa − C1r / KO

Alchemilla flabellata − A2

Alchemilla glabricaulis − C4b

Alchemilla gruneica − C3

Alchemilla obtusa subsp. obtusa − C2b

Alchemilla obtusa subsp. trapezialis − C4b

Alchemilla propinqua − C4b

Alchemilla reniformis − C2r

Alchemilla straminea − C3

Alchemilla suavis − C2r

Alchemilla walasii − C4b

Alisma gramineum − C2b

Allium angulosum − C3 / SO

Allium carinatum − C3

Allium flavum subsp. flavum − C3

Allium rotundum subsp. rotundum − C3

Allium senescens subsp. montanum − C4a

Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum − C3

Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon − C2b

Allium strictum − C2r / SO

Allium ursinum subsp. ursinum − C4a

Allium victorialis − C2t / O

Alnus alnobetula − C2b

Althaea officinalis − C2t

Alyssum montanum subsp. gmelinii − C3

Amaranthus blitum subsp. blitum − C3

Amaranthus graecizans subsp. sylvestris − A1

Anacamptis pyramidalis − C1b / SO

Anagallis foemina − C3

Andromeda polifolia − C2b / O

Androsace elongata − C3

Androsace maxima − C1t

Androsace septentrionalis − C1b / KO

Anemonastrum narcissiflorum − C1t / SO

Anemone sylvestris − C2b / O

Angelica palustris − C1t / KO / Natura II

Angelica sylvestris subsp. bernardiae − C4b

Antennaria dioica − C2t

Anthemis cotula − C2t

Anthemis ruthenica − C3

Anthericum liliago − C3 / O

Anthericum ramosum − C4a

Anthriscus caucalis − C2t

Anthriscus cerefolium var. trichocarpus − C4a

Anthyllis vulneraria subsp. carpatica − C4b

Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla − C4b

Apera interrupta − A1

Aphanes arvensis − C3

Aphanes australis − C1b

Aposeris foetida − C1r / KO

Aquilegia vulgaris − C3

Arabidopsis arenosa subsp. borbasii − C4b

Arabidopsis petraea − C2r / KO

Arabis auriculata − C3

Arabis nemorensis − C1b / KO

Arabis sagittata − C3

Arabis sudetica − C1r / KO

Arctium nemorosum − C4a

Arctostaphylos uva-ursi − C2r / SO

Aremonia agrimonoides subsp. agrimonoides − C2r

Arenaria grandiflora − C1r / KO

Arenaria leptoclados − C4b

Aristolochia clematitis − C4a

Armeria elongata subsp. elongata − C4a

Armeria elongata subsp. serpentini − C2r / O

Arnica montana subsp. montana − C3 / O / Natura V

Arnoseris minima − C1t

Artemisia austriaca − A3

Artemisia pancicii − C1r / KO / Natura II

Artemisia pontica − C3

Artemisia scoparia − C1t

Arum cylindraceum − C4a

Arum maculatum − C3 / O

Aruncus dioicus − C4a

Asperugo procumbens − C3

Asperula arvensis − A1

Asperula tinctoria subsp. hungarorum − A3

Asperula tinctoria subsp. tinctoria − C3

Asplenium adiantum-nigrum − C1r / KO

Asplenium adulterinum − C1r / KO / Natura II

Asplenium ceterach subsp. ceterach − C1r / KO

Asplenium cuneifolium − C2r / SO

Asplenium scolopendrium subsp. scolopendrium − C1r / KO

Asplenium trichomanes subsp. hastatum − C1r

Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis − C1r

Asplenium viride − C3

Aster alpinus − C1b / KO

Aster amellus subsp. amellus − C3 / O

Aster amellus subsp. bessarabicus − C3 / O

Astragalus arenarius − C1t / KO

Astragalus asper − A1

Astragalus austriacus − C3 / SO

Astragalus danicus − C3 / O

Astragalus exscapus − C2b / SO

Astragalus onobrychis − C3 / O

Atocion rupestre − A2

Atriplex prostrata subsp. latifolia − C4a

Atriplex rosea − C1t

Aurinia saxatilis subsp. saxatilis − C4a / O

Avena strigosa − A1

Barbarea stricta − C3

Barbarea vulgaris subsp. arcuata − C4a

Bartsia alpina − C2r

Bassia laniflora − A2

Bassia prostrata − C1t / KO

Batrachium aquatile − C4b

Batrachium baudotii − C1b / KO

Batrachium circinatum − C3

Batrachium fluitans − C4a

Batrachium penicillatum − C2r

Batrachium rionii − C2b / KO

Batrachium trichophyllum − C4a

Berberis vulgaris − C4a

Berula erecta − C4a

Betula carpatica − C4b

Betula humilis − A1

Betula nana − C1r / SO

Betula oycoviensis − C1r

Bifora radians − C1t

Biscutella laevigata subsp. varia − C3 / O

Blechnum spicant − C4a

Blysmus compressus − C2t

Bolboschoenus laticarpus − C4a

Bolboschoenus maritimus − C2b

Bolboschoenus planiculmis − C4a

Bolboschoenus yagara − C3

Bothriochloa ischaemum − C3

Botrychium lunaria − C2b / O

Botrychium matricariifolium − C1t / KO

Botrychium multifidum − C1t / KO

Botrychium simplex − A1

Bromus arvensis − C1t

Bromus commutatus − C3

Bromus japonicus − C4a

Bromus racemosus − C1t

Bromus ramosus − C3

Bromus secalinus − C1t

Bromus squarrosus − C1r

Buglossoides purpurocaerulea − C4a

Buphthalmum salicifolium − C1r / KO

Bupleurum affine − C1r / KO

Bupleurum longifolium subsp. longifolium − C2b

Bupleurum longifolium subsp. vapincense − C1r

Bupleurum rotundifolium − C1t

Bupleurum tenuissimum − C1t / KO

Butomus umbellatus − C4a

Calamagrostis phragmitoides − C2b / KO

Calamagrostis pseudophragmites − C1t / SO

Calamagrostis stricta − C1b / KO

Calamagrostis varia − C1b / SO

Calla palustris − C3 / O

Callitriche hermaphroditica − C1b / SO

Callitriche platycarpa − C3

Caltha palustris subsp. cornuta − C4b

Caltha palustris subsp. laeta − C4b

Camelina alyssum subsp. alyssum − A1

Camelina alyssum subsp. integerrima − A1

Campanula barbata − C2b / SO

Campanula bohemica − C2b / SO / Natura II

Campanula bononiensis − C2b / O

Campanula cervicaria − C1t / SO

Campanula gelida − C1r / Natura II

Campanula gentilis − C3

Campanula glomerata subsp. farinosa − C2b

Campanula latifolia − C3

Campanula moravica − C3

Campanula rotundifolia subsp. sudetica − C2r / KO

Campanula sibirica subsp. sibirica − C3 / O

Cardamine amara subsp. opicii − C1b / KO

Cardamine dentata − C3

Cardamine matthioli − C4a

Cardamine parviflora − C1b / KO

Cardamine resedifolia − C1r / KO

Cardamine trifolia − C3

Carduus nutans subsp. nutans − C4a

Carex acuta subsp. intermedia − C4b

Carex alba − C2r / KO

Carex appropinquata − C3

Carex aterrima − C2r

Carex atrata − C1r / KO

Carex bigelowii subsp. dacica − C2r

Carex bohemica − C4a

Carex brevicollis − A3

Carex brunnesces − A3

Carex buekii − C4a

Carex buxbaumii − C1r / KO

Carex capillaris − C1r / KO

Carex cespitosa − C4a

Carex curvata − C3

Carex davalliana − C2t / O

Carex derelicta − C1r / KO

Carex diandra − C2t

Carex digitata var. pallens − C4b

Carex dioica − C1b / KO

Carex distans − C3

Carex disticha − C4a

Carex divulsa − C3

Carex elata subsp. elata − C2t

Carex ericetorum − C2t

Carex flava − C4a

Carex fritschii − C2r

Carex hartmanii − C4a

Carex hordeistichos − C2t / KO

Carex hostiana − C2t / SO

Carex humilis − C4a

Carex chordorrhiza − C1r / KO

Carex lasiocarpa − C3 / SO

Carex leersii − C4a

Carex lepidocarpa − C2t / SO

Carex limosa − C2b / SO

Carex macroura − C1r

Carex magellanica subsp. irrigua − C2r / SO

Carex melanostachya − C2t / SO

Carex michelii − C3

Carex obtusata − C1r

Carex oederi − C2b

Carex ornithopoda − C3 / SO

Carex otomana − C4a

Carex otrubae − C4a

Carex paniculata subsp. paniculata − C4a

Carex pauciflora − C3

Carex pendula − C4a

Carex pseudobrizoides − C1r

Carex pseudocyperus − C4a

Carex pulicaris − C2t / O

Carex rhizina − C3 / O

Carex riparia − C4a

Carex rupestris − C1r / KO

Carex secalina − C2t / SO

Carex stenophylla − C2b / KO

Carex strigosa − C2r

Carex supina − C3

Carex umbrosa − C3

Carex vaginata − C1r / KO

Carlina acaulis subsp. caulescens − C1r

Carlina biebersteinii subsp. biebersteinii − C3

Carlina biebersteinii subsp. brevibracteata − C4b

Carlina biebersteinii subsp. sudetica − C1r

Catabrosa aquatica − C1t / KO

Caucalis platycarpos subsp. muricata − A2

Caucalis platycarpos subsp. platycarpos − C2b

Centaurea erdneri − C3

Centaurea jacea subsp. angustifolia − C4b

Centaurea montana subsp. mollis − C1r / KO

Centaurea montana subsp. montana − C2r / SO

Centaurea oxylepis − C4a

Centaurea phrygia − C2b

Centaurea pseudophrygia − C4a

Centaurea stenolepis subsp. stenolepis − C2r

Centaurea triumfetti − C3 / O

Centaurium erythraea subsp. erythraea − C4a

Centaurium littorale subsp. compressum − C1t / KO

Centaurium pulchellum − C3

Centunculus minimus − C1t

Cephalanthera damasonium − C4a / O

Cephalanthera longifolia − C3 / O

Cephalanthera rubra − C2b / SO

Cerastium alsinifolium − C1r / KO / Natura II

Cerastium brachypetalum subsp. brachypetalum − C3

Cerastium dubium − C2b

Cerastium fontanum − C2r

Cerastium lucorum − C4a

Cerastium pumilum − C3

Cerastium tenoreanum − C1b / KO

Ceratocephala orthoceras − A1 / KO

Ceratophyllum submersum − C3 / SO

Cerinthe minor − C4a

Cicerbita alpina − C4a

Cicuta virosa − C2b

Cirsium acaulon subsp. acaulon − C4a

Cirsium brachycephalum − C1b / KO / Natura II

Cirsium eriophorum − C3

Cirsium pannonicum − C3

Cladium mariscus − C1r / KO

Cleistogenes serotina − C1r / SO

Clematis integrifolia − C1b / KO

Clematis recta − C3 / O

Cnidium dubium − C2b

Coeloglossum viride − C2t / SO

Coleanthus subtilis − C3 / SO / Natura II

Comarum palustre − C4a

Conioselinum tataricum − C1r / KO

Conringia austriaca − A1

Conringia orientalis − C1t

Corallorhiza trifida − C2b / SO

Cornus mas − C4a / O

Cornus sanguinea subsp. australis − C4b

Cornus sanguinea subsp. hungarica − C4b

Coronilla vaginalis − C2b / SO

Corrigiola litoralis − C1t / KO

Cortusa matthioli subsp. moravica − C1r / KO

Corydalis intermedia − C4a

Corydalis pumila − C3

Corydalis solida subsp. solida − C4a

Corynephorus canescens − C4a

Cota austriaca − C3

Cota tinctoria subsp. subtinctoria − C4b

Cota tinctoria subsp. tinctoria − C4a

Cotoneaster integerrimus − C4a

Cotoneaster laxiflorus − C2r

Crambe tataria − C2r / KO / Natura II

Crataegus lindmanii − C4b

Crataegus rhipidophylla − C4b

Crepis conyzifolia − C2b

Crepis foetida subsp. rhoeadifolia − C4a

Crepis mollis subsp. mollis − C1b

Crepis mollis subsp. succisifolia − C3

Crepis pannonica − C1r / KO

Crepis praemorsa − C2b

Crepis setosa − C1t

Crepis sibirica − C1t / KO

Crepis tectorum subsp. tectorum − C3

Crocus albiflorus − C2r / SO

Crocus heuffelianus − C1b / SO

Cruciata pedemontana − C2r / KO

Crypsis aculeata − C1t / KO

Crypsis alopecuroides − C1t / KO

Crypsis schoenoides − C1t / KO

Cryptogramma crispa − C1r / SO

Cuscuta approximata subsp. approximata − C1r

Cuscuta epilinum − A1

Cuscuta lupuliformis − C1t

Cyclamen purpurascens − C4a / O

Cynodon dactylon − C4a

Cynoglossum montanum − C2b

Cyperus flavescens − C1t

Cyperus fuscus − C3

Cyperus michelianus − C1b / KO

Cypripedium calceolus − C2b / SO / Natura II

Cystopteris dickieana − C1r

Cystopteris sudetica − C1b / KO

Cytisus procumbens − C3

Dactylis glomerata subsp. slovenica − C4b

Dactylorhiza bohemica − C1r

Dactylorhiza curvifolia − A1

Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana − C1r / O

Dactylorhiza fuchsii var. fuchsii − C4a / O

Dactylorhiza fuchsii var. psychrophila − C2r

Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata − C1b / SO

Dactylorhiza incarnata subsp. serotina − C1r / SO

Dactylorhiza maculata subsp. maculata − C1b / KO

Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica − C1t / KO

Dactylorhiza majalis subsp. majalis − C3 / O

Dactylorhiza majalis subsp. turfosa − C1r / O

Dactylorhiza sambucina − C2t / SO

Dactylorhiza traunsteineri − C1b / KO

Danthonia alpina − C1b / KO

Daphne cneorum − C1t / KO

Delphinium elatum − C2r / SO

Dentaria enneaphyllos − C3

Dentaria glandulosa − C3

Deschampsia cespitosa subsp. parviflora − C4b

Dianthus arenarius subsp. bohemicus − C1r / KO / Natura II

Dianthus armeria − C4a

Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons − C2r / SO

Dianthus carthusianorum subsp. latifolius − C3

Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus − C1r / KO

Dianthus gratianopolitanus − C2r / SO

Dianthus lumnitzeri − C1r / SO / Natura II

Dianthus moravicus − C2r / KO / Natura II

Dianthus pontederae − C4a

Dianthus superbus subsp. alpestris − C1r / SO

Dianthus superbus subsp. superbus − C2t / SO

Dianthus superbus subsp. sylvestris − C4b

Dianthus sylvaticus − C3 / O

Dictamnus albus − C3 / O

Diphasiastrum ×issleri − C1b / SO

Diphasiastrum ×oellgaardii − C1b

Diphasiastrum ×zeilleri − C1b / O

Diphasiastrum alpinum − C2b / SO

Diphasiastrum complanatum − C2b / O

Diphasiastrum tristachyum − C1t / KO

Diplotaxis muralis − C4a

Dipsacus laciniatus − C3

Dipsacus pilosus − C3

Doronicum austriacum − C4a / O

Dorycnium germanicum − C3

Dorycnium herbaceum − C3

Draba muralis − C2b / SO

Draba nemorosa − C1b

Dracocephalum austriacum − C1r / KO / Natura II

Drosera anglica − C1b / KO

Drosera intermedia − C1t / KO

Drosera rotundifolia − C3 / SO

Drymocallis rupestris − C1t

Dryopteris borreri − C3

Dryopteris cambrensis − C1t

Dryopteris cristata − C1t / KO

Dryopteris expansa − C4a

Dryopteris remota − C1t

Dysphania botrys − C3

Echinops ritro subsp. ruthenicus − A1

Echium maculatum − C1b / KO / Natura II

Elatine alsinastrum − C1t / KO

Elatine hexandra − C2t

Elatine hydropiper − C3

Elatine orthosperma − C1r

Elatine triandra − C3

Eleocharis mamillata subsp. austriaca − C3

Eleocharis mamillata subsp. mamillata − C4a

Eleocharis ovata − C4a

Eleocharis quinqueflora − C1t / SO

Eleocharis uniglumis subsp. sterneri − A1

Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis − C2b

Elymus hispidus var. villosus − C4b

Empetrum hermaphroditum − C3 / O

Empetrum nigrum − C3 / SO

Epilobium alpestre − C3

Epilobium alsinifolium − C3

Epilobium anagallidifolium − C2r

Epilobium lamyi − C4b

Epilobium lanceolatum − A1

Epilobium nutans − C2b

Epilobium obscurum − C3

Epilobium palustre − C4a

Epilobium parviflorum − C3

Epipactis albensis − C2b / SO

Epipactis atrorubens − C3 / O

Epipactis distans − C2r

Epipactis futakii − C1r

Epipactis greuteri − C2r

Epipactis leptochila − C1r / KO

Epipactis leutei − C2r

Epipactis microphylla − C2r / SO

Epipactis moravica − C1r

Epipactis muelleri − C2b / SO

Epipactis neglecta − C1r

Epipactis palustris − C2t / SO

Epipactis pontica − C1r

Epipactis pseudopurpurata − C1r

Epipactis purpurata − C3 / O

Epipactis tallosii − C1r

Epipactis voethii − C2r

Epipogium aphyllum − C1t / KO

Equisetum ×moorei − C2t

Equisetum hyemale − C2r / SO

Equisetum pratense − C3

Equisetum ramosissimum − C2b / O

Equisetum telmateia − C4a

Equisetum variegatum − C2b / KO

Erica carnea − C3 / O

Erica tetralix − C1r

Erigeron angulosus − A1

Erigeron macrophyllus − C4a

Erigeron podolicus − C1b

Eriophorum gracile − C1t / KO

Eriophorum latifolium − C2t

Erophila spathulata − C4a

Eryngium planum − C1t / KO

Erysimum andrzejowskianum − C4b

Erysimum crepidifolium − C4a

Erysimum diffusum − C3

Erysimum odoratum − C3

Erysimum repandum − C1t

Erysimum virgatum − C4a

Erythronium dens-canis − / KO

Euclidium syriacum − A1

Euphorbia amygdaloides − C4a

Euphorbia angulata − C2r / SO

Euphorbia epithymoides − C3

Euphorbia esula subsp. riparia − C4b

Euphorbia exigua − C4a

Euphorbia falcata − C2t

Euphorbia illirica − C3

Euphorbia lucida − C2b / KO

Euphorbia palustris − C3 / SO

Euphorbia platyphyllos subsp. literata − A2

Euphorbia salicifolia − C1r / KO

Euphorbia seguieriana subsp. minor − C1r

Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana − C2b

Euphorbia stricta − C3

Euphorbia villosa − C3 / O

Euphrasia corcontica − A1

Euphrasia frigida − C1r

Euphrasia micrantha − C1r

Euphrasia nemorosa subsp. coerulea − C2b

Euphrasia nemorosa var. curta − C4b

Euphrasia nemorosa var. nemorosa − C2t

Euphrasia officinalis subsp. picta − C1t

Euphrasia officinalis var. monticola − C1t

Euphrasia slovaca − C1t / KO

Euphrasia stricta subsp. tatarica − C2t

Festuca amethystina − C1r / KO

Festuca arundinacea subsp. uechtritziana − C4b

Festuca drymeja − C1r / KO

Festuca pallens − C4a

Festuca psammophila subsp. dominii − C1b

Festuca psammophila subsp. psammophila − C1t

Festuca pseudodalmatica − C4a

Festuca pulchra − C3

Festuca rubra subsp. commutata − C4b

Festuca rubra subsp. fallax − C4b

Festuca supina − C3

Festuca versicolor subsp. versicolor − C1r / SO

Ficaria calthifolia − C3

Filago arvensis − C3

Filago lutescens − C2b / KO

Filago minima − C3

Filago vulgaris − C1t

Filipendula ulmaria subsp. picbaueri − C4b

Fourraea alpina − C3

Fraxinus angustifolia subsp. danubialis − C4a

Fumana procumbens − C2r / SO

Fumaria officinalis subsp. wirtgenii − C4b

Fumaria rostellata − C3

Fumaria schleicheri − C4a

Fumaria vaillantii subsp. schrammii − C4b

Gagea bohemica subsp. bohemica − C2r / SO

Gagea bohemica subsp. saxatilis − C1r / SO

Gagea minima − C3

Gagea pusilla − C3

Gagea transversalis − C4a

Gagea villosa − C2b

Galanthus nivalis − C3 / O / Natura V

Galatella cana − A1

Galatella linosyris − C3 / O

Galega officinalis − C4a

Galeopsis angustifolia − C3

Galeopsis ladanum − C4a

Galium austriacum − C1r

Galium boreale subsp. boreale − C4a

Galium boreale subsp. exoletum − C1r

Galium elongatum − C4a

Galium glaucum − C4a

Galium mollugo − C4b

Galium rivale − C4a

Galium spurium subsp. spurium − C4a

Galium sudeticum − C1r / KO / Natura II

Galium tricornutum − C1t

Galium valdepilosum subsp. valdepilosum − C3

Galium wirtgenii − C4b

Genista sagittalis − / O

Gentiana acaulis − A1

Gentiana asclepiadea − C3 / O

Gentiana cruciata subsp. cruciata − C2b / O

Gentiana lutea − Natura V

Gentiana pannonica − C2r / SO

Gentiana pneumonanthe − C2t / SO

Gentiana punctata − C1r / KO

Gentiana verna subsp. verna − C1t / KO

Gentianella amarella subsp. amarella − C1t / SO

Gentianella amarella subsp. lingulata − A1 / SO

Gentianella campestris subsp. baltica − C1t / KO

Gentianella campestris subsp. campestris − A1

Gentianella campestris subsp. suecica − A1

Gentianella germanica subsp. germanica − A2

Gentianella germanica subsp. solstitialis − A1

Gentianella lutescens subsp. carpatica − C1t / SO

Gentianella lutescens subsp. lutescens − C1t / SO

Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana − C1t / KO

Gentianella praecox subsp. bohemica − C1t / KO / Natura II

Gentianella praecox subsp. praecox − A1

Gentianopsis ciliata − C3

Geranium bohemicum − A1

Geranium divaricatum − C1t

Geranium lucidum − A1 / KO

Geranium molle subsp. molle − C2t

Geranium sanguineum − C4a

Geum montanum − C2r

Gladiolus imbricatus − C2b / SO

Gladiolus palustris − C1b / KO / Natura II

Glaucium corniculatum − C1t

Glaux maritima − C1t / KO

Glechoma hirsuta − C3

Globularia bisnagarica − C3 / O

Glyceria nemoralis − C3

Gnaphalium norvegicum − C3

Gnaphalium supinum − C1r

Goodyera repens − C1b / KO

Gratiola officinalis − C2t / SO

Groenlandia densa − C1t / KO

Gymnadenia conopsea − C2t / O

Gymnadenia densiflora − C1b / KO

Gymnadenia odoratissima − A1

Gypsophila fastigiata subsp. arenaria − C2b / SO

Gypsophila fastigiata subsp. fastigiata − C2b / SO

Gypsophila paniculata − C1t / SO

Hackelia deflexa − C2b

Hacquetia epipactis − C4a

Hammarbya paludosa − C1b / KO

Hedysarum hedysaroides − C1r / KO

Helianthemum canum subsp. canum − C2r

Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum − C1r / KO

Helianthemum rupifragum − A1 / KO

Helictochloa planiculmis − C2r

Helictochloa pratensis subsp. hirtifolia − C4b

Helictochloa pratensis subsp. pratensis − C4a

Helictotrichon desertorum subsp. basalticum − C1r / KO

Helichrysum arenarium − C2b / SO

Heliotropium europaeum − C1t

Heracleum sphondylium subsp. glabrum − C4b

Herminium monorchis − A1 / KO

Herniaria hirsuta − C1t

Hesperis sylvestris subsp. sylvestris − C3

Hesperis tristis − C2b

Hibiscus trionum − C1t

Hieracium albinum − C1b

Hieracium alpinum − C2b / SO

Hieracium apiculatum − C2r

Hieracium asperulum − C1r

Hieracium atratum − C3

Hieracium bifidum − C3

Hieracium caesium − C3

Hieracium corconticum − C1b

Hieracium decipiens − C3

Hieracium diaphanoides − C4a

Hieracium engleri − C1r

Hieracium flagelliferum − A2

Hieracium fritzei − C2r

Hieracium glandulosodentatum − C2b

Hieracium glaucinum − C3

Hieracium grabowskianum − A2

Hieracium hypochoeroides − C2r

Hieracium chamaedenium − A2

Hieracium chlorocephalum − C1r

Hieracium chrysostyloides − C1r

Hieracium inuloides − C1b

Hieracium levicaule − C3

Hieracium macranthum − / KO

Hieracium maculatum − C4a

Hieracium melanocephalum − C2r

Hieracium moravicum − C1b

Hieracium neoplatyphyllum − A3

Hieracium nigrescens − C2b

Hieracium nigritum − C2b

Hieracium nigrostylum − C1b

Hieracium nivimontis − C1b

Hieracium obscuratum − C4b

Hieracium onosmoides − C3

Hieracium pedunculare − C1r

Hieracium prenanthoides − C2b

Hieracium pseudalbinum − C1r

Hieracium purkynei − A1

Hieracium racemosum − C4a

Hieracium riphaeoides − A3

Hieracium riphaeum − C1b

Hieracium rohlenae − C2r

Hieracium saxifragum − C2r

Hieracium schmidtii − C4a

Hieracium schneiderianum − C2r

Hieracium schustleri − C1r

Hieracium silesiacum − C1r

Hieracium stygium − C2b

Hieracium sudeticum − C3

Hieracium tubulosum − C2r

Hieracium uechtritzianum − C2r

Hieracium vasconicum − C4a

Hieracium villosum − C1r / KO

Hieracium wimmeri − C2r

Hierochloë australis − C3

Hierochloë hirta − A3

Hierochloë odorata − C1b / KO

Hierochloë repens − C1b

Himantoglossum adriaticum − C1t / KO / Natura II

Himantoglossum caprinum − A1

Hippocrepis comosa − C1b

Hippuris vulgaris − C1t / KO

Hottonia palustris − C3 / O

Huperzia selago subsp. selago − C3 / O

Hydrocotyle vulgaris − C3 / O

Hydrocharis morsus-ranae − C2b

Hylotelephium argutum − A3

Hylotelephium telephium − C4a

Hymenophyllum tunbrigense − A1

Hyoscyamus niger − C3

Hyoscyamus niger var. agrestis − A3

Hypericum dubium − C1r

Hypericum elegans − C2r / SO

Hypericum humifusum − C3

Hypericum pulchrum − C1r

Hypochaeris glabra − C1t / KO

Hypochaeris maculata − C3

Hypochaeris uniflora − C3

Chamaecytisus albus − C2r / KO

Chamaecytisus austriacus − C3

Chamaecytisus ratisbonensis − C4a

Chamaecytisus supinus − C4a

Chamaecytisus virescens − C3

Chenopodium bonus-henricus − C4a

Chenopodium chenopodioides − C1b

Chenopodium murale − C1t

Chenopodium opulifolium − C3

Chenopodium urbicum − C1t

Chenopodium vulvaria − C2t

Chimaphila umbellata − C1t / KO

Chondrilla juncea − C3

Chrysosplenium oppositifolium − C4a

Illecebrum verticillatum − C1t / KO

Inula ensifolia − C3

Inula germanica − C2b / SO

Inula hirta − C3

Inula oculus-christi − C3 / O

Inula salicina subsp. aspera − A1

Inula salicina subsp. salicina − C4a

Iris aphylla subsp. aphylla − C2b / SO

Iris arenaria − C2r / KO / Natura II

Iris graminea − C2b / SO

Iris pumila subsp. pumila − C2r / SO

Iris sibirica − C3 / SO

Iris spuria subsp. spuria − A1

Iris variegata − C2b / SO

Isoëtes echinospora − C1r / KO

Isoëtes lacustris − C1r / KO

Isolepis setacea − C3

Isopyrum thalictroides − C4a

Jovibarba globifera subsp. globifera − C3

Jovibarba globifera subsp. hirta − C2r

Juncus acutiflorus − C3

Juncus alpinoarticulatus − C3

Juncus atratus − C1b / KO

Juncus capitatus − C1t / KO

Juncus gerardii − C1t / SO

Juncus minutulus − C4b

Juncus ranarius − C3

Juncus sphaerocarpus − C1t / KO

Juncus subnodulosus − C1t / KO

Juncus tenageia − C1t / KO

Juncus trifidus − C2b

Juniperus communis subsp. communis − C3

Juniperus communis subsp. nana − C2b / SO

Jurinea cyanoides − C1t / KO / Natura II

Jurinea mollis − C2b / SO

Kickxia elatine − C2t

Kickxia spuria subsp. spuria − C2t

Klasea lycopifolia − C2r / KO / Natura II

Knautia arvensis subsp. pannonica − C4b

Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia − C1r / KO

Knautia arvensis subsp. serpentinicola − C4b

Knautia drymeia subsp. drymeia − C4a

Knautia kitaibelii − C4a

Knautia maxima − C4a

Koeleria glauca − C1t

Krascheninnikovia ceratoides − A3

Lactuca perennis − C3

Lactuca quercina − C3

Lactuca saligna − C1t

Lactuca viminea − C3

Lappula semicincta − C1r

Lappula squarrosa − C3

Laser trilobum − C1r / KO

Laserpitium archangelica − C1r / KO

Laserpitium latifolium − C3

Laserpitium prutenicum subsp. prutenicum − C3 / SO

Lathyrus heterophyllus − C2r / SO

Lathyrus latifolius − C3

Lathyrus linifolius − C3

Lathyrus nissolia subsp. nissolia − C4b

Lathyrus nissolia subsp. pubescens − C4b

Lathyrus palustris − C1t / KO

Lathyrus pannonicus subsp. collinus − C2b / KO

Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus − C1b / KO

Lathyrus pisiformis − C1r / KO

Lavatera thuringiaca subsp. thuringiaca − C4a

Leersia oryzoides − C3

Lemna trisulca − C3

Leontodon saxatilis subsp. saxatilis − A2 / KO

Leonurus cardiaca subsp. cardiaca − C4a

Leonurus marrubiastrum − C2b

Lepidium coronopus − C2t

Leucanthemum margaritae − C2r

Leucojum aestivum subsp. aestivum − C1b / KO

Leucojum vernum − C3 / O

Libanotis pyrenaica − C4a

Ligularia sibirica − C1b / KO / Natura II

Ligusticum mutellina − C3 / O

Lilium bulbiferum var. bulbiferum − C2b / SO

Lilium martagon − C4a / O

Limodorum abortivum − C1b / KO

Limosella aquatica − C4a

Linaria arvensis − A2

Linaria genistifolia − C3

Lindernia procumbens − C1t / KO / Natura IV

Linnaea borealis − A1

Linum austriacum − C4a

Linum flavum − C2b / O

Linum hirsutum subsp. hirsutum − C2t / KO

Linum perenne subsp. perenne − A1

Linum tenuifolium − C3 / O

Liparis loeselii − C1t / KO / Natura II

Listera cordata − C1t / KO

Listera ovata − C4a

Lithospermum officinale − C2b

Littorella uniflora − C1b / KO

Lolium remotum − A2

Lolium temulentum − A2

Loranthus europaeus − C4a

Lotus borbasii − C2r

Lotus maritimus − C3

Lotus tenuis − C3

Ludwigia palustris − A3

Lunaria rediviva − C4a / O

Luronium natans − C1b / SO / Natura II

Luzula luzulina − C3

Luzula spicata − C1b / KO

Luzula sudetica − C3

Lycopodiella inundata − C1t / SO

Lycopodium annotinum subsp. annotinum − C3 / O

Lycopodium clavatum subsp. clavatum − C3

Lycopus exaltatus − C2b

Lysimachia thyrsiflora − C3 / SO

Lythrum hyssopifolia − C2b

Lythrum virgatum − C2b

Malaxis monophyllos − C1t / KO

Malus sylvestris − C4b

Malva alcea − C4a

Malva pusilla − C2t

Marrubium peregrinum − C1t

Marrubium vulgare − C1t

Matteuccia struthiopteris − / O

Medicago minima − C3

Medicago monspeliaca − C1t / KO

Medicago prostrata − C2r

Melampyrum arvense − C3

Melampyrum bohemicum − / O

Melampyrum cristatum var. cristatum − C3

Melampyrum cristatum var. solstitiale − C2b

Melampyrum nemorosum var. praecox − C1t

Melampyrum subalpinum − C3

Melica ciliata subsp. ciliata − C3

Melica picta − C3

Melica transsilvanica subsp. transsilvanica − C4a

Melilotus altissimus − C3

Melilotus dentatus − C2t

Melittis melissophyllum − C4a / O

Mentha pulegium − C1t / KO

Menyanthes trifoliata − C3 / O

Mercurialis ovata − C2r / KO

Meum athamanticum − C3 / O

Mibora minima − A3

Minuartia caespitosa − C1r

Minuartia corcontica − C1r / KO

Minuartia glaucina − A3

Minuartia rubra − C2b

Minuartia setacea − C3

Minuartia smejkalii − C1r / SO / Natura II

Minuartia viscosa − A2

Misopates orontium − C2t

Moehringia muscosa − A1

Moenchia erecta − A1

Moneses uniflora − C1b / SO

Monotropa hypophegea − C2b

Monotropa hypopitys − C3

Montia arvensis − A1

Montia fontana subsp. amporitana − C2t / SO

Montia fontana subsp. fontana − C1b / KO

Muscari botryoides − A3

Muscari comosum − C3

Muscari neglectum − C2b

Muscari tenuiflorum − C2b / O

Myosotis brevisetacea − C4b

Myosotis caespitosa − C4a

Myosotis discolor subsp. discolor − C2b

Myosotis palustris subsp. palustris − C4b

Myosotis sparsiflora − C4a

Myosotis stenophylla − C1b / KO

Myosurus minimus − C3

Myricaria germanica − C1t / KO

Myriophyllum alterniflorum − C2r

Myriophyllum verticillatum − C3

Najas marina − C3

Najas minor − C1b / KO

Narthecium ossifragum − A2

Nasturtium ×sterile − C4b

Nasturtium microphyllum − C1b / KO

Nasturtium officinale − C2b / SO

Neottia nidus-avis − C4a

Nepeta nuda subsp. nuda − C2b

Nigella arvensis − C1t

Noccaea montana − C3

Nonea pulla − C4a

Notholaena marantae − C1r / KO

Nuphar lutea − C4a

Nuphar pumila − C1t / KO

Nymphaea alba − C1t / SO

Nymphaea candida − C1b / SO

Nymphoides peltata − C1t / KO

Odontites luteus − C2b

Odontites vernus subsp. vernus − C2t

Oenanthe fistulosa − A1

Oenanthe silaifolia subsp. silaifolia − A1

Omphalodes scorpioides − C4a

Onobrychis arenaria subsp. arenaria − C4b

Ononis arvensis − C3

Ononis repens − C3

Onosma arenaria − C1t / KO

Ophioglossum vulgatum − C2b / O

Ophrys apifera − C1r / KO

Ophrys holoserica subsp. holubyana − C1b / KO

Ophrys insectifera − C1b / KO

Orchis coriophora subsp. coriophora − A1

Orchis mascula subsp. mascula − C1b / SO

Orchis mascula subsp. speciosa − C2t / SO

Orchis militaris − C2b / SO

Orchis morio subsp. morio − C1b / SO

Orchis pallens − C2b / SO

Orchis palustris − C1t / KO

Orchis purpurea − C2b / SO

Orchis tridentata − C1t / KO

Orchis ustulata var. aestivalis − C1t / SO

Orchis ustulata var. ustulata − C1t / SO

Origanum vulgare subsp. megastachyum − C4b

Orlaya grandiflora − C2r

Ornithogalum angustifolium − C3

Ornithogalum boucheanum − C2b

Ornithogalum brevistylum − C2r

Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum − C1t / KO

Ornithogalum umbellatum − A2

Ornithopus perpusillus − C1r

Orobanche alba subsp. alba − C3

Orobanche alba subsp. major − C2r

Orobanche alsatica − C2b

Orobanche artemisiae-campestris − C1b

Orobanche caryophyllacea − C3

Orobanche coerulescens − C1b

Orobanche elatior − C1t

Orobanche flava − C3

Orobanche kochii − C3

Orobanche lutea − C3

Orobanche picridis − C2b

Orobanche reticulata − C1b / SO

Orobanche teucrii − C1r

Orthilia secunda subsp. secunda − C3

Osmunda regalis − A3

Oxytropis pilosa − C3

Papaver argemone − C4a

Papaver confine − C3

Papaver lecoqii − C1t

Papaver maculosum subsp. austromoravicum − C2b

Papaver maculosum subsp. maculosum − A3

Parietaria officinalis − C2r

Parnassia palustris − C2t / O

Pastinaca sativa subsp. urens − C3

Pedicularis exaltata − C1r / KO

Pedicularis palustris subsp. opsiantha − C1r / SO

Pedicularis palustris subsp. palustris − C1t / SO

Pedicularis sceptrum-carolinum − A1 / KO

Pedicularis sudetica subsp. sudetica − C1r / KO / Natura II

Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica − C2t / SO

Petasites kablikianus − C4a

Petrorhagia prolifera − C4a

Petrorhagia saxifraga − A3

Peucedanum alsaticum − C3

Peucedanum arenarium subsp. arenarium − A1

Peucedanum carvifolia − C1r / KO

Peucedanum cervaria − C4a

Peucedanum oreoselinum − C4a

Phelipanche arenaria − C2b

Phelipanche caesia − C1r

Phelipanche purpurea subsp. bohemica − C1r

Phelipanche purpurea subsp. purpurea − C1b

Phleum alpinum − C3

Phlomis tuberosa − C2b

Phyteuma nigrum − C3

Phyteuma orbiculare − / SO

Phyteuma orbiculare subsp. montanum − / SO

Pilosella anchusoides − A2

Pilosella aurantiaca − C3

Pilosella auriculoides − C3

Pilosella bifurca − C2r

Pilosella blyttiana − C1r

Pilosella callimorpha − A2

Pilosella callimorphoides − A2

Pilosella calodon − C2b

Pilosella calomastix − A1

Pilosella cochlearis − A2

Pilosella corymbulifera − A2

Pilosella cymiflora − A2

Pilosella cymosa subsp. cymosa − C4a

Pilosella cymosa subsp. vaillantii − C3

Pilosella densiflora − C4a

Pilosella dubia − A2

Pilosella echioides − C3

Pilosella erythrochrista − C3

Pilosella euchaetia − C2b

Pilosella fallacina − C3

Pilosella flagellariformis − A3

Pilosella flagellaris − C3

Pilosella floribunda − C4a

Pilosella fuscoatra − C1r

Pilosella glomerata − C4a

Pilosella heterodoxa − A2

Pilosella iserana − C3

Pilosella kalksburgensis − C1b

Pilosella koernickeana − A2

Pilosella lactucella − C2t

Pilosella leptophyton − C4a

Pilosella leucopsilon − C2b

Pilosella macranthela − C1r

Pilosella macrostolona − C2b

Pilosella melinomelas − A2

Pilosella onegensis − C2b

Pilosella paragoga − A2

Pilosella piloselliflora − C3

Pilosella pilosellina − C1r

Pilosella polymastix − A2

Pilosella prussica − A2

Pilosella pseudocalodon − A2

Pilosella rothiana − C3

Pilosella rubra − C1r

Pilosella scandinavica − A2

Pilosella setigera − C1r

Pilosella schultesii − C3

Pilosella stenosoma − A2

Pilosella stoloniflora − C2r

Pilosella sulphurea − A2

Pilosella tephroglauca − A2

Pilosella tephrophyton − A2

Pilosella tubulascens − C1r

Pilosella visianii − C4b

Pilosella ziziana − C4a

Pilularia globulifera − C1b

Pinguicula vulgaris subsp. bohemica − C1t / KO

Pinguicula vulgaris subsp. vulgaris − C2t / SO

Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi − C4a

Pinus uncinata subsp. uliginosa − C2b

Plantago altissima − A1

Plantago arenaria − C2b

Plantago atrata subsp. sudetica − C1r / KO

Plantago major subsp. winteri − C4b

Plantago maritima subsp. ciliata − C1t / KO

Plantago media subsp. longifolia − C4b

Platanthera bifolia − C3 / O

Platanthera chlorantha − C3 / O

Pleurospermum austriacum − C2b

Poa alpina − C1r / KO

Poa badensis − C2r

Poa crassipes − C1r

Poa laxa − C2r / SO

Poa remota − C3

Poa riphaea − C1r / KO / Natura II

Polemonium caeruleum − C2r

Polycnemum arvense − C1t

Polycnemum heuffelii − A2

Polycnemum majus − C1t

Polygala amara subsp. brachyptera − C1r

Polygala amarella subsp. amarella − C2t

Polygala amarella subsp. austriaca − C4b

Polygala chamaebuxus − C3 / O

Polygala major − C3

Polygala multicaulis − C3

Polygala serpyllifolia − C2b / KO

Polypodium interjectum − C2r

Polystichum aculeatum − C4a

Polystichum braunii − C2r / SO

Polystichum lonchitis − C2b / KO

Populus nigra subsp. nigra − C1t

Potamogeton ×angustifolius − C1t

Potamogeton acutifolius − C3

Potamogeton alpinus − C2b / SO

Potamogeton coloratus − C1t

Potamogeton compressus − A1

Potamogeton friesii − A2 / KO

Potamogeton gramineus − C1t

Potamogeton lucens − C3

Potamogeton nodosus − C3

Potamogeton obtusifolius − C3

Potamogeton perfoliatus − C2t

Potamogeton polygonifolius − C2r

Potamogeton praelongus − C1t / KO

Potamogeton trichoides − C3

Potentilla alba − C3

Potentilla anglica − C4a

Potentilla aurea − C3

Potentilla collina − C1t

Potentilla crantzii subsp. serpentini − C1r / KO

Potentilla incana − C4a

Potentilla lindackeri − C2b / O

Potentilla micrantha − C2r / KO

Potentilla patula − C1b / KO

Potentilla psammophila − A1

Potentilla puberula − C4a

Potentilla recta − C4a

Potentilla rupestris − / O

Potentilla sterilis − C1r / KO

Potentilla thuringiaca − C1t / O

Primula auricula − C1r

Primula elatior subsp. corcontica − C4b

Primula elatior subsp. tatrensis − C4b

Primula farinosa − A1

Primula minima − C1r / SO

Primula veris subsp. canescens − C4b

Primula veris subsp. veris − C4a

Prunella grandiflora − C3

Prunella laciniata − C3

Prunus fruticosa − C2t

Prunus mahaleb subsp. mahaleb − C4b

Prunus mahaleb subsp. simonkaii − C3

Prunus padus subsp. borealis − C1r

Prunus tenella − C1r / KO

Pseudognaphalium luteoalbum − C1t

Pseudorchis albida − C2t / SO

Pseudoturritis turrita − C3

Puccinellia distans − C1t

Pulicaria dysenterica − C1b

Pulicaria vulgaris − C1t

Pulmonaria angustifolia − C2b

Pulmonaria mollis − C3

Pulsatilla alpina subsp. alba − C2r / O

Pulsatilla grandis subsp. grandis − C2b / SO / Natura II

Pulsatilla patens − C1t / KO / Natura II

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica − C2b / SO

Pulsatilla vernalis var. alpestris − C1b / KO

Pulsatilla vernalis var. vernalis − C1t / KO

Pyrola chlorantha − C1t

Pyrola media − C2t / KO

Pyrola minor − C3

Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia − C2t

Pyrus nivalis − C4b

Pyrus pyraster − C4a

Quercus cerris − C2r

Quercus dalechampii − C4b

Quercus polycarpa − C4b

Quercus pubescens − C3 / O

Radiola linoides − C1t

Ranunculus aconitifolius − C3

Ranunculus arvensis − C2t

Ranunculus fallax group s. l. − C4b

Ranunculus illyricus − C2b / SO

Ranunculus lingua − C1t / SO

Ranunculus platanifolius − C4a

Ranunculus sardous subsp. sardous − C2t

Ranunculus sardous subsp. xatardii − C4b

Rapistrum perenne − C3

Reseda luteola − C3

Reseda phyteuma − C1t / KO

Rhinanthus alectorolophus − C3

Rhinanthus riphaeus − C2t

Rhodiola rosea − C1b / KO

Rhododendron tomentosum − C3 / O

Rhynchospora alba − C2b / KO

Rhynchospora fusca − C1t / KO

Ribes alpinum − C4a

Ribes nigrum − C4b

Ribes petraeum − C1r

Rosa agrestis − C4b

Rosa arvensis − A1

Rosa elliptica − C4b

Rosa gallica − C3

Rosa majalis − C2r

Rosa marginata − C3

Rosa micrantha − C3

Rosa sherardii − C3

Rosa spinosissima − C2b

Rosa tomentosa − C3

Rubus acanthodes − C4a

Rubus ambrosius − C1r

Rubus amphimalacus − C1r

Rubus austroslovacus − C4a

Rubus barberi − A2

Rubus bavaricus − C4a

Rubus bohemiicola − C3

Rubus bohemopolonicus − C4a

Rubus brdensis − C3

Rubus caflischii − C1r

Rubus camptostachys − C2r

Rubus canescens − C3

Rubus centrobohemicus − C3

Rubus curvaciculatus − C1r

Rubus divaricatus − C2r

Rubus elatior − C3

Rubus epipsilos − C4a

Rubus evestigatus − C3

Rubus geminatus − C2r

Rubus gliviciensis − C4a

Rubus graecensis − C3

Rubus graminicolor − C4a

Rubus guentheri − C4b

Rubus hadracanthos − C3

Rubus hercynicus − A2

Rubus holzfussii − C4a

Rubus hypomalacus − A3

Rubus chaerophylloides − C2r

Rubus chamaemorus − C1r / SO

Rubus indusiatus − C4a

Rubus josefianus − C4a

Rubus josholubii − C3

Rubus kletensis − C4a

Rubus lividus − C1r

Rubus lucentifolius − C4b

Rubus lusaticus − C1r

Rubus macrophyllus − C2r

Rubus micans − C2r

Rubus muhelicus − C3

Rubus nemoralis − C2r

Rubus nemorosus − C2r

Rubus orthostachyoides − C2r

Rubus passaviensis − C1r

Rubus permollissimus − C4a

Rubus perpedatus − C3

Rubus phyllostachys − C4a

Rubus portae-moravicae − C3

Rubus posnaniensis − C2r

Rubus praecox − C4a

Rubus pruinosus − C1r

Rubus pyramidalis − C1r

Rubus rudis − C4a

Rubus saxatilis − C3

Rubus scaber − C1r

Rubus scabrosus − C2r

Rubus scissus − C3

Rubus sendtneri − C2r

Rubus senticosus − C2r

Rubus siemianicensis − C4a

Rubus silvae-bohemicae − C4a

Rubus silvae-norticae − C3

Rubus sorbicus − C1r

Rubus sprengelii − C3

Rubus supralucidus − C4b

Rubus thelybatos − C3

Rubus vestitus − C2r

Rubus vratnensis − C3

Rubus wahlbergii − C2r

Rubus wessbergii − C3

Rumex acetosella subsp. multifidus − C4b

Rumex acetosella subsp. pyrenaicus − C4b

Rumex palustris − C2b

Rumex stenophyllus − C2b

Sagina apetala subsp. apetala − A2

Sagina apetala subsp. erecta − A2

Sagina nodosa − A2 / SO

Sagina saginoides − C2b

Sagina subulata − A2

Salicornia prostrata − A1

Salix appendiculata − C1r / SO

Salix bicolor − C1r / KO

Salix daphnoides − C2r

Salix elaeagnos − C2b

Salix hastata subsp. vegeta − C1r

Salix herbacea − C1b / KO

Salix lapponum var. daphneola − C1r / KO

Salix lapponum var. lapponum − C2r / KO

Salix myrsinifolia − C1b / KO

Salix myrtilloides − C1b / KO

Salix pentandra − C4a

Salix repens − C2b / O

Salix rosmarinifolia − C3

Salix silesiaca − C4a

Salix starkeana − A1

Salix triandra subsp. amygdalina − C4b

Salsola tragus subsp. tragus − C2t

Salvia aethiopis − C1t / KO

Salvia austriaca − A1

Salvinia natans − C1t / KO

Samolus valerandi − C1t / KO

Saxifraga bulbifera − C3 / O

Saxifraga moschata subsp. basaltica − A3

Saxifraga oppositifolia subsp. oppositifolia − C1r / SO

Saxifraga paniculata − C3 / SO

Saxifraga rosacea subsp. sponhemica − C2r / SO

Saxifraga rosacea subsp. steinmannii − C1r

Saxifraga tridactylites − C3 / SO

Scabiosa canescens − C3

Scabiosa columbaria − C3

Scabiosa lucida subsp. calcicola − C1r

Scabiosa lucida subsp. lucida − C1r

Scandix pecten-veneris − C1t

Scilla bifolia subsp. buekkensis − C2r

Scilla bifolia subsp. rara − C1r

Scilla bifolia var. bohemica − C1r

Scilla bifolia var. drunensis − C2b / SO

Scilla bifolia var. magnomoravica − C1r

Scilla bifolia var. spetana − C1r

Scilla kladnii − C2b / SO

Scilla vindobonensis − C3 / SO

Scirpoides holoschoenus − C2b

Scirpus radicans − C3

Scleranthus polycarpos − C3

Scleranthus verticillatus − A1

Sclerochloa dura − C2b

Scorzonera austriaca − C4a

Scorzonera cana − C3

Scorzonera hispanica − C3

Scorzonera humilis − C4a

Scorzonera laciniata − C1t

Scorzonera parviflora − C1t / KO

Scorzonera purpurea − C2b / O

Scrophularia scopolii − C3

Scrophularia umbrosa subsp. neesii − C4b

Scrophularia umbrosa subsp. umbrosa − C4a

Scrophularia vernalis − C2r / KO

Scutellaria hastifolia − C2b / SO

Securigera moravica − A3

Sedum alpestre − C2r

Sedum villosum − C1t / KO

Selaginella helvetica − A1 / KO

Selaginella selaginoides − C2r / SO

Senecio doria − C1t / KO

Senecio erraticus − C3

Senecio erucifolius − C2b / SO

Senecio paludosus subsp. angustifolius − A1 / KO

Senecio paludosus subsp. lanatus − A1 / KO

Senecio paludosus subsp. paludosus − C1b / KO

Senecio rupestris − C1b / KO

Senecio sarracenicus − C2b / SO

Senecio subalpinus − C2r

Senecio umbrosus − C2r

Serratula tinctoria subsp. tinctoria − C4a

Seseli annuum − C3

Seseli hippomarathrum − C3

Seseli osseum − C4a

Seseli pallasii − C2b / SO

Sesleria uliginosa − C1t / KO

Scheuchzeria palustris − C1b / KO

Schoenoplectus lacustris − C4a

Schoenoplectus mucronatus − A3

Schoenoplectus pungens − A3

Schoenoplectus supinus − A1

Schoenoplectus tabernaemontani − C2b

Schoenoplectus triqueter − A1

Schoenus ferrugineus − C1t / KO

Schoenus nigricans − C1t / KO

Sideritis montana − C1t

Silaum silaus − C3

Silene baccifera − C3

Silene bupleuroides − A1

Silene conica − A1

Silene gallica − C1t

Silene nemoralis − C2b

Silene noctiflora − C4a

Silene otites − C3

Silene viscosa − C1t

Silene vulgaris subsp. antelopum − C4b

Sisymbrium orientale subsp. orientale − C2t

Sium latifolium − C2b

Soldanella montana − C3 / O

Sonchus palustris − C2b

Sorbus albensis − C2r

Sorbus alnifrons − C1r

Sorbus aria − C2b

Sorbus barrandienica − C1b

Sorbus bohemica − C2b / KO

Sorbus danubialis − C3

Sorbus eximia − C2b

Sorbus gemella − C1b

Sorbus graeca − C3

Sorbus hardeggensis − C4b

Sorbus intermedia − A3

Sorbus milensis − C1b

Sorbus omissa − C1b

Sorbus portae-bohemicae − C1b

Sorbus quernea − C4b

Sorbus rhodanthera − C1b

Sorbus sudetica − C1b / KO

Sorbus torminalis − C4a

Sparganium angustifolium − A1 / KO

Sparganium erectum subsp. neglectum − C4b

Sparganium erectum subsp. oocarpum − C4b

Sparganium natans − C2b / SO

Spergula arvensis subsp. linicola − A1

Spergula arvensis subsp. maxima − A1

Spergula morisonii − C3

Spergula pentandra − C1t / KO

Spergularia echinosperma − C2b

Spergularia maritima − C1t / KO

Spergularia media − C1t / KO

Spiraea salicifolia − C3

Spiranthes spiralis − C1t / KO

Stachys alpina subsp. alpina − C3

Stachys annua − C2t

Stachys arvensis − C1t

Stachys germanica subsp. germanica − C2b

Staphylea pinnata − C3

Stellaria longifolia − C3

Stellaria neglecta − C3

Stellaria palustris − C2b

Stipa borysthenica − C1b / KO

Stipa capillata − C4a

Stipa dasyphylla − C2r / SO

Stipa eriocaulis − C1r

Stipa glabrata − C1r / KO / Natura II

Stipa pennata var. pennata − C3 / O

Stipa pennata var. puberula − C1r / O

Stipa pulcherrima − C3 / SO

Stipa smirnovii − C1r / SO

Stipa tirsa − C2b / SO

Stratiotes aloides − C1t / SO

Streptopus amplexifolius − C2t

Suaeda prostrata − A1 / KO

Swertia perennis subsp. perennis − C2r / SO

Symphytum bohemicum − C2t / O

Taraxacum acutifidum − C4b

Taraxacum acutifrons − C4a

Taraxacum adamii − C2b

Taraxacum aethiopiforme − C4b

Taraxacum alpestre − C1r

Taraxacum amaurolepis − C4b

Taraxacum ambrosium − A2 / O

Taraxacum ancistratum − C3

Taraxacum ancoriferum − C1t / O

Taraxacum arachnoideum − C1t / O

Taraxacum arcuatum − C1b

Taraxacum argutum − C1t

Taraxacum atroviride − C4a

Taraxacum aurosulum − C4a

Taraxacum austrinum − C1t / O

Taraxacum bavaricum − C1t / O

Taraxacum bessarabicum − C1t / KO

Taraxacum blomgrenii − C4b

Taraxacum boekmanii − C3

Taraxacum bohemicum − C1t / O

Taraxacum borgvallii − C4b

Taraxacum bracteatum − C1t

Taraxacum brachylepis − C3

Taraxacum brandenburgicum − C1t / O

Taraxacum breitfeldii − C4b

Taraxacum capillosum − C4b

Taraxacum coartatum − C4a

Taraxacum cognatum − C1t / O

Taraxacum copidophyllum − C3

Taraxacum cordatum − C4b

Taraxacum corynodes − C4a

Taraxacum cristatum − C4a

Taraxacum croceiflorum − C4a

Taraxacum cyanolepis − C2b

Taraxacum dentatum − C1t / O

Taraxacum disseminatum − C1r

Taraxacum duplidentifrons − C2b

Taraxacum edmondsonianum − C4b

Taraxacum erythrospermum − C4a

Taraxacum excellens − C3

Taraxacum expallidiforme − C4b

Taraxacum fartoris − C1t / O

Taraxacum fascinans − C3 / O

Taraxacum floccosum − C4a

Taraxacum fulvum − C4b

Taraxacum fusciflorum − C4a

Taraxacum gelertii − C3

Taraxacum gibberum − C3

Taraxacum gustavianum − C4b

Taraxacum haematicum − C4b

Taraxacum hamatum − C2b

Taraxacum hempelianum − C4b

Taraxacum hollandicum − C2t / O

Taraxacum homoschistum − C4b

Taraxacum huterianum − C1t / O

Taraxacum chrysophaenum − C4a

Taraxacum indigenum − C1t / O

Taraxacum infuscatum − C4a

Taraxacum intermedium − C2t

Taraxacum intumescens − C4b

Taraxacum inundatum − A2 / O

Taraxacum irrigatum − C1t / O

Taraxacum kernianum − C2b

Taraxacum klingstedtii − C4b

Taraxacum lacistophyllum − C2b

Taraxacum latens − C4b

Taraxacum leptodon − C4b

Taraxacum leptoscelum − C4a

Taraxacum limosum − A2 / O

Taraxacum lippertianum − C4b

Taraxacum litigiosum − C1t / O

Taraxacum longisquameum − C4b

Taraxacum lucescens − C4b

Taraxacum lucidum − C3

Taraxacum lunare − C4b

Taraxacum maculatum − C4a

Taraxacum madidum − C1t / O

Taraxacum maricum − C3

Taraxacum megalosipteron − C4b

Taraxacum melanostigma − C4b

Taraxacum melanthoides − C4b

Taraxacum mendax − C1t / O

Taraxacum moldavicum − C4a

Taraxacum mutabile − C4a

Taraxacum nordstedtii − C4a

Taraxacum obtusulum − C4b

Taraxacum olivaceum − A2

Taraxacum opertum − C4b

Taraxacum ostenfeldii − C3

Taraxacum ottonis − C4b

Taraxacum pallescens − C4b

Taraxacum paludem-ornans − C1t / O

Taraxacum pannucium − C4a

Taraxacum paucilobum − C1t / O

Taraxacum pauckertianum − C1t / O

Taraxacum pectinatiforme − C4a

Taraxacum pilosella − C4b

Taraxacum pittochromatum − C4b

Taraxacum plicatifrons − C4b

Taraxacum plumbeum − C3

Taraxacum polyodon − C4b

Taraxacum porrigens − C4a

Taraxacum porrigentilobatum − C4a

Taraxacum portentosum − C1t / O

Taraxacum praeradians − C4b

Taraxacum princeps − C3

Taraxacum procerisquameum − C4b

Taraxacum proximum − C2b

Taraxacum prunicolor − C4a

Taraxacum pseudobalticum − A2 / O

Taraxacum pseudohamatum − C3

Taraxacum pseudoretroflexum − C4b

Taraxacum pulveruntulum − C4a

Taraxacum quadrans − C3

Taraxacum quaesitum − C1t / O

Taraxacum ranunculus − C1t / O

Taraxacum recurvum − C4b

Taraxacum reichlingii − A2

Taraxacum rhaeticum − C4a

Taraxacum rhamphodes − C4b

Taraxacum rubicundum − C1b

Taraxacum ruptifolium − C4b

Taraxacum saxenii − C4b

Taraxacum saxonicum − C4b

Taraxacum scanicum − C3

Taraxacum sellandii − C4a

Taraxacum semiglobosum − C4b

Taraxacum serotinum − C2b / KO

Taraxacum skalinskanum − C1t / O

Taraxacum stenoglossum − C4b

Taraxacum subalpinum − C2t / O

Taraxacum subborgvallii − C4b

Taraxacum subcanescens − C4b

Taraxacum subdolum − C1t / O

Taraxacum subericinum − C4b

Taraxacum subhamatum − C3

Taraxacum subhuelphersianum − C4b

Taraxacum sublaeticolor − C4a

Taraxacum subleucopodum − C4b

Taraxacum subsaxenii − C4b

Taraxacum sundbergii − C4a

Taraxacum superbum − C4b

Taraxacum tenebricans − C2b

Taraxacum tragopogon − / O

Taraxacum trilobifolium − A2 / O

Taraxacum turfosum − C1t / O

Taraxacum uncosum − C4b

Taraxacum undulatiforme − C4a

Taraxacum undulatum − C4a

Taraxacum uvidum − C1t / O

Taraxacum vastisectum − C4b

Taraxacum vindobonense − C1t / O

Taraxacum violaceinervosum − C4a

Taraxacum xanthostigma − C4b

Taxus baccata − C3 / SO

Teesdalia nudicaulis − C2t

Tephroseris aurantiaca − C1t / KO

Tephroseris crispa − C4a

Tephroseris integrifolia − C2b / SO

Tephroseris longifolia subsp. moravica − C1t / KO / Natura II

Tephroseris palustris − A1

Teucrium botrys − C3

Teucrium chamaedrys − C4a

Teucrium montanum subsp. montanum − C2r / SO

Teucrium scordium − C2b / SO

Teucrium scorodonia subsp. scorodonia − C2b

Thalictrum flavum − C2b / SO

Thalictrum foetidum − C2r / O

Thalictrum lucidum − C3

Thalictrum minus subsp. minus − C3

Thalictrum simplex subsp. galioides − C1b / KO

Thelypteris palustris − C3 / O

Thesium alpinum − C3

Thesium bavarum − C2b

Thesium dollineri − C1t / KO

Thesium ebracteatum − C1r / KO / Natura II

Thesium linophyllon − C3

Thesium pyrenaicum − C2t

Thesium ramosum − C1t

Thesium rostratum − C1b / KO

Thlaspi alliaceum − A3

Thymelaea passerina − C2t

Thymus alpestris − C2r

Thymus glabrescens − C3

Thymus pannonicus − C4a

Thymus praecox subsp. praecox − C4a

Thymus pulegioides subsp. carniolicus − C1r

Thymus pulegioides subsp. montanus − C4b

Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus − C1r / KO

Thymus serpyllum − C4a

Tilia platyphyllos subsp. cordifolia − C4b

Tilia platyphyllos subsp. pseudorubra − C4b

Tillaea aquatica − C1t / KO

Tofieldia calyculata − C1t / KO

Tordylium maximum − C1t / KO

Torilis arvensis subsp. arvensis − C2t

Tragopogon pratensis subsp. minor − C4b

Trapa natans − C1b / KO

Traunsteinera globosa − C2b / SO

Trientalis europaea − C4a

Trifolium diffusum − A3

Trifolium fragiferum − C3

Trifolium ochroleucon − C3

Trifolium patens − C1t

Trifolium retusum − C1t

Trifolium rubens − C3

Trifolium spadiceum − C2t

Trifolium striatum − C1t

Triglochin maritima − A2 / KO

Triglochin palustris − C2t

Trichomanes speciosum − C2r / SO / Natura II

Trichophorum alpinum − C2b / SO

Trichophorum cespitosum − C3

Trinia glauca − C1t

Trinia ucrainica − A1

Tripolium pannonicum subsp. pannonicum − C1t / KO

Trollius altissimus − C3 / O

Turgenia latifolia − A1

Typha minima − A1

Typha shuttleworthii − C1b

Ulmus laevis − C4a

Ulmus minor − C4a

Urtica kioviensis − C1b

Urtica urens − C3

Utricularia australis − C4a

Utricularia bremii − C1b / KO

Utricularia intermedia − C1t / SO

Utricularia minor − C2b

Utricularia ochroleuca − C1t / KO

Utricularia stygia − C1t

Utricularia vulgaris − C1t / KO

Vaccaria hispanica var. hispanica − A2

Vaccinium microcarpum − C2r

Vaccinium oxycoccos − C3 / O

Valeriana dioica − C4a

Valeriana excelsa nothosubsp. transiens − C4b

Valeriana excelsa subsp. excelsa − C4a

Valeriana excelsa subsp. sambucifolia − C4a

Valeriana simplicifolia − C3

Valeriana stolonifera subsp. angustifolia − C4a

Valeriana tripteris subsp. austriaca − C3

Valerianella carinata − C2r

Valerianella dentata subsp. dentata − C4a

Valerianella dentata subsp. eriosperma − C3

Valerianella rimosa − C1t

Ventenata dubia − C1t

Veratrum album subsp. album − C2r / O

Veratrum album subsp. lobelianum − C4a

Veratrum nigrum − C1r / KO

Verbascum blattaria − C2b

Verbascum densiflorum − C4a

Verbascum chaixii subsp. austriacum − C4a

Verbascum lychnitis subsp. moenchii − C2r

Verbascum phoeniceum subsp. phoeniceum − C3 / O

Verbascum speciosum subsp. speciosum − C1r / KO

Verbena officinalis − C3

Veronica agrestis − C2t

Veronica anagalloides − C2r

Veronica austriaca − C2b

Veronica bellidioides − C1r / KO

Veronica catenata − C3

Veronica dillenii − C4a

Veronica hederifolia − C4b

Veronica maritima − C3

Veronica montana − C4a

Veronica opaca − C1t

Veronica orchidea − C3

Veronica praecox − C3

Veronica prostrata − C4a

Veronica pumila − A1

Veronica scardica − C1b / KO

Veronica scutellata − C4a

Veronica spicata subsp. spicata − C4a

Veronica spuria subsp. foliosa − C1t / KO

Veronica teucrium − C4a

Veronica triloba − C2t

Veronica verna − C4a

Viburnum lantana − C4a

Vicia cassubica − C3

Vicia dalmatica − C4b

Vicia dumetorum − C4a

Vicia lathyroides − C3

Vicia oreophila − C4b / KO

Vicia pannonica subsp. pannonica − C2t

Vicia pannonica subsp. striata − C2t

Vicia pisiformis − C3

Viola alba subsp. alba − C1r / KO

Viola ambigua − C3 / SO

Viola biflora − C4a

Viola canina subsp. ruppii − C4b

Viola elatior − C1t / KO

Viola epipsila − A3

Viola kitaibeliana − C1r / KO

Viola lutea subsp. sudetica − C2b / SO

Viola mirabilis − C4a

Viola pumila − C2t / SO

Viola riviniana var. minor − C4b

Viola rupestris − C3

Viola stagnina − C2t / SO

Viola tricolor subsp. curtisii − C2b

Viola tricolor subsp. polychroma − C3

Viola tricolor subsp. saxatilis − C3

Viola tricolor subsp. tricolor − C4b

Viola uliginosa − A3

Viscum album subsp. abietis − C3

Viscum album subsp. austriacum − C4a

Vulpia bromoides − C1t

Vulpia myuros − C3

Willemetia stipitata − C3 / O

Wolffia arrhiza − C1b

Woodsia alpina − A1

Woodsia ilvensis − C2r / SO

Xanthium strumarium − C1t

Xeranthemum annuum − C1t

Literatura

Čeřovský J., Holub J. & Procházka F. (1979): Červený seznam flóry ČSR . – Památ. a Přír., 1979: 361–378.

Danihelka J., Chrtek J. jr. et Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. – Preslia 84: 647-811.

Grulich V. (2012): Red list of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–645.

Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, 18: 1–133.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget