Tento příspěvek byl přečten939krát!

 Synonyma: Abramis aspius; Alburnus iblioides Kessler, 1872; Aspius aspius aspius (Linnaeus, 1758); Aspius aspius iblioides (Kessler, 1872); Aspius aspius taeniatus (Eichwald, 1831); Aspius aspius taeniatus iblioides phragmiteti Berg, 1932; Aspius erytrostomus Kessler, 1877; Aspius linnei Malm, 1877; Aspius rapax Agassiz, 1835; Aspius rapax jaxartensis Kessler, 1874

Třída: Actinopterygiipaprskoploutví

Řád: Cypriniformesmáloostní

Čeleď: Cyprinidaekaprovití

Aspius aspius

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Pro bolena je typický protáhlý a ze stran zploštělý tvar těla (celkově je mohutnější). Spodní čelist zasahuje před horní. Mladý bolen by mohl být zaměnitelný za ouklej obecnou (Alburnus alburnus), která má řitní ploutev prodlouženou a protáhlejší tvar těla. Jelec jesen (Leuciscus idus) má načervenalé prsní a břišní ploutve.

Ekologie: Druh vyskytující se u dna i ve vodním sloupci, v tekoucích vodách v hlubších místech pod proudy, pod ústím menších přítoků, ale i v tažné vodě. Nejčastější je na dolních a středních úseků velkých řek. Vlivem lidského působení nalezl vhodné podmínky i v údolních nádržích a jezerech.

Celkový areál rozšíření: Široce rozšířený druh žijící ve vodách spadajících do úmoří Kaspického, Azovského, Černého, Baltského a Severního moře. Na severu zasahuje do jižní části Skandinávie. Přirozenou západní hranici tvořila řeka Labe v Německu, introdukcemi byla posunuta až do Belgie a Francie. Na východ zasahuje jeho rozšíření k Uralu do řek Amudarji a Sydarji, které vtékají do Aralského jezera.

Aspius aspius

Rozšíření na území České republiky: Přirozené rozšíření bylo v dolních a středních částech větších řek, dnes ho lze nalézt i v údolních nádržích. Známý je v povodí Labe, Odry i Moravy. Rybáři bývá často vysazován, protože omezuje početnost nežádoucích planktonofágních druhů ryb.

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Zaznamenán byl v Hloubětíně (Kyjský rybník), Radotíně a Vokovicích (vodní nádrž Džbán). Nálezy i jinde nejsou vyloučeny, vzhledem k jeho úmyslným výsadbám.

Ohrožení a ochrana: Bolen dravý je ohrožený v rámci celé Evropské unie, u nás ale není ve svém výskytu bezprostředně ohrožen. Navíc je jeho výskyt podporován rybářskými organizacemi. Ochrana spočívá především v podpoře přirozených populací, zachování dostatečných trdlišť a celkové ochraně biotopu. Podle červeného seznamu je řazen mezi druhy málo dotčené (LC), zákonem není chráněn. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v přílohách II a V.

Aspius aspius

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autor fotografií: Karel Jakubec.

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.