Tento příspěvek byl přečten713krát!

Třída: Arachnida – pavoukovci

Řád: Pseudoscorpionida – štírci

Čeleď: Chernetidae

ANTHRENOCHERNES STELLAE

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Oproti běžně nacházenému aloštírku dutinovému (Allochernes wideri), který také žije v trouchu, je štírek Anthrenochernes stellae více ochlupený tenkými setami, má výraznou mezeru mezi prsty makadla a dlouhé hmatové sety na posledním článku nohou, stejně i na posledním zadečkovém článku.

Ekologie: Druh vázaný na dutiny starých listnatých stromů, kde žije skrytým způsobem života v tlejícím dřevě. Má speciální vazbu na další organizmy (ptačí či hmyzí hnízda), nazývanou forézie, která mu umožňuje šíření mezi dutinami.

Celkový areál rozšíření: Těžiště rozšíření má v severní až severozápadní Evropě (zřejmě nejvíce lokalit bylo publikováno z jižního Švédska, žije i v Dánsku, Německu a Polsku), Českou republikou probíhá jižní hranice areálu.

Rozšíření na území České republiky: První nálezy byly zaznamenány na území Prahy. K nim později přibyly lokality u Mezné u Soběslavi (3 samice v dutině jírovce maďalu) v roce 2003, v Brandýse nad Labem (dutiny jírovce a topolu černého) opakovaně v letech 2008-2012, z Klecánek u Prahy (v dutině čerstvě poraženého topolu) v roce 2011 a z Roztok u Prahy (v dutině topolu bílého) v roce 2012.

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: V současné době se jedná pro Prahu o nezvěstný druh. Při průzkumu v letech 1997–1999 bylo nalezeno pouze 20 exemplářů na Císařské louce, ve stromořadí v severovýchodní části ostrova. Bylo to v dutině topolu kanadského (Populus ×canadensis), vysoko nad zemí (cca 12 metrů). Na Císařské louce byl zaznamenán ještě jednou a to v roce 2003 v dutině pokáceného jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum). Strom byl pokácen v souvislosti s povodní a dřevo následně odvezeno. Obě stanoviště však zanikla a v současné době není známá žádná lokalita druhu.

Ohrožení a ochrana: Největším ohrožením je pro štírka ztráta biotopu – tím je nejčastěji kácení starých dutinových stromů s následným odvozem a spálením. Biotopem může být po dlouhá léta například jen jeden dutinový strom stojící na břehu řeky. Pokud už dojde k pokácení osídlených stromů nebo silných dutinových větví, je důležité ponechat je na místě po dobu alespoň jedné sezóny, aby mohli štírci osídlit jiná stanoviště. Podle červeného seznamu je řazen mezi druhy ohrožené (EN), zákonem není chráněn. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze II.

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autorka kresby: Gvenda Chochelová.

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.