Tento příspěvek byl přečten2473krát!

Chudina zední (Brassicaceae Burnett – brukvovité) je nenápadným, ale zajímavým druhem české květeny, jehož původnost není zcela jistá, a je málo pravděpodobné, že se jí někdy s jistotou podaří potvrdit nebo vyvrátit. Dříve se vyskytovala ve dvou oblastech, kde by mohl mít výskyt reliktní charakter a sice hojně v údolí Vltavy mezi Štěchovicemi a Roztoky a v severozápadních Čechách. Druh ve 20. století výrazně ustoupil ze všech přirozených a polopřirozených stanovišť a stal se velmi vzácným. Ačkoli údajů o výskytu v Praze není mnoho, byla nalezena například v Šárce, nejvíce sběrů chudiny zední je z oblasti mezi Zbraslaví, Závistí a Vraným nad Vltavou, tedy z území s Prahou těsně sousedícím. Zde se vyskytuje dodnes. V posledních letech se však druh pomalu šíří na druhotná stanoviště, takovým místem je i nádraží Praha Krč, kde se vyskytuje již několik let v bohaté populaci, naposledy potvrzené v roce 2015.

draba-muralis1

Rozšíření na území České republiky: U nás se objevuje v teplejších oblastech, dnes převážně na druhotných stanovištích. Jižně od Prahy roste na Závisti a na skalní stepi v PR Zvolská homole.

draba-muralis2

Celkový areál rozšíření: Roste především v jižní Evropě, na sever zasahuje do Británie a jižní Skandinávie, na východě na Krym a Kavkaz. Dále roste v severozápadní Africe, v Malé Asii.

draba-muralis3

Ekologie: Roste na kamenitých výslunných stráních a svazích, na suchých loukách, na starých zdech, v křovinatých lemech, na okrajích cest, na náspech, skládkách. Vzhledem k jednoletosti druhu se může výskyt chudiny zední co do početnosti v jednotlivých letech značně lišit.

draba-muralis4

Ohrožení a ochrana: Je zařazena mezi silně ohrožené druhy z důvodu úbytku míst výskytu i celkové vzácnosti (C2b), zákonem je chráněna ve stejné kategorii (§2). Důvody úbytku ve dvacátém století nejsou zcela jasné. Snad ho způsobila změna obhospodařování v místech výskytu, například vymizení pastvy. Hospodářská zvířata narušovala půdní kryt, což mohlo být pro výskyt chudiny zásadní. Dnes se však šíří na náhradní stanoviště jako jsou kolejiště nebo železniční náspy, podobně jako lomikámen tříprstý (Saxifraga tridactylites) nebo konopice úzkolistá (Galeopsis angustifolia). Na takovýchto stanovištích jsou ovšem možnosti ochrany značně omezené.

draba-muralis5

Ohrožení na území Prahy: V současnosti se patrně vyskytuje v Praze pouze druhotně, bohatý výskyt na Krčském nádraží se nezdá být bezprostředně ohrožen a nastavený „management“, to jest ošetření kolejišť herbicidem po vysemenění chudiny druhu dobře vyhovuje, neboť kolejiště zbavuje konkurenčních druhů. Jak dlouho tento příznivý stav potrvá však nelze odhadnout. Určitou nadějí může být výskyt na Zavisti bezprostředně za hranicemi Velké Prahy.

draba-muralis6

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Druh je zaměnitelný za chudinu hajní (Draba nemorosa), zvláště za jedince s lysými plody. Odlišuje se větším počtem menších semen v šešulkách a žlutými květy. Podobná je také na jaře kvetoucí osívka jarní (Erophila verna), ta však má korunní lístky rozeklané.

draba-muralis7

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 7.10.2015.

Fotografováno na vlakovém nádraží Praha – Krč.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget