Tento příspěvek byl přečten2970krát!

Prokopské údolí je bezesporu jedním z nejznámějších přírodních celků Prahy. Jako území v širším centru Prahy je oblíbené jak u cyklistů, tak u výletníků. Strmé skály, zarůstající rokle, stinné lesní porosty nebo příjemná zákoutí vytvořili z této části Prahy vyhledávané místo k relaxaci a odpočinku. Nejedná se ale jen o prostý pás zeleně – jako nejsevernější výběžek floristicky bohatého Českého krasu bylo Prokopské údolí navštěvováno četnými botaniky, od nichž pochází řada zajímavých nálezů – na konci 19. století zde botanizoval Ladislav Čelakovský, Otakar Nickerl, Josef Kořenský nebo na začátku 20. století Bohuslav Fott.

Přírodní rezervace Prokopské údolí

Prokopské údolí (resp. navržená evropsky významná lokalita) tvoří velké přírodní území na ploše přibližně 130 hektarů, mezi městskými částmi Radlice, Jinonice, Butovice, Nová Ves, Velká Ohrada, Klukovice, Barrandov a Hlubočepy, v povodí Dalejského potoka. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 220-330 m n.m. Západně navazuje na Dalejské údolí (za přírodní památkou Opatřilka-Červený lom a národní přírodní památkou U Nového mlýna). Východně na ni navazuje několik menších chráněných území, nejblíže přírodní památka Ctirad. Z větší části je součástí již vyhlášené přírodní rezervace Prokopské údolí a přírodní památka Opatřilka-Červený lom. Pestrost květeny i zvířena je podmíněna různorodým geologickým podkladem – zatímco v severozápadní a západní části území se projevoval bazaltový vulkanismus, jsou v jiných částech vyvinuty vápence, vzácněji břidlice a zcela okrajově se objevují  svrchnoordovické křemence a křídové pískovce.

Přírodní rezervace Prokopské údolí

V území je evidována řada geologických opěrných profilů, které dokumentují vývoj klasické pražské prvohorní pánve ve svrchním ordoviku, siluru, spodním a středním devonu a vývoj života v těchto obdobích. Byly odtud poprvé popsány významné opěrné profily ke globálnímu stratotypu hranice silur-devon v Čechách a ke globálnímu stratotypu hranice spodní-střední devon v Německu.  Z četných zkamenělin se zachovaly zejména ramenonožci, mlži, hlavonožci, trilobiti a lilijice. Na uvedených geologických podkladech se vyvinuly jak výslunné skalní stepi, teplomilné trávníky, křovinaté stráně, tak lužní, suťové lesy a dubohabřiny a podél Dalejského potoka také nivní louky.

Přírodní rezervace Prokopské údolí

Přirozené lesní porosty se zachovaly na méně přístupných svazích. Suťové a roklinové lesy, resp. habrová javořina, se vyvinula na suti, na severně orientovaných svazích. Tvoří je javory (Acer platanoides, A. pseudoplatanus), habry (Carpinus betulus) a lípy (Tilia platyphyllos). Na mírnějších svazích na hnědozemi se vyvinula černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum). V bohatě vyvinutém bylinném patře se uplatňuje sasanka hajní (Anemone nemorosa), jaterník podléška (Hepatica nobilis), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), hrachor jarní (Lathyrus vernus), černýš luční (Melampyrum pratense), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) nebo ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea).

Přírodní rezervace Prokopské údolí

Z velké části je území nevhodně zalesněno výsadbami akátu (Robinia pseudacacia), borovice černé (Pinus nigra), borovice lesní (Pinus sylvestris), dubem červeným (Quercus rubra), smrkem (Picea abies) a jírovcem (Aesculus hippocastanum). Naopak pěkné jsou porosty rozvolněných teplomilných doubrav s dubem pýřitým (Quercus pubescens), kakostem krvavým (Geranium sanguineum), silenkou hajní (Silene nemoralis) nebo s hladýšem širolistým (Laserpitium latifolium).

Přírodní rezervace Prokopské údolí

Druhově bohaté trávníky vyskytující se na skalách, skalních římsách, teráskách, na hranách svahů vegetačně odpovídající skalní vegetaci s kostřavou sivou (Festuca pallens), (sv. Alysso-Festucion pallentis) s kostřavou sivou (Festuca pallens) a tařicí skalní (Aurinia saxatilis subsp. arduinii). V území jsou rozšířeny na příkrých skalách s minimálním půdním pokryvem (na teráskách) nebo bez něj.

Přírodní rezervace Prokopské údolí

K severu obrácené svahy (v zářezech skal nebo lokálně i jinde) mají charakter pěchavových trávníků (svazu Diantho lumnitzeri-Seslerion). Výrazně dominantním druhem je pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea). Dále zde roste např. devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), devaterník šedý (Helianthemum canum), kostřava sivá (Festuca pallens), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa) a další.

Přírodní rezervace Prokopské údolí

Úzkolisté suché trávníky jsou zastoupeny na svazích orientovaných převážně k jihu s mělkou vrstvou půdy. V nízkých trávnících dominuje kostřava walliská (Festuca valesiaca) a kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), místy s velkou pokryvností dalších xerotermních druhů, jako je např. trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium) nebo mochna písečná (Potentilla arenaria). Širokolisté suché trávníky byly zjištěny na místech s hlubší půdou, zejména na jižních svazích, ale i na svazích jiné orientace (západních, případně severních). Výrazně dominantním druhem je válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), příp. sveřep vzpřímený (Bromus erectus). Ostatní druhy spíše naznačují přechod k dalším typům suchých trávníků. Vegetačně odpovídají dobře společenstvu širokolistých válečkových trávníků teplých oblastí (as. Scabioso ochroleuceae-Brachypodietum pinnati).

Přírodní rezervace Prokopské údolí

Osobitý pokryv, odlišný od zbytku Prokopského údolí, se nachází na diabasovém hřbetu (bývalé sopky) zvaném Hemrovy skály, který leží poblíž Nové Vsi. Vegetační pokryv je zde obzvláště chudý s výskytem povětšinou časně jarních rostlin. Na jižních svazích se zapojenější vegetací, roste společenstvo tařice horské (Alyssum montanum) a mochny písečné (Potentilla arenaria) se vzácným česnekem tuhým (Allium strictum), ale i koniklecem lučním českým (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica).

Přírodní rezervace Prokopské údolí

V uvedených společenstvech se vyskytuje velké množství chráněných a ohrožených druhů většinou vázaných na stepní společenstva a skály. V letech 2011 až 2012 bylo nalezeno jenom v části Prokopského údolí neuvěřitelných 70 druhů řazených do tzv. červeného seznamu vzácných druhů České republiky. V kategorii kriticky ohrožených druhů byl zjištěn výskyt tořice rolní (Torilis arvensis; C1). V kategorii silně ohrožených druhů byly nalezeny česnek tuhý (Allium strictum; C2, §2), křivatec český (Gagea bohemica; C2, §2), křivatec vstřícnolistý (Gagea transversalis; C2), křivatec rolní (Gagea villosa; C2), devaterník šedý (Helianthemum canum; C2), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica; C2, §2) a žluťucha smrdutá (Thalictrum foetidum; C2, §3).

Přírodní rezervace Prokopské údolí

V kategorii ohrožených druhů to byly např. sasanka lesní (Anemone sylvestris; C3, §3), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago; C3, §3), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii; C3, §3), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium; C3, §3), rožec pětimužný (Cerastium semidecandrum; C3), třemdava bílá (Dictamnus albus; C3, §3), blín černý (Hyoscyamus niger; C3), hrachor širolistý (Lathyrus latifolius; C3), záraza zardělá (Orobanche kochii; C3), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa; C3), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites; C3, §2), kavyl sličný (Stipa pulcherrima; C3, §2), kavyl Ivanův (Stipa pennata; C3, §3), ožanka hroznatá (Teucrium botrys; C3), žluťucha menší (Thalictrum minus; C3) a další.

Přírodní rezervace Prokopské údolí

Seznam druhů nalezených v části evropsky významné lokality Prokopské údolí v letech 2011-2012:

Acer campestre
Acer platanoides
Acinos arvensis
Aegopodium podagraria
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agrimonia eupatoria
Achillea millefolium agg.
Allium oleraceum
Allium senescens subsp. montanum
Allium strictum
Alyssum montanum
Amelanchier ovalis
Anemone sylvestris
Anthericum liliago
Anthericum ramosum
Anthriscus sylvestris
Anthyllis vulneraria
Arabis hirsuta
Arctium sp.
Arenaria serpyllifolia
Arrhenatherum elatius
Artemisia campestris
Artemisia vulgaris
Asperula cynanchica
Asperula tinctoria
Asplenium ruta-muraria
Aster linosyris
Atriplex patula
Atriplex sagittata
Aurinia saxatilis subsp. arduinii
Ballota nigra
Barbarea vulgaris
Berberis vulgaris
Betula pendula
Bothriochloa ischaemum
Brachypodium pinnatum
Brachypodium sylvaticum
Briza media
Bromus erectus
Bromus sterilis
Bromus tectorum
Bupleurum falcatum
Calamagrostis epigejos
Camelina microcarpa
Campanula patula
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Campanula rotundifolia
Capsella bursa-pastoris
Cardaria draba
Carduus acanthoides
Carduus crispus
Carduus nutans
Carex humilis
Carex praecox
Carlina vulgaris
Carpinus betulus
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Centaurea stoebe
Centaurea triumfettii
Cephalanthera damasonium
Cerastium arvense
Cerastium holosteoides subsp. triviale
Cerastium semidecandrum
Cirsium acaule
Cirsium arvense
Cirsium eriophorum
Clematis recta
Convolvulus arvensis
Conyza canadensis
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Cotoneaster integerrimus
Crataegus sp.
Cuscuta epithymum
Dactylis glomerata
Descurainia sophia
Dianthus carthusianorum
Dictamnus albus
Echinops sphaerocephalus
Echium vulgare
Elymus caninus
Elytrigia repens
Epilobium montanum
Erigeron annuus subsp. septentrionalis
Erodium cicutarium
Eryngium campestre
Erysimum crepidifolium
Euonymus europaea
Euphorbia cyparissias
Euphorbia esula
Falcaria vulgaris
Festuca pallens
Festuca pratensis
Festuca rupicola
Festuca valesiaca
Fragaria vesca
Fragaria viridis
Fraxinus excelsior
Gagea bohemica
Gagea transversalis
Gagea villosa
Galeopsis angustifolia
Galeopsis pubescens
Galium album
Galium aparine
Galium glaucum
Galium sp.
Galium verum
Geranium columbinum
Geranium pratense
Geranium pusillum
Geranium robertianum
Geranium sanguineum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Helianthemum canum
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum
Heracleum sphondylium
Hieracium bauhinii
Hieracium cymosum
Hieracium murorum
Hieracium pilosella
Holosteum umbellatum
Hyoscyamus niger
Hypericum perforatum
Chaenorrhinum minus
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum temulum
Chamaecytisus ratisbonensis
Chondrilla juncea
Inula conyzae
Inula hirta
Jovibarba globifera
Juglans regia
Knautia arvensis
Koeleria macrantha
Laburnum anagyroides
Lactuca perennis
Lactuca serriola
Lamium album
Lamium amplexicaule
Lamium maculatum
Lamium purpureum
Lathyrus latifolius
Lathyrus tuberosus
Leontodon hispidus
Ligistrum vulgare
Linum austriacum
Linum catharticum
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Lychnis viscaria
Lythrum salicaria
Malus domestica
Medicago falcata
Medicago lupulina
Medicago minima
Medicago sativa
Medicago x varia
Melampyrum arvense
Melica transsilvanica
Melilotus officinalis
Mercurialis annua
Nonea pulla
Ononis spinosa
Onopordum acanthium
Orobanche kochii
Oxytropis pilosa
Parthenocissus inserta
Petrorhagia prolifera
Peucedanum cervaria
Picea pungens
Picris hieracioides
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Poa angustifolia
Poa annua
Poa bulbosa
Poa compressa
Poa pratensis
Polygala comosa
Polygonatum multiflorum
Polygonum arenastrum
Polygonum aviculare agg.
Polygonum rurivagum
Potentilla arenaria
Potentilla argentea
Potentilla heptaphylla
Potentilla reptans
Potentilla tabernaemontani
Primula veris
Prunus avium
Prunus cerasus
Prunus mahaleb
Prunus spinosa
Pseudolysimachion spicatum
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica
Pyrethrum corymbosum
Pyrus communis
Quercus petraea
Quercus robur
Ranunculus bulbosus
Reseda lutea
Rhamnus cathartica
Ribes uva crispa
Robinia pseudacacia
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex crispus
Salvia nemorosa
Salvia pratensis
Salvia verticillata
Sambucus nigra
Sanguisorba minor
Saponaria officinalis
Saxifraga tridactylites
Scabiosa ochroleuca
Scleranthus annuus
Securigera varia
Sedum acre
Sedum album
Sedum sexangulare
Sempervivum tectorum
Seseli hippomarathrum
Seseli osseum
Sesleria caerulea
Setaria viridis
Silene latifolia subsp. alba
Silene nutans
Silene otites
Silene vulgaris
Sisymbrium loeselii
Solidago canadensis
Sorbus aria
Sorbus torminalis
Stachys recta
Stachys sylvatica
Stellaria hollostea
Stipa capillata
Stipa pennata
Stipa pulcherrima
Syringa vulgaris
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect. Erythrosperma
Taraxacum sect. Ruderalia
Teucrium botrys
Teucrium chamaedrys
Thalictrum foetidum
Thalictrum minus
Thesium linophyllon
Thlaspi perfoliatum
Thymus pannonicus
Thymus praecox
Torilis arvensis
Tragopogon dubius
Trifolium alpestre
Trifolium campestre
Trifolium medium
Trifolium montanum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium sp.
Ulmus minor
Urtica dioica
Valerianella locusta
Verbascum lychnitis
Veronica arvensis
Veronica chamaedrys agg.
Veronica praecox
Veronica prostrata
Vicia angustifolia
Vicia hirsuta
Vicia sepium
Vicia tenuifolia
Vincetoxicum hirundinaria
Viola arvensis
Viola hirta
Viola mirabilis
Viola odorata
Viola riviniana

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.
Publikováno dne 31.1.2012.

Přírodní rezervace Prokopské údolí

 

Na projekt Prokopské údolíprůzkum evropsky významné lokality – 1.část: Hemrovy skály, Butovické hradiště, finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget