Tento příspěvek byl přečten1896krát!

Jetel žíhaný (Fabaceae Lindl. – bobovité) je na území Prahy velmi vzácným druhem. Opakovaně je nacházen jen v Přírodní památce Vizerka a v Přírodní památce Baba. Konkrétně ve Vizerce byla v roce 2014 ověřena jediná prosperující populace. Daleko lepší je situace na Babě – zde se objevuje více početných populací, především v ochranném pásmu.

trifolium-striatum1

Rozšíření na území České republiky: U nás roste již jen vzácně ve středních a západních Čechách (okolí Prahy, v Podkrušnohoří, na Žatecku, Rakovnicku a Plzeňsku) a na Moravě na Znojemsku. Jinde se vyskytuje jen ojediněle nebo úplně chybí.

trifolium-striatum2

Celkový areál rozšíření: Roste v jižní a západní Evropě, na sever zasahuje do Británie a jižní Skandinávie, ve střední Evropě roste již jen ostrůvkovitě, dále roste osamoceně v Turecku, na Krymu, na Kavkaze, v severní Africe, na Azorech, v Makaronésii. V severní Americe, Austrálii, na Novém Zélandu, v Čile je nepůvodní.

trifolium-striatum3

Ekologie: Roste na výslunných suchých travnatých místech: na písčitých a kamenitých stráních, na pastvinách, na sešlapávaných travnatých plochách, na okrajích cest a polí. Upřednostňuje chudé nevápnité půdy, vzácněji roste i na zvětralinách čedičů. Snáší zasolení.

trifolium-striatum4

Ohrožení a ochrana: U nás nikdy nepatřil k vysloveně hojným druhům, navíc zaznamenal značný ústup z historických lokalit. Je proto zařazen mezi kriticky ohrožené druhy z důvodu úbytku míst výskytu (C1t), zákonem však chránen není. Na Slovensku je též řazen k druhům kriticky ohroženým a je zákonem chráněný. Vzhledem ke své nenápadnosti není člověkem ohrožován přímo, jen nepřímo např. stavební činností, různými zkrášlovacími snahami apod. Je také ohrožován zarůstáním míst výskytu.

trifolium-striatum5

Ohrožení na území Prahy: V Praze se v současnosti nezdá být přímo ohrožen. Jak na Vizerce, tak na Babě, je po mnoho let ověřován. Nicméně samotný malý počet lokalit, z nichž část se nachází mimo vlastní chráněná území, nemusí zajistit v budoucnu jeho přežití na území hlavního města Prahy. Druh je proto vhodné dlouhodobě sledovat.

trifolium-striatum6

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Poměrně dobře poznatelný druh, je však dosti nenápadný. Celkovým vzhledem je poněkud podobný běžný a na stejných místech rostoucí jetel rolní (Trifolium arvense), který se odlišuje mimo jiné dlouze stopkatými hlávkami, které jsou navíc nápadně bělavé světlými dlouhými chlupy. Poněkud podobný je též vzácný jetel malokvětý (Trifolium retusum), který se liší např. lysým kalichem.

trifolium-striatum7

Autor textu: Radim Cibulka.

Autoři fotografií: Radim Cibulka a Daniel Hrčka.

Publikováno dne 27.8.2014.

Fotografováno v Přírodní památce Vizerka, dne 13.8.2013 a v Přírodní památce Baba, dne 4.6.2014

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget