Tento příspěvek byl přečten742krát!

Synonyma: Triton (Alethotriton) cristatus cuclocephalus Fatio, 1872; Triturus cristatus cristatus (Laurenti, 1768)

 Třída: Amphibiaobojživelníci

Řád: Salamandroidea mloci

Čeleď: Salamandridaemlokovití

čolek velký

Možnosti záměny, příbuzné druhy: V Praze je možná záměna za čolka obecného (Triturus vulgaris) – jejich kožní hřeben u samců se táhne bez přerušení na hřbetě i ocase. Samci čolka horského (Ichthyosaura alpestris) mají kožní lištu také souvislou, ale nízkou. V Praze žije na několika místech, zřejmě pouze jako introdukovaný.

čolek velký

Ekologie: Žije ve vodních nádržích jak přirozeného, tak i umělého původu:  v tůních, nepřerybněných rybnících, požárních nádržích, pískovnách, lomových jezírkách, zatopených kanálech i vybetonovaných koupalištích. Přednost dává spíše větším a hlubším vodním plochám. Larvy jsou ekologicky vyhraněnější, zejména co se týče chemizmu vody.

čolek velký

Celkový areál rozšíření: Čolek velký je rozšířen od Velké Británie a Francie přes většinu střední a severní Evropy až po Ural a Kazachstán. Jižní hranice probíhá Švýcarskem, Rakouskem a Rumunskem.

čolek velký

Rozšíření na území České republiky: Původně plošný výskyt na celém území České republiky byl značně redukován. Početnější je stále ještě mezi Kladnem a Rakovníkem v Podkrušnohoří a Doupovských horách, v jižních Čechách, na Ostravsku nebo na střední Moravě. Často se jedné o místa s větším zastoupením vodních ploch.

čolek velký

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Čolek velký patří ke vzácným druhům, který je opakovaně nacházený pouze na několika málo lokalitách rozmístěných po celé Praze. Známý je v malé tůni na vrchu Ládví, v tůních a v lomové tůňce u Malé Chuchle, lesa Vidrholec u Klánovic a ze zahrádkářské kolonie Na Balkáně ve Vysočanech. Častější nálezy jsou hlášeny z Milíčovského lesa a rybníků a z tůní a rybníčků u středověkého městečka Řepora v Řeporyjích. Starší údaje pocházejí i z dalších míst, na kterých by mohl být ještě ověřen.

čolek velký

čolek velký

Ohrožení a ochrana: Ohrožení spočívá v úbytku stanovišť, zejména vhodných vodních ploch, kde dochází k reprodukci. Ve větších rybnících je významným negativním faktorem intenzivní rybářské hospodaření. Řada lokalit je územně chráněna nebo je součástí městské zeleně. Podle červeného seznamu je řazen mezi ohrožené druhy (EN), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v přílohách II a IV.

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní památce Kerské rybníčky 9.5.2021.

čolek velký

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.

čolek velký