Tento příspěvek byl přečten2454krát!

Syn.: Seps viridis Laurenti, 1768
Třída: Reptilia – plazi
Řád: Squamata – šupinatí
Čel.: Lacertidae – ještěrkovití
ještěrka zelená

Možnosti záměny, příbuzné druhy: V Praze je možné zaměnit pouze samice ještěrky zelené za samce ještěrky obecné (Lacerta agilis) Ten má ve středu hřbetu velikostně odlišené šupiny a k nozdře přiléhá jeden postnazální štítek. Ostatní známé druhy – ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a ještěrka zední (Podarcis muralis) se v Praze nevyskytují.

ještěrka zelená

Ekologie: Ještěrka zelená osídluje slunné, jižně orientované svahy s nízkým zapojením travinné vegetace a roztroušenými křovinami nebo okraje a světliny lesů. Z druhotných stanovišť vyhledává staré sady, vinice, zářezy cest a různé zídky. Zejména v Čechách je výrazně vázána na říční zahloubená údolí.

ještěrka zelená

Celkový areál rozšíření: Žije ve střední a východní Evropě, na Balkánském poloostrově a černomořském pobřeží Malé Asie. Na severu zasahuje až do Německa.

ještěrka zelená

Rozšíření na území České republiky: Žije v teplých oblastech Čech a jižní Moravy. Výskyt v Čechách zahrnuje tři oddělené oblasti – údolí Labe v severních Čechách, údolí Ohře v severozápadních Čechách a údolí Vltavy, Berounky a Sázavy ve středních Čechách. Moravské populace nejsou tolik vázány na říční údolí.

ještěrka zelená

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Ještěrka zelená patří k velmi významným zástupcům pražské herpetofauny, v Praze se nachází izolovaně, na severozápadním okraji svého celkového areálu.  Objevuje se ve dvou izolovaných oblastech. Tou první je kaňonovité údolí Vltavy v severní části Prahy, kde je opakovaně potvrzována v přírodních památkách Baba a Skály v zoologické zahradě. Vzácně byla pozorována také na Jabloňce, v Podhoří a v Bohnickém údolí. Pravidelně je monitorována v údolí Únětického potoka již za hranicí Prahy. Druhou oblastí je jižní část Prahy, kde je známa v přírodní rezervaci Šance.

ještěrka zelená

Ohrožení a ochrana: Limitující je pro ještěrku zelenou dostatečné množství rozvolněných ploch lesostepního charakteru. Zejména v Praze je to potom sílící stavební činnost, stavba komunikací, cyklostezek a tím i přetínání migračních cest. V minulosti byla genetická kvalita pražských populací poškozena dobře míněnými reintrodukcemi populací ze Slovenska či jihovýchodní Evropy.

Autor fotografií: Daniel Hrčka.
Fotografováno v přírodní památce Baba, ve dnech 21.5.a 30.5.2014.