Tento příspěvek byl přečten522krát!

penice-cernohlava-samiceX

pěnice černohlavá, samice

Úvod, metodika

V ploše přírodní rezervace se vyskytují typické ekotypy, vhodné pro sledovanou skupinu ptáků. Morfologicky je území výrazně členité s rozdílnými teplotními i vlhkostními parametry. Většina areálu je zalesněná, páteřní osu tvoří Únětický potok, který je zároveň důležitým koridorem pro šíření a migraci druhů.

mapa1X

Zdroj: mapy.cz

Četnost nálezů – počet sledovaných jedinců

Hojný = pravidelné nálezy v celé ploše území

Běžný – pravidelné nálezy na většině plochy území

Ojedinělý – nepravidelné nálezy jen v části území

Vzácný – náhodné nálezy jen na jediném stanovišti v území

karel1X

červenka obecná

Závislost na území

primární (druh je plně závislý na prostředí lokality)

sekundární (druh je na prostředí lokality závislý jen v určité fázi života)

nezávislý (druh nemá k lokalitě žádné vazby v rámci své životní strategie)

drozd-zpevnyX

drozd zpěvný

Ochrana – podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

v kategorii ohrožený druh = O

v kategorii silně ohrožený druh = SO

v kategorii kriticky ohrožený druh = KO

Podle zařazení v Červeném seznamu pro ČR

v kategorii málo dotčený druh = LC

v kategorii zranitelný druh = VU

v kategorii téměř ohrožený druh = NT

v kategorii ohrožený druh = EN

v kategorii kriticky ohrožený druh = CR

brhlik-lesniX

brhlík lesní

Přehled zjištěných druhů:

Český a latinský název druhu/ Četnost/ Závislost na zájmovém území/ Ochrana druhu

Sýkora koňadra (Parus major)/Hojný druh/Primární, A, B, C, D/—/LC

Sýkora úhelníček (Periparus ater)/Ojedinělý/Primární, B/—/LC

Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)/Hojný druh/Primární, A, B, C, D/—/LC

Sýkora babka (Poecile palustris)/Ojedinělý /Primární, B, D/—/LC

Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus)/Spíše vzácný/Primární, B/—/LC

Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)/Běžný druh/Primární, A, C, D/—/LC

Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)/Ojedinělý /Primární, B, C/—/LC

Králíček obecný (Regulus regulus)/Ojedinělý /Primární, B, C/—/LC

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)/Běžný druh/Primární, B, C, D/—/LC

Budníček menší (Phylloscopus collybita)/Běžný druh/Primární, A, C, D/—/LC

Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)/Spíše ojedinělý /Primární, B, C/—/LC

Červenka obecná (Erithacus rubecula)/Hojný druh/Primární, B, C, D/—/LC

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)/Spíše ojedinělý/Primární, C, D/—/LC

Hýl obecný (Pyrrhura pyrrhura)/Ojedinělý/Primární, A, C/—/LC

Čížek lesní (Spinus spinus)/Ojedinělý /Primární, B, C/—/LC

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)/Spíše ojedinělý /Primární, A, C/—/LC

Pěnice pokřovní (Curruca curruca)/Ojedinělý /Primární, D/—/LC

Strnad obecný (Emberiza citrinella)/Spíše ojedinělý/Sekundární, D/—/LC

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)/Ojedinělý, přelety/Není závislý/O/LC

Jiřička obecná (Delichon urbica)/Spíše běžný, přelety/Není závislý/—/LC

Kos černý (Turdus merula)/Hojný druh/Primární, A, B, C, D/—/LC

Drozd zpěvný (Turdus philomelos)/Běžný druh/Primární, A, B, D/—/LC

Drozd brávník (Turdus viscivorus)/Ojedinělý /Sekundární, B, hnízdění nepotvrzeno/—/LC

Drozd kvíčala (Turdus pilaris)/Ojedinělý /Sekundární, D, sezónní/—/LC

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)/Ojedinělý /Primární, A, C/—/LC

Skorec vodní (Cinclus cinclus)/Vzácný druh/Nepotvrzen, nález z 2018/—/LC

Žluva hajní (Oriolus oriolus)/Ojedinělý /Primární, B, C/SO/LC

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)/Ojedinělý /Primární, B, C/—/LC

Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)/Ojedinělý /Primární, B, C/—/LC

Brhlík lesní (Sitta europaea)/Běžný druh/Primární, B, C, D/—/LC

Strakapoud velký (Dendrocopus major)/Spíše běžný/Primární, A, B, C/—/LC

Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius)/Vzácný druh/Primární, C/O/VU C1

Datel černý (Dryocopus martius)/Ojedinělý /Primární, B, C/—/LC

Žluna zelená (Picus viridis)/Spíše běžný/Primární, A, B, C/—/LC

Holub hřivnáč (Columba palumbus)/Běžný druh/Primární, B, C, D/—/LC

Straka obecná (Pica pica)/Běžný druh/Primární, D/—/LC

Sojka obecná (Garrulus glandarius)/Spíše běžný/Sekundární, A, B, C/—/LC

Kukačka obecná (Cuculus canorus)/Sezónně ojedinělý/Hnízdní parazit, B, C, primárně závislý/—/LC

Ledňáček říční (Alcedo atthis)/Vzácný druh/Sekundární, C, vazba na Únětický potok/SO/VU/C2b

Kalous ušatý (Asio otus)/Vzácný druh /Hnízdění nepotvrzeno, D/—/LC

Krahujec obecný (Accipiter nisus)/Velmi ojedinělý /Trofická vazba, sekundární závislost/SO/VU/C1

Včelojed lesní (Pernis apivorus)/Vzácný /Primární, B/SO/EN C2a

Káně lesní (Buteo buteo)/Spíše ojedinělý /Primární, C /—/LC

sykora-konadraX

sýkora koňadra

Poznámky k charakteru populací:

Struktura ptačí populace odpovídá přírodním podmínkám a prostředí, které ji úměrně a vyváženě diverzifikují. Dominují drobní pěvci, jejichž druhovou skladbu podporují listnaté porosty chladnější potoční nivy i sušší lesy na bočních svazích. Vtroušené porosty jehličnatých dřevin zvyšují druhovou rozmanitost ptáků (sýkora parukářka, oba druhy králíčků nebo čížek lesní). V celé lokalitě chybí vodní ptáci. Také není nijak výrazná početnost dravců a sov.

Bylo potvrzeno 43 přítomných druhů, z nichž většina je na prostředí přírodní rezervace primárně vázaná.

penice-cernohlava-samecX

pěnice černohlavá, samec

Zajímavý je nález skorce vodního, který v lokalitě byl v minulosti pravidelně evidován a hnízdo včelojeda lesního, jehož hnízdní pár byl na jaře zaznamenán v úseku B. Tento pár však hnízdění nedokončil, neboť samice uhynula na infekční tuberkulózu (zdroj.: ČSO a Záchranná stanice Praha – Jinonice).

penkava-obecna-samecX

pěnkava obecná, samec

Charakter a statistiky ptačí populace v přírodní rezervaci vyjadřují následující grafy:

graf3

graf2X

graf1X

Návrhy na opatření k zajištění prosperity populací:

Doporučuje se obnovit rybník na Maxmiliánce a prosvětlit jeho hladinu odstraněním stínících dřevin. Upravit sklony břehů poměrem min. 1:5 s přírodní formou přístupu do vody.

Ponechávat přírodní stabilizační prvky v území (padlé kmeny stromů a jejich torza).

Nahodilou těžbu v lesních porostech vždy předem konzultovat s odbornými osobami.

Za úvahu stojí instalace zábradlí podél cesty v úseku A, které by znepřístupňovalo stepi s výskytem ještěrky zelené a užovky hladké.

holub-hrivnac-hnizdoX

holub hřivnáč, hnízdo

Autor textů a fotografií: Karel Kerouš.