Tento příspěvek byl přečten490krát!

sykora-konadraX

sýkora koňadra

Územní rozsah průzkumu

Přírodní památka se rozkládá ve 3 oddělených lokalitách. Průzkumy proběhly na těchto disjunktních plochách (vyznačeny písmeny A, B, C), vzhledem k charakteru sledovaných skupin není možné soustředit pozornost pouze na tyto plochy, proto byly průzkumy provedeny také na důležitých místech, která s výskytem druhů primárně souvisejí a ve své podstatě jsou součástí jednotlivých chráněných lokalit. Tyto plochy jsou označeny písmeny A1 a C1.

mapaX

Zdroj mapového podkladu: mapy.cz

Legenda k symbolům a výrazům v tabulkách:

Četnost nálezů – počet sledovaných jedinců

Četnost populace – odhad počtu jedinců v lokalitě

Závislost na území

primární (druh je plně závislý na prostředí lokality)

sekundární (druh je na prostředí lokality závislý jen v určité fázi života)

nezávislý (druh nemá k lokalitě žádné vazby)

morcak-velky-samecX

morčák velký, samec

Ochrana – podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

v kategorii ohrožený druh = O

v kategorii silně ohrožený druh = SO

v kategorii kriticky ohrožený druh = KO

Podle zařazení v Červeném seznamu pro ČR

v kategorii málo dotčený druh = LC

v kategorii zranitelný druh = VU

v kategorii téměř ohrožený druh = NT

v kategorii ohrožený druh = EN

v kategorii kriticky ohrožený druh = CR

morcak-velky-samiceX

morčák velký, samice

Přehled zjištěných druhů

Český a latinský název druhu/Četnost nálezů/Četnost populace/Závislost na území/Ochrana

Sýkora koňadra (Parus major)/Běžný druh/Hnízdní druh /Primární, A, A1, B, C, C1/—/LC

Sýkora lužní (Poecile montanus)/Ojedinělý druh/Hnízdní druh/Primární A, A1/—/LC

Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)/Běžný druh/Hnízdní druh/Primární, A, A1, B, C1/—/LC

Sýkora úhelníček (Periparus ater)/Ojedinělý druh/Hnízdní druh/Primární, C, C1/—/LC

Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)/Ojedinělý /Hnízdní druh/Primární, A1, B, C, C1 /—/LC

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)/Ojedinělý druh/Hnízdní druh/Primární, A, C/—/LC

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)/Sezónní druh/Hnízdění nepotvrzeno/Sekundární, A, C/—/LC

Budníček menší (Phylloscopus collybita)/Běžný druh/Hnízdní druh/Primární, A, A1, C1 /—/LC

Červenka obecná (Erithacus rubecula)/Běžný druh/Hnízdní druh/Primární, A, C /—/LC

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)/Vzácný druh/Hnízdní druh/Primární, A1 /O/LC

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)/Spíše ojedinělý /Hnízdní druh/Primární, A, B, C, C1/—/LC

Sedmihlásek hajní (Hyppolais icterina)/Vzácný druh/Hnízdní druh/Primární, C1/—/LC

Strnad obecný (Emberiza citrinella)/Běžný druh/Hnízdní druh/Primární, A, B, C /—/LC

Stehlík obecný (Carduelis carduelis)/Běžný druh/Hnízdní druh/Primární, /—/LC

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)/Sezónně běžný druh/Hnízdní druh/Primární, C/—/LC

Žluva hajní (Oriolus oriolus)/Sezónní druh/Hnízdění nepotvrzeno/Sekundární, A, A1/SO/LC

Kos černý (Turdus merula)/Běžný druh/Hnízdní druh/Primární, A, B/—/LC

Drozd zpěvný (Turdus philomelos)/Spíše ojedinělý druh/Hnízdní druh/Primární, C, C1 /—/LC

Drozd kvíčala (Turdus pilaris)/Sezónní druh/Hnízdění nezjištěno/Sekundární, A, B, C/—/LC

Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaeus)/Sezónnní druh/Hnízdní druh/Primární, C/—/LC

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)/Spíše ojedinělý druh/Hnízdní druh/Primární, A1, C1, C/—/LC

Ledňáček říční (Alcedo atthis)/Spíše vzácný druh/Hnízdní druh/Primární, A1, B/SO/VU

Brhlík lesní (Sitta europaea)/Spíše běžný/Hnízdní druh/Primární, A, C/—/LC

Strakapoud velký (Dendrocopus major)/Spíše ojedinělý/Hnízdění nepotvrzeno/Sekundární, A, C/—/LC

Žluna zelená (Picus viridis)/Občasný druh/Hnízdění nepotvrzeno/Sekundární, A, C, C1 /—/LC

Kukačka obecná (Cuculus canorus)/Sezónní druh/Potvrzen  jen akusticky/Nezjištěno, C, hnízdní parazit/—/LC

Holub hřivnáč (Columba palumbus)/Běžný druh/Hnízdní druh/Primární, C/—/LC

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)/Ojedinělý druh/Hnízdění nepotvrzeno/Sekundární, A /—/LC

Sojka obecná (Garrulus glandarius)/Spíše běžný/Hnízdění nepotvrzeno/Sekundární, A,  C /—/LC

Straka obecná (Pica pica )/Běžný druh/Hnízdění nepotvrzeno/Sekundární, A, B, C /—/LC

Krkavec velký (Corvus corax)/Časté přelety/Nehnízdí /Nezávislý  /SO/NT

Bažant obecný (Fasianus colchicus)/Stálý druh/Hnízdní druh/Primární, B, C1/—/LC

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)/Ojedinělý, stálý druh/Hnízdní druh /Primární, A/—/LC

Kachna divoká (Anas plytarhynchos)/Stálý a běžný druh/Hnízdní druh /Primární, A/—/LC

Morčák velký (Mergus merganser)/Vzácný druh/Hnízdění nepotvrzeno/Primární, A, B/KO/CR

Poštolka obecná (Falco tinnunculus)/Časté zálety/Trofická vazba/Sekundární, C, C1/—/LC

Káně lesní (Buteo buteo)/Časté přelety/Bez vazby/Bez vazby/—/LC

Moták pochop (Circus circus)/Častý pobyt/Hnízdění neprokázáno/Primární, C, C1/O/LC

obsazena-dutina2X

obsazena-dutinaX

Poznámky k charakteru populací:

Z obratlovců tvoří ptáci nejpočetnější zoologickou skupinu. Zaznamenáno bylo celkem 38 druhů. Základ tvoří drobní pěvci, přiměřený je počet dravců, dominantou jsou druhy hmyzožravé. Celkově je celá skupina biologicky vyvážená, primárně váže zájmové území většinu potvrzených druhů. Charakter této skupiny vyjadřují následující grafické formy:

strnad-obecny-samecX

strnad obecný, samec

Charakter a statistiky ptačí populace v přírodní památce vyjadřují následující grafy:

graf1X

graf2X

graf3X

spacek-obecny-na-hnizdeX

špaček obecný na hnízdě

Negativní vlivy ovlivňující populace sledovaných skupin:

Nezjištěny žádné zásadní vlivy antropogenního charakteru nebo biologického původu.

sykora-uhelnicekX

sýkora uhelníček

Návrhy na opatření k zajištění prosperity populací:

Je nutné dodržovat zásady zemědělského hospodaření v ochranných pásmech přírodní památky.

Lze uvažovat o prohloubení tůně v lokalitě C až na úroveň hladiny řeky Jizery, přičemž ponechat sklony břehů v poměru 1 : 5 až 1 : 10, a dále prosvětlit západní část vodní plochy v této části přírodní památky.

Zavést kosení bylinného krytu ve vnitřním prostoru lokality A, ponechávat zde cca 3 metry pás podél břehu tůně spontánními vývoji.

Ponechávat padlé kmeny stromů a jejich torza v porostech, zvláště pak stromy doupné.

drozd-zpevny-samecX

drozd zpěvný, samec

vyuzivane-torzo-stromuX

Autor textu a fotografií: Karel Kerouš.