Tento příspěvek byl přečten512krát!

Vysoký kámen byl jako chráněné území vyhlášen už v roce 1974 k ochraně geologicky a geomorfologicky významné skupiny křemencových skal. V roce 2000 došlo k přehlášení území, resp. jeho rozšíření. tehdy byl také upřesněn předmět ochrany: „Zachování geologicky, geomorfologicky a esteticky významného skalního útvaru – drobového kvarcitu, který je důležitým korelačním horizontem v metamorfovaných horninách ordovického stáří, s kamenným mořem, které je vzorovým příkladem kryogenního zvětrávání hornin ve čtvrtohorách – a na něj vázaných rostlinných a živočišných společenstev“. O deset let později byl zařazen mezi tzv. „evropsky významné lokality“ a to pro výskyt dvou „naturových“ biotopů: evropských suchých vřesovišť a chasmofytické vegetace silikátových skalnatých svahů.

Vysoký kámen

Vysoký kámen

Přírodní komplex Vysoký kámen se nachází západně od osady Kostelní, asi 6 km severně od Lubů a 8 km jihozápadně od Kraslic, téměř na hranici s Německem. Území tvoří velmi výrazný bezlesý skalní hřeben, který výrazně vystupuje nad okolní krajinu. Výchoz je asi 400 m dlouhý a je výrazně severojižně orientovaný. Z východní strany je tvořen svislými skalami, rozčleněnými příčnými puklinami do skalních věží, ze západní strany jsou stěny nepravidelné, stupňovité. Místy na svazích vystupují drobné skalky.

Vysoký kámen

Vysoký kámen

Z vegetačního pohledu se jedná o ojedinělou ukázku společenstev skalních stanovišť a vřesovišť. Brusnicová vegetace skal a drolin (asociace Rhodococco-Vaccinietum myrtilli) se vyvinula na plochách s alespoň mělkou vrstvou půdy. Dominantním druhem v tomto typu společenstva je zejména borůvka (Vaccinium myrtillus), jako subdominanta vystupuje brusinka (V. vitis-idaea) a také vřes obecný (Calluna vulgaris). Společenstvo je poměrně reprezentativní, objevují se v něm jak druhy typické pro acidofilní lesy – především metlička křivolaká (Avenella flexuosa – jako pomístně výrazná dominanta), dále černýš luční (Melampyrum pratense), tak také druhy horských pastvin, jako metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) nebo smilka tuhá (Nardus stricta).

Vysoký kámen

Na hlavním hřebínku Vysokého kamene, na skalních blocích, ve skalních spárách, drolinách a sutích se objevuje štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (svaz Asplenion septentrionalis) – druhově poměrně chudé společenstvo se zastoupením širšího spektra rostlin, které se nachází i v okolních porostech, ať už se jedná o acidofyty se širokou ekologickou amplitudou nebo mezofilní druhy lesů a křovin. Značné pokryvnosti dosahují lišejníky, hojně např.  pupkovka Umbilicaria hirsuta.

Vysoký kámen

Vysoký kámen

Flóra území je silně ovlivněna polohou v nejzápadnějším výběžku České republiky. Má mezofilní charakter, subtermofilní druhy jsou ojedinělé. Objevuje se v ní celá škála druhů subatlantského charakteru. V území se vyskytují typické terestrické lišejníky vřesovišť a borů. Z významnějších druhů to je Verrucaria ochrostoma, jedná se o jediný nález v České republice. Ze vzácných rostlin roste v území kolenec Morisonův (Spergula morisonii) – na Vysokém kameni (758 m) dosahuje svého výškového maxima. Dalším zajímavým druhem je bradáček vejčitý (Listera ovata), který byl v území nalezen teprve v roce 2011. V minulosti byl odtud uváděn plavuník cypřiškovitý (Diphasiastrum tristachyum).

Vysoký kámen

Přibližně 1 km severně od hranice přírodní památky se nachází tůňka s výskytem čolka horského (Ichthyosaura alpestris) a čolka hranatého (Lissotriton helveticus) – ten k nám zasahuje od západu a v České republice se vyskytuje pouze na Kraslicku.

Vysoký kámen

Seznam druhů nalezených v přírodní památce v roce 2011:

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aegopodium podagraria
Achillea millefolium agg.
Alopecurus pratensis
Anthriscus sylvestris
Arabidopsis thaliana
Arenaria serpyllifolia agg.
Artemisia vulgaris
Avenella flexuosa
Betula pendula
Betula pubescens
Calamagrostis villosa
Calluna vulgaris
Campanula patula
Campanula rotundifolia
Capsella bursa-pastoris
Cerastium holosteoides subsp. triviale
Cirsium arvense
Cirsium canum
Conyza canadensis
Dactylis glomerata
Dactylis polygama
Deschampsia cespitosa
Fagus sylvatica
Festuca ovina
Fragaria moschata
Frangula alnus
Galium aparine
Galium saxatile
Geum urbanum
Gnaphalium sylvaticum
Heracleum sphondylium
Hieracium lachenalii
Hieracium murorum
Hypericum maculatum
Leontodon hispidus
Leucanthemum vulgare agg.
Linaria vulgaris
Listera ovata
Lythrum salicaria
Matricaria discoidea
Moehringia trinervia
Mycelis muralis
Nardus stricta
Phleum pratense
Picea abies
Pinus sylvestris
Plantago major
Poa annua
Poa nemoralis
Poa pratensis
Polypodium vulgare
Prunella vulgaris
Pseudotsuga menziesii
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Ribes uva-crispa
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Salix caprea
Sambucus racemosa
Sanguisorba minor
Silene vulgaris
Sorbus aucuparia
Spergula morisonii
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect. Ruderalia
Trientalis europaea
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tripleurospermum maritimum
Trisetum flavescens
Tussilago farfara
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaeae
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Viola arvensis

Vysoký kámen

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno dne 21.6.2011.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget