Tento příspěvek byl přečten2457krát!

Lochkovský profil se nachází v centrální části Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj, obklopený dalšími chráněnými územími – jako jsou Radotínské skály, Hvížďalka, Radotínské údolí nebo Cikánka I. a Cikánka II. Zatímco severní část plynule přechází v plošinu směřující ke Slivenci, je jižní, západní a východní část tvořena často až příkrými skalnatými svahy spadajícími do údolí Radotínského a Lochkovského potoka.

lochkovsky-profil1

Geologicky je území součástí klasické oblasti prvohor pražské pánve, ve které lze zastihnout profil silurskými a devonskými souvrstvími. Významné jsou mezinárodní opěrné profily (mezi ludlowem a přídolím a přídolím a Lochkovem). Území je významné i paleontologicky,mj. se jedná o nejslavnější české naleziště silurských hlavonožců, objevují se ale i mlži, gastropodi, trilobiti a graptoliti.

lochkovsky-profil2

I když botanický význam území je spíše podružný, zachovala se zde místy společenstva suchých trávníků a skalních stepí s četnými vzácnými a ohroženými druhy. Velkou část území zabírají výsadby borovice černé. V bohatém křovinném podrostu se objevují řešetláky (Rhamnus cathartica), trnky (Prunus spinosa), růže (Rosa sp.), ptačí zoby (Ligustrum vulgare), svídy (Cornus sanguinea), hlohy (Crataegus sp.) nebo babyky (Acer campestre). Častěji zastoupené porosty válečky prapořité (Brachypodium pinnatum) ukazují na dřívější nelesní charakter těchto částí.

lochkovsky-profil3

Zajímavější je jižní svah, v jehož podrostu se výrazně uplatňuje pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea) společně s ostřicí nízkou (Carex humilis). Ve vyřezávaných průsecích a při odlesněné horní hraně v blízkosti lomu se objevují četné zajímavé druhy, jako oman srstnatý (Inula hirta), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), při kraji křovin smldník jelení (Peucedanum cervaria). Početně je zastoupena bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), častější je i chrpa chlumní širolistá (Centaurea triumfettii subsp. axillaris).

lochkovsky-profil4

Minimálně roztroušeně se zde vyskytuje hvězdnice chlumní (Aster amellus), z dalších druhů hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum) a ve sterilním stavu byl pozorován koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Z běžnějších druhů byly mj. zapsány krvavec menší (Sanguisorba minor), mařinka psí (Asperula cynanchica), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), pupava obecná (Carlina vulgaris) nebo tolice srpovitá (Medicago falcata).

lochkovsky-profil5

Podobný charakter má i vrcholová plošinka, na které do údolí navazují skalní výchozy a následně i sutě zarůstající křovinami. Na plošince dominuje pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea), se kterou zde ale roste i sveřep vzpříměný (Bromus erectus). Bude se tak jednat o mozaiku pěchavových trávníků se širokolistými suchými trávníky. Běžně se objevuje bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), ostřice nízká (Carex humilis), dále byly zaznamenány pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), kavyl vláskovitý (Stipa capillata) a zřejmě také kavyl Ivanův (Stipa pennata) nebo oman srstnatý (Inula hirta). Nápadně nad trávníky vyčnívaly plodící lodyhy statného pcháče bělohlavého (Cirsium eriophorum).

lochkovsky-profil6

Při hraně svahu rostla locika vytrvalá (Lactuca perennis), pelyněk ladní (Artemisia campestris), rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare), mochna písečná (Potentilla arenaria), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), z běžnějších druhů hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) nebo chrpa latnatá (Centaurea stoebe). Překvapením byl v polovině září remontující květ koniklece lučního českého.

lochkovsky-profil8

Hlavním předmětem ochrany evropsky významné lokality je motýl přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), který zde má poměrně reprezentativní a stálou populaci. Alespoň v okolí Prahy je lokálně hojný, jeho populace navazují na další blízké lokality v okolí, jako je Radotínské údolí nebo Břežanské údolí (Přírodní rezervace Šance).

lochkovsky-profil7

Seznam zaznamenaných druhů v národní přírodní památce Lochkovský profil:
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Agrimonia eupatoria
Achillea millefolium agg.
Allium senescens subsp. montanum
Anthericum ramosum
Anthyllis vulneraria
Artemisia campestris
Artemisia vulgaris
Asperula cynanchica
Aster amellus
Aster linosyris
Berberis vulgaris
Bothriochloa ischaemum
Brachypodium pinnatum
Briza media
Bromus erectus
Bupleurum falcatum
Caragana arborescens
Carex humilis
Carlina vulgaris
Carpinus betulus
Centaurea scabiosa
Centaurea stoebe
Centaurea triumfettii
Cirsium acaule
Cirsium arvensis
Cirsium eriophorum
Cirsium vulgare
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus sp.
Dianthus carthusianorum
Digitalis
Erigeron annuus s.l.
Eryngium campestre
Euphorbia cyparissias
Festuca rupicola
Fragaria viridis
Galiuzm verum
Hypericum perforatum
Chenopodium album agg.
Inula conyzae
Inula hirta
Juglans regia
Knautia arvensis
Lactuca perennis
Lactuca serriola
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Lotus corniculatus
Medicago falcata
Melica transsilvanica
Muscari tenuiflorum
Nonea pulla
Ononis spinosa
Peucedanum cervaria
Picris hieracioides
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Poa angustifolia
Potentilla arenaria
Prunus spinosa
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica
Pyrus pyraster
Quercus petraea
Quercus robur
Rhamnus cathartica
Ribes rubrum
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Scabiosa ochroleuca
Sedum sexangulare
Senecio viscosus
Seseli hippomarathrum
Sesleria caerulea
Silene latifolia subsp. alba
Sorbus torminalis
Stachys recta
Stipa capillata
Taraxacum sect. Erythrosperma
Teucrium chamaedrys
Thymus sp.
Verbascum lychnitis

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 10.11.2015.

Fotografováno ve dnech 13.9.2015 a 3.10.2015.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget