Tento příspěvek byl přečten2445krát!

Pochybek prodloužený (Primulaceae Vent. – prvosenkovité) je v květeně Prahy roztroušeně se objevujícím druhem známý z více lokalit. Jeho rozšíření je nerovnoměrné více méně v celé Praze. Ověřené nálezy v posledních několika desítkách let mají dvě základní linie. Tou první je oblast výběžků Českého krasu až do Prokopského údolí. Osou druhé linie je šárecké údolí. „Krasovými“ lokalitami je především oblast Přírodního parku Prokopské údolí a Dalejské údolí. Nejaktuálnější je nález z NPP Dalejský profil, kde bylo v roce 2013 ověřeno 10 rostlin. Z PR Prokopské údolí pocházejí nálezy z konce 70. let 20. století, z PP Ctirad je uváděn výskyt ještě v roce 2000 a předtím v 80. letech 20. století. Další lokalitou je PR Chuchelský háj, kde byla v roce 2010 autorem příspěvku nalezena slabá populace o dvou rostlinách (zřejmě se jedná i o první nález z území). Z konce 90. let je pochybek uváděn ještě z PR Radotínské údolí. V druhé „dejvické“ linii je evidován starší nález z konce 19. století v PP Jenerálka, lokality z PP Dolní Šárka, PR Divoká Šárka a PP Baba byly publikovány na začátku 80. let 20. století. Nejedná se ale o jediné nálezy z Prahy. Z areálu Přírodního parku Drahaň-Troja je uváděn staršími nálezy z Troje (začátkem 19. století) a z Podhoří (na konci 60. let 20. století). Mimo hranici Prahy je na severu evidován z 90. let 20. století v PR Roztocký háj-Tiché údolí. Naopak z jihu (ve Středním Povltaví) je znám od Davle po Závist.

androsace-elongata1

Rozšíření na území České republiky: Roztroušeně se vyskytující druh zasahující od nížin do pahorkatin (maximální nadmořská výška nepřesahuje 600 m n.m.).

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Celkový areál rozšíření: Roste ve střední, jihovýchodní a východní Evropě, na východ po Kavkaz a Zakavkazí. Přes území České republiky probíhá jižní hranice celkového rozšíření.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ekologie: Taxon rozvolněných porostů, především skalních stepí, ale i mezí, polí a úhorů.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ohrožení a ochrana: Je zařazen mezi ohrožené druhy (C3), zákonem není chráněn. Na svých lokalitách může být ohrožen především zarůstáním konkurenčně silnějšími druhy.

androsace-elongata5

Ohrožení na území Prahy: Z výčtu lokalit zřejmé, že se na území Prahy nejedná o taxon na pokraji vyhynutí, i když bývá nacházen jen zřídka a v málopočetných populacích, často jen o několika málo rostlinách. Nepochybně určitou roli bude hrát i to, že může být často přehlížen – jak vzhledem ke svojí nenápadnosti, tak i časnému růstu. Je pravděpodobné, že nedošlo k tak markantnímu ústupu jako u jiných vzácných druhů, zřejmý je ale posun od synantropních stanovišť (zejména úhorů) k rozvolněným suchým trávníkům. Vzhledem k tomu, že je evidován výhradně v chráněných územích, je zde větší pravděpodobnost udržení druhu jak z hlediska monitoringu, tak i cílené péče.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Mezi jinými (a vzácnějšími pochybky – Androsace septentrionalis a Androsace maxima) se vyznačuje chlupatým kalichem, který je delší než koruna, tobolkou kratší než kalich a vejčitě kopinatými listeny obalu. Oproti jiným efemerům, např. z čeledi brukvovitých (Brassicaceae), se liší např. v plodech (kterým je tobolka otvírající se 5 chlopněmi) a v dalších znacích.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 31.12.2015.

Fotografováno u Panenských Břežan, dne 15.4.2015 a v přírodní rezervaci Chuchelský háj, dne 30.4.2010.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget