Tento příspěvek byl přečten2798krát!

Přírodní památka Baba

Identifikovat přírodní památku Baba, která se nachází v severní části Prahy, není tak složité. Důvodem je nápadně vyhlížející zřícenina, kterou při cestě podél údolí Vltavy prakticky nelze přehlédnout. Přestože by se očekávala její delší historie, byla dostavěná až v novější době na starších základech. Na rozdíl od zříceniny byla nápadná ostrožna s pěkným rozhledem už v pozdní době kamenné sídlem kultury nálevkových pohárů.

Přírodní památka Baba

Jako chráněné území byla přírodní památka Baba vyhlášena v roce 1982, na ploše více jak 7 hektarů. Předmětem ochrany se staly cenná společenstva skal s výskytem chráněných a ohrožených druhů a teplomilné skalní stepi na výchozech proterozoických břidlic. Mimo druhů rostlin jde i o bohatý výskyt vzácné teplomilné fauny, především bezobratlých.

Přírodní památka Baba

Hlavním biotopem na skalách a horních hranách svahů je skalní vegetace s kostřavou sivou reprezentovaná společenstvem kostřavy sivé (Festuca pallens) a tařice skalní (Aurinia saxatilis), na skalních teráskách společenstvem primitivních půd s dominancí chmerku vytrvalého (Scleranthus perennis) a ploníku chluponosného (Polytrichum piliferum). Na mírnějších výhřevných svazích s hlubší půdou, často ve vrcholových částech obohacených spraší, je možné nalézt společenstvo úzkolistých suchých trávníků s kostřavou walliskou (Festuca valesiaca) a trýzelem škardolistým (Erysimum crepidifolium). Ve žlebech, rýhách i na plošinách skal se vyskytují porosty nízkých teplomilných křovin.

Není bez zajímavosti, že existencí tzv. „naturových biotopů“ (především společenstvy skal a suchých trávníků) byla lokalita zařazena mezi navržená území Natura 2000 jako evropsky významná lokalita, s názvem Kaňon Vltavy u Sedlce.
Bohatství otevřených skalních společenstev a pestrost xerotermní květeny dokládá výskyt řady význačných ohrožených druhů, např. jestřábníku bledého (Hieracium schmidtii), křivatce českého (Gagea bohemica), modřence tenkokvětého (Muscari tenuiflorum), trýzelu škardolistého (Erysimum crepidifolium), koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) nebo hvězdnice zlatovlásku (Aster linosyris). V přírodní památce se také vyskytuje oman německý (Inula germanica) – druh, na jehož rozšíření měl vliv říční fenomén (poslední naleziště v západní části celkového areálu se nacházejí právě v Čechách). Ve středních Čechách roste na několika málo lokalitách a v severní části Prahy je znám na řadě lokalit už jen historicky.
Absencí vypalování (podporované v minulosti železniční tratí – provozem parní trakce) a po ukončení pravidelné pastvy, jsou cenná skalní a lesostepní společenstva ohrožována postupným zarůstáním křovinami a pionýrskými dřevinami. Na místech s hlubší půdou je nápadné šíření expanzivního ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius). Některé části skal při úpatí svahu byly poškozeny údržbou železničního koridoru. V rámci péče o území jsou některé části občasně vypáleny, probíhá řízená pastva ovcí a koz a na vybraných plochách jsou redukovány nálety křovin.

Přírodní památka Baba

Seznam vybraných druhů nalezených v přírodní památce Baba:

Allium senescens subsp. montanum
Anthericum liliago
Arabidopsis thaliana
Arrhenatherum elatius
Artemisia campestris
Asperula cynanchica
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes
Aster linosyris
Aurinia saxatilis
Centaurea stoebe
Cotoneaster integerrimus
Dianthus carthusianorum
Echium vulgare
Eryngium campestre
Erysimum crepidifolium
Euphorbia cyparissias
Festuca pallens
Festuca rupicola
Festuca valesiaca
Gagea bohemica
Galium glaucum
Hieracium pilosella
Hieracium schmidtii
Hylotelephium maximum
Hypericum perforatum
Jovibarba globifera
Lactuca perennis
Medicago falcata
Muscari tenuiflorum
Potentilla arenaria
Potentilla argentea
Robinia pseudacacia
Rumex acetosella
Salvia pratensis
Scleranthus perennis
Sedum sexangulare
Seseli osseum
Silene otites
Stachys recta
Thymus pannonicus
Trifolium arvense
Verbascum lychnitis
Vincetoxicum hirundinaria

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 4.4.2013.

Přírodní památka Baba

 

Na projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy, finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget