Tento příspěvek byl přečten2530krát!

„Společně s Ranou jedna z nejvýznamnějších lokalit xero- a termofilních bezobratlých v Čechách“, „Mezinárodně významná lokalita“ nebo „skutečné modelové území pro studium stepní vegetace“, to jsou jedny z mnoha přívlastků, které charakterizují nápadný izolovaný vrch. Nachází se v nadmořské výšce 509 metrů, 2 kilometry východně od Rané a 6 kilometrů severně od města Louny. Bylo vyhlášeno už v roce 1967 na ploše 20,5 hektarů.

Národní přírodní rezervace Oblík

Tento čedičový vrch vznikl sopečnou činností ve třetihorách. Je tvořen nefelinickým bazanitem, vystupuje na křídových sedimentech ze zarovnaného povrchu.

Národní přírodní rezervace Oblík

Druhově bohatá stepní společenstva jsou vyvinuta na příkrých a výslunných svazích orientovaných převážně jihovýchodně až západně. Místy přecházející do společenstev skal, drolin a pohyblivých sutí nebo suťových lesů.

Národní přírodní rezervace Oblík

Nevýznamnější je výskyt kavylu olysalého (Stipa zalesskii), řazeného v České republice mezi druhy kriticky ohrožené ze zákona (§1), kriticky ohroženého podle červeného seznamu (C1), ale také mezi druhy chráněné soustavou NATURA 2000 (resp. je uveden ve Směrnicích Rady evropských společenství). Jeho určení komplikuje výskyt dalších druhů kavylů: kavylu Ivanova (Stipa pennata), kavylu tenkolistého (Stipa tirsa), kavylu sličného (Stipa pulcherrima) a kavylu chlupatého (Stipa dasyphylla).

Národní přírodní rezervace Oblík

Mimo kavylů se zde vyskytují další vzácné druhy, mj. koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), hlaváček jarní (Adonis vernalis), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), kozinec dánský (Astragalus danicus), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum subsp. basalticum), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), kozinec rakouský (Astragalus austriacus) a další.

Národní přírodní rezervace Oblík

Vrch Oblík je zahrnut do evropsky významné loukality soustavy NATURA 2000, společně s blízkým Srdovem a Brníkem.

Národní přírodní rezervace Oblík

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.
Publikováno dne 9.4.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget