Tento příspěvek byl přečten2223krát!

Lokalita chráněného území se nachází mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou, při severním okraji obce Bezděz. Je součástí širší rekreační oblasti Ralska, v blízkosti Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a Máchova jezera.

Geomorfologicky se jedná o ojedinělý útvar sestávající ze dvou výrazných vulkanických vrchů: Malého Bezdězu (typicky kupovitého tvaru) o nadmořské výšce 577 m n.m. a Velkého Bezdězu (protaženého severovýchodním směrem) o nadmořské výšce 604 m n.m.. Oba dva vrcholy jsou z větší části zalesněné (s převažujícími bučinami, místy ovlivněné výsadbami nepůvodních dřevin), pouze vrcholové partie jsou pokryty nelesní vegetací. Typická deskovitá a sloupcovitá odlučnost sodalitického fonolitu podmiňuje tvorbu četných suťových proudů a osypů. Nejníže položené části stávající národní přírodní rezervace se nacházejí v nadmořské výšce 450 m n.m., v případě stejnojmenné evropsky významné lokality to je 400 m n.m.

Vrcholy Velkého a Malého Bezdězu vznikaly vulkanickou činností, jsou tvořeny nazelenale šedým fonalitem z období terciéru. Podloží v dalších částech rezervace je tvořeno sedimenty – při úpatí to je kamenitý až hlinito-kamenitý sediment, v nižších částech potom vápnitý jílovec, slínovec, vápnitý prachovec a v okrajových částech rezervace, potažmo evropsky významné lokality, to jsou pískovce křemenné, podřízeně štěrkovité pískovce.
V případě Velkého Bezdězu tvoří nápadnou dominantu hrad Bezděz postavený v letech 1265-1278 Přemyslem Otakarem II., hlavní přístupová cesta je lemována 15 kapličkami křížové cesty ze 17. století.

Mezi nejvýznamnější nálezy patří výskyt řeřišničníku skalního (Cardaminopsis petraea) v kategorii kriticky ohrožených druhů. Tento druh roste obvykle na extrémních stanovištích, kde bezprostřední riziko zániku nehrozí. Pozorován byl pouze na Velkém Bezdězu (výchozy skal, u hlavní přístupové cesty k hradu, s větší frekvencí u brány do hradu, i ve spárách hradní zdi). V minulosti zde byl předmětem samostatných studií, a to jak z hlediska vegetační vazby druhu, tak taxonomického studia (na tetraploidní úrovni byla na Velkém a Malém Bezdězu zjištěna odchylná populace – nejspíš jde o ustálený hybridogenní typ z kombinace C. petraea a C. arenosa). V roce 2013 zde byl popsán nový druh jeřábu – jeřáb bezdězský (Sorbus pauca), který roste jak na Velkém, tak Malém Bezdězu.

Většina ohrožených druhů je koncentrována na bezlesé vrcholky. Za zmínku stojí hlaváč fialový (Scabiosa columbaria), česnek tuhý (Allium strictum), hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), jalovec obecný (Juniperus communis), strošek pomněnkový (Lappula squarrosa) a další. Velmi bohatou populaci má na Velkém Bezdězu kavyl Ivanův (Stipa pennata). V lesích patří ke vzácnostem hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), prvosenka jarní (Primula veris) a lilie zlatohlavá (Lilium martagon).

Plošně nejvíce zastoupenou vegetační jednotkou (přibližně polovina území) jsou acidofilní bučiny, svaz Luzulo-Fagion, asociace Luzulo albidaeFagetum, nacházející se na příkrých svazích Velkého a Malého Bezdězu, tedy na východním, severním až západním svahu. Výjimečně to je i jižní svah, kde jsou střídány dalšími typy vegetace. Druhou nejpočetnější jednotkou jsou lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami, nejčastěji se smrky (Picea abies), borovicí (Pinus sylvestris) a modříny (Larix decidua), zastoupené v sedle mezi vrchy, při jižním úpatí Velkého Bezdězu a v širším okolí území.
Nelesní stanoviště jsou zastoupeny pouze maloplošně na vrcholku Velkého Bezdězu a při jeho jižním úpatí, na Malém Bezdězu to je na vrcholovém hřebínku a na skalnatém jihozápadním svahu. Zahrnují poměrně pestré vegetační spektrum. Častěji to jsou suché bylinné lemy (svaz Geranion sanguinei), nejčastěji při krajích lesních porostů, dále skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens; svaz Alysso-Festucion pallentis) a širokolisté suché trávníky (svaz Cirsio-Brachypodion pinnati).

Seznam druhů nalezených v evropsky významné lokalitě (národní přírodní rezervaci) v letech 2011 a 2012:

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acinos arvensis
Actaea spicata
Aethusa cynapium
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Achillea collina
Achillea millefolium agg.
Ajuga genevensis
Ajuga reptans
Alchemilla glaucescens
Alchemilla sp.
Alliaria petiolata
Allium oleraceum
Allium strictum
Anemone nemorosa
Anthericum ramosum
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Arabis glabra
Arabis hirsuta
Arctium minus
Arctium tomentosum
Arenaria serpyllifolia agg.
Arrhenatherum elatius
Artemisia absinthium
Artemisia campestris
Artemisia vulgaris
Asplenium ruta-muraria
Asplenium septentrionale
Astragalus glycyphyllos
Athyrium filix-femina
Atriplex patula
Atropa bella-dona
Avenella flexuosa
Ballota nigra
Betula pendula
Brachypodium pinnatum
Brachypodium sylvaticum
Briza media
Bromus erectus
Bromus tectorum
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigejos
Callitriche hamulata
Calluna vulgaris
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Campanula rotundifolia
Campanula trachelium
Capsella bursa-pastoris
Cardamine impatiens
Cardaminopsis arenosa
Cardaminopsis petraea
Carduus nutans
Carex demissa
Carex digitata
Carex flacca
Carex hirta
Carex muricata agg.
Carex nigra
Carex pallescens
Carex remota
Carex sylvatica
Carex vulpina
Carpinus betulus
Carum carvi
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Centaurea stoebe
Cerastium arvense
Cerastium holosteoides subsp. triviale
Cerastium tomentosum
Circaea lutetiana
Cirsium oleraceum
Clinopodium vulgare
Convallaria majalis
Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Cotoneaster integerrimus
Crataegus sp.
Cynosurus cristatus
Cystopteris fragilis
Cytisus nigricans
Dactylis glomerata
Dactylis polygama
Danthonia decumbens
Daucus carota
Descurainia sophia
Deschampsia cespitosa
Dianthus carthusianorum
Dianthus deltoides
Dianthus gratianopolitanus
Digitalis grandiflora
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Echium vulgare
Elymus caninus
Elytrigia repens
Epilobium collinum
Epilobium montanum
Equisetum arvense
Erodium cicutarium
Eryngium campestre
Euonymus europaea
Eupatorium cannabinum
Euphorbia cyparissias
Euphorbia helioscopia
Fagus sylvatica
Fallopia convolvulus
Festuca gigantea
Festuca ovina
Festuca pallens
Festuca rupicola
Fragaria moschata
Fragaria vesca
Fragaria viridis
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Galeobdolon luteum
Galeobdolon montanum
Galeopsis ladanum
Galeopsis tetrahit
Galium album
Galium aparine
Galium boreale
Galium glaucum
Galium odoratum
Galium palustre
Galium pumilum
Galium rotundifolium
Galium sylvaticum
Galium valdepilosum
Galium verum
Genista tinctoria
Geranium columbinum
Geranium pusillum
Geranium robertianum
Geranium sanguineum
Geum urbanum
Gnaphalium sylvaticum
Gnaphalium uliginosum
Gymnocarpium dryopteris
Hepatica nobilis
Heracleum sphondylium
Hieracium lachenalii
Hieracium murorum
Hieracium pilosella
Hieracium sabaudum
Hieracium umbellatum
Holcus lanatus
Hylotelephium maximum
Hypericum humifusum
Hypericum maculatum
Hypericum montanum
Hypericum perforatum
Hypericum tetrapterum
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum temulum
Chelidonium majus
Chenopodium album agg.
Impatiens noli-tangere
Impatiens parviflora
Inula conyzae
Inula salicina
Jovibarba globifera
Juglans regia
Juncus bufonius
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus tenuis
Juniperus communis
Knautia arvensis
Koeleria macrantha
Lactuca serriola
Lamium album
Lappula squarrosa
Lapsana communis
Larix decidua
Lathyrus pratensis
Lathyrus vernus
Leucanthemum vulgare agg.
Ligustrum vulgare
Lilium martagon
Linaria vulgaris
Linum catharticum
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Luzula luzuloides
Lycopus europaeus
Lychnis viscaria
Lysimachia numullaria
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Malus domestica
Matricaria discoidea
Medicago lupulina
Melica nutans
Melica transsilvanica
Melilotus officinalis
Mentha arvensis
Mercurialis perennis
Moehringia trinervia
Molinia caerulea
Mycelis muralis
Myosotis arvensis
Myosotis palustris
Myosotis stricta
Myosotis sylvatica
Neottia nidus-avis
Origanum vulgare
Oxalis acetosella
Oxalis fontana
Persicaria hydropiper
Persicaria mitis
Peucedanum cervaria
Phleum phleoides
Phragmites australis
Picea abies
Pimpinella major
Pimpinella saxifraga
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Poa angustifolia
Poa annua
Poa compressa
Poa nemoralis subsp. nemoralis
Polygonatum odoratum
Polygonum aviculare agg.
Polypodium vulgare
Potentilla argentea
Potentilla erecta
Potentilla heptaphylla
Potentilla reptans
Potentilla tabernaemontani
Prenanthes purpurea
Primula veris
Prunella vulgaris
Prunus avium
Pulmonaria obscura
Pyrethrum corymbosum
Quercus petraea
Quercus robur
Ranunculus bulbosus
Ranunculus flammula
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus repens
Rhamnus cathartica
Ribes uva-crispa
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Salix caprea
Salvia pratensis
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sanguisorba minor
Scabiosa columbaria
Scabiosa ochroleuca
Scrophularia nodosa
Scutellaria galericulata
Securigera varia
Sedum acre
Sedum album
Sedum reflexum
Sedum sexangulare
Selinum carvifolia
Senecio jacobaea
Senecio ovatus
Senecio vulgaris
Sisymbrium officinale
Solidago virgaurea
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Stachys recta
Stellaria alsine
Stellaria hollostea
Stellaria media
Stellaria nemorum
Stipa pennata
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect. Erythrosperma
Taraxacum sect. Ruderalia
Thymus pulegioides
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Torilis japonica
Trifolium alpestre
Trifolium arvense
Trifolium campestris
Trifolium medium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tussilago farfara
Ulmus glabra
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana stolonifera subsp. angustifolia
Verbascum lychnitis
Veronica beccabunga
Veronica chamaedrys agg.
Veronica officinalis
Vicia hirsuta
Vicia sylvatica
Vicia tenuifolia
Vinca minor
Vincetoxicum hirundinaria
Viola arvensis
Viola collina
Viola hirta
Viola reichenbachiana
Viola riviniana

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.
Publikováno dne 7.4.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget