Tento příspěvek byl přečten715krát!

Synonyma: Bufo calamita Laurenti, 1768

Třída: Amphibiaobojživelníci

Řád: Anuražáby

Čeleď: Bufonidaeropuchovití

Epidalea calamita

Epidalea calamita

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Důležitým rozlišovacím znakem od dalších druhů ropuch je úzký, světle žlutavá proužek, který se táhne po celé délce jinak tmavého hřbetu. Ropucha obecná (Bufo bufo) je jednobarevná (hnědá, příp. až načervenalá), ropucha zelená (Bufotes viridis) má tmavě zelené skvrny na světlém podkladě.

Epidalea calamita

Epidalea calamita

Ekologie: Osídluje biotopy s lehkými a písčitými půdami v blízkosti vodních nádrží, ale lze ji nalézt i v polích nebo zahradách. K rozmnožování vyhledává mělké nezarostlé nebo jen málo zarostlé, nezastíněné vodní plochy – zatopené pískovny nebo i malé periodické tůňky a louže, vzácně i rybníky. Jakmile vodní plochy začnou zarůstat vegetací, tak se z lokality vytrácejí.

Epidalea calamita

Celkový areál rozšíření: Vyskytuje se v západní a střední Evropě. Žije na Pyrenejském poloostrově, ve Velké Británii, Francii a v oblasti severně od Alp a Tater. Severní hranice prochází jihem Švédska a Finským zálivem (po Estonsko), na východě zasahuje až k Pobaltí a do Běloruska.

Epidalea calamita

Rozšíření na území České republiky: Českou republikou prochází jihovýchodní hranice celkového areálu. I z toho důvodu je známá pouze z Čech, na Moravu nezasahuje. Výskyt je soustředěn do více izolovaných oblastí. Především to je Chebsko a Karlovarsko, dále Rakovnicko, střední Polabí a navazující Pojizeří, východní Polabí, Broumovsko, a v jižních Čechách Třeboňsko a Jindřichohradecko.

Epidalea calamita

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Existují pouze historické údaje z rybníka Nadýmač, tzv. Červené strouhy u Podleského rybníka v Uhříněvsi, u Lítožnických rybníků v Dubči a z mokřiny Litovického rybníka v Liboci. Naposledy byla zjištěna v 80. letech 20. století.

Epidalea calamita

Epidalea calamita

Ohrožení a ochrana: Nálezy na území Prahy byly pravděpodobně vždy náhodné, hlavní centrum výskytu se nachází až v Polabí. Je výrazněji vázána na počáteční stádia zarůstání vodních ploch (těžební a vojenské výcvikové prostory), rybníkům se spíše vyhýbá, je tedy otázkou, zda je v Praze schopná najít vhodný biotop. Podle červeného seznamu je řazena mezi kriticky ohrožené druhy (CR), zákonem je chráněna jako druh kriticky ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze II.

Epidalea calamita

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v národní přírodní památce Erika 8.5.2021.