Tento příspěvek byl přečten2760krát!

Přírodní rezervace Lipovka

Přírodní rezervace Lipovka se nachází v okrese Praha-východ, na pravém břehu Labe, při východním okraji obce Káraný (mezi Lysou nad Labem a Starou Boleslaví). Tvoří ji komplex lesů (vlhká varianta lipové doubravy, mokřadní olšiny), tůní a dalších biotopů. Jedná se o (původně) starý lužní les, vyhlášený jako chráněné území už v roce 1946. Tůň Grado je starým labským meandrem vzniklým regulací Labe ve 20. a 30. letech 20. století (odříznutým při splavnění Labe), které se postupně zazemňuje. Rozloha činí 32,8 ha.

Přírodní rezervace Lipovka

Východní část tůně je již nyní chráněna jako součást přírodní rezervace Lipovka. Je to pěkná tůň s rákosinami a vodní vegetací. Mimo bohatých porostů stulíku žlutého (Nuphar lutea) zde roste ze zajímavějších druhů žebratka bahenní (Hottonia palustris) – mimo plovoucích rostlin se objevuje ve sterilním stavu i na břehu. Možné je zahlédnout pěkný porost vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata), uváděný je také rdest světlý (Potamogeton lucens). Při břehu vykvétá v létě vzácně rozpuk jízlivý (Cicuta virosa).

Přírodní rezervace LipovkaPřírodní rezervace Lipovka

Přírodní rezervace Lipovka je nejzajímavější na jaře, kdy zde vykvétá řada jarních bylin: dymnivky (Corydalis cava), sasanky (Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides), orseje (Ficaria verna subsp. bulbifera), popence (Glechoma hederacea), violky (Viola sp.), ze vzácnějších druhů pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides), prvosenka jarní (Primula veris) a strdivka zbarvená (Melica picta).

Přírodní rezervace Lipovka

Lesní porosty se díky poloze na písčitých vyvýšeninách blíží spíše chudým dubohabřinám asoc. Tilio-Betuletum než tvrdým luhům. Centrální část pokrývají lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia), vzniklé zčásti přirozenou obnovou na pasekách, opuštěných loukách a zazemněných říčních ramenech. Při západní hranici (byť již mimo přírodní rezervaci Lipovka) je možné vylišit mokřadní olšinu svazu Alnion glutinosae, která je větší část roku zatopená a protkaná kanály. Část porostu v severní části byla pozměněna umělou obnovou s nepůvodním složením (Pinus sylvestris, Picea abies, Quercus rubra).

Přírodní rezervace Lipovka

Seznam vybraných druhů nalezených v přírodní rezervaci Lipovka v letech 2010-2012:

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aegopodium podagraria
Ajuga reptans
Alliaria petiolata
Allium schoenoprasum
Alnus glutinosa
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Anthrisus sylvestris
Betula pendula
Brachypodium sylvaticum
Carex remota
Carex sylvatica
Carpinus betulus
Chaerophyllum temulum
Colchicum autumnale
Convallaria majalis
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corydalis cava
Corydalis intermedia
Corylus avellana
Crataegus sp.
Dactylis polygama
Dryopteris filix-mas
Equisetum arvense
Euonymus europaea
Eupatorium cannabinum
Ficaria verna subsp. bulbifera
Filipendula ulmaria
Fraxinus excelsior
Galium aparine
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Chaerophyllum temulum
Hieracium murorum
Humulus lupulus
Impatiens parviflora
Lathyrus vernus
Majanthemum bifolium
Milium effusum
Myosotis sylvatica
Myosoton aquaticum
Ornithogalum kochii
Paris quadrifolia
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Plantago major
Poa trivialis
Polygonatum multiflorum
Polygonatum odoratum
Prunus padus
Pulmonaria obscura
Quercus robur
Quercus rubra
Ranunculus bulbosus
Ribes uva-crispa
Rubus fruticosus agg.
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Stachys sylvatica
Stellaria holostea
Symphytum officinale
Tilia platyphyllos
Ulmus minor
Veronica hederifolia agg.
Veronica chamaedrys agg.
Veronica serpyllifolia
Vinca minor

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.
Publikováno dne 12.3.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget