Tento příspěvek byl přečten1348krát!

Třída: Mammaliasavci

Řád: Carnivorašelmy

Čeleď: Mustelidaelasicovití

vydra říční

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Vydra říční je dobře poznatelný druh, jediný zástupce rodu vydra České republice. Laickou veřejností je ale často zaměňována za invazně se šířící nutrii (Myocastor coypus), což je velký, na vodu vázaný jihoamerický hlodavec s nápadnými oranžovými hlodáky a ocasem zakulaceným a nezploštělým. Mezi hlodavce patří ještě bobr evropský (Castor fiber), ten má ale dlouhý plochý ocas.

vydra říční

Ekologie: Vydra říční využívá různé typy biotopů – čisté potoky a řeky, rybníky, v některých případech i vodní nádrže a zavlažovací kanály. Je pro ni důležité jak vodní, tak také suchozemské prostředí, kde má úkryty a kde pečuje o mláďata.

Celkový areál rozšíření: Vydra říční obývá široký areál zahrnující Evropu a Asii. Její přirozený areál je ze severu ohraničen polárním kruhem a na jihu sahá až k polopouštní oblasti severní Afriky. Těžištěm rozšíření je Evropa mimo nejsevernějších částí (Island) a ostrovů ve Středozemním moři (Sardinie, Korsika, Baleárské ostrovy, Kréta a Kypr). Více roztříštěný je areál v Asii, kde zasahuje až do Japonska a jihovýchodní Asie včetně ostrovů Sumatra a Jáva, izolované jsou populace v Přední Asii a na Srí Lance.

vydra říční

Rozšíření na území České republiky: Současný výskyt zahrnuje velkou část České republiky. Centrum výskytu, které trvale obývá, se nachází v jižních a jihozápadních Čechách (Jihočeskou pánev, Český Les, Šumavu, Plzeňsko), navazující části středních Čech a na Českomoravské vrchovině. Významné jsou také severočeské populace (Děčínsko a Českolipsko) a populace severovýchodní Moravy (zejména Beskydy). Za potulek a migrací se může objevit prakticky kdekoliv u vod (i mimo ně).

vydra říční

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Vydra říční se do Prahy dostává především Berounkou a o něco méně také Vltavou – zdejší pravidelně nacházené výskyty mají návaznost na stálé populace v jižních a jihozápadních Čechách. V samotné Praze to bývají nejčastěji přechodné výskyty na menších přítocích Vltavy, jako je Rokytka, Šárecký, Říčanský nebo Kunratický potok. Zcela ojediněle je nacházena také podél Vltavy v severní části Prahy (Troja, Libeň).

Ohrožení a ochrana: Na území Prahy vydra nenachází optimální podmínky výskytu, objevuje se spíše přechodně. Ohrožujícími faktory je nelegální lov a fragmentace krajiny, kdy vydry hynou v důsledku automobilové dopravy. Podle červeného seznamu je řazena mezi zranitelné druhy (VU), zákonem je chráněna jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze II.

vydra říční

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.