Tento příspěvek byl přečten2226krát!

Malý háj se náhodnému návštěvníkovi může zdát jako neudržovaný les bez větší hodnoty. Opak je však pravdou – zejména v nižších vlhčích částech se zde zachovaly původní lesy s přirozenou druhovou skladbou zařaditelné mezi hercynské dubohabřiny.

Malý háj v Odoleně Vodě

Ve stromovém patře převažují lípy srdčité (Tilia cordata), duby letní (Quercus robur), javory mléče (Acer platanoides) a habry (Carpinus betulus). Zejména některé duby letní dosahují úctyhodných rozměrů a mají jak velký jak krajinářský význam, tak také přírodovědný (osluněné duby jsou častým útočištěm bezobratlých druhů živočichů, zvláště brouků).

Malý háj v Odoleně Vodě

Mezi křovinami převažuje javor babyka (Acer campestre), jilmy habrolisté (Ulmus minor), bezy černé (Sambucus nigra), hlohy (Crataegus sp.) a další.

Malý háj v Odoleně Vodě

Druhově velmi bohaté je bylinné patro, zvláště v jarním aspektu. V té době zde bohatě rozkvétá sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), orsej jarní hlíznatý (Ficaria verna subsp. bulbifera), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), křivatec žlutý (Gagea lutea), hrachor jarní (Lathyrus vernus), jaterník podléška (Hepatica nobilis), violka lesní (Viola reichenbachiana), kopytník evropský (Asarum europaeum), dymnivka dutá (Corydalis cava), velmi vzácně i ohrožená dymnivka nízká (Corydalis pumila), s široce klínovitými listeny s až 6 laloky a převislým květenstvím.

Malý háj v Odoleně Vodě

O něco později se objevuje bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides), hluchavky a řada dalších druhů.

Malý háj v Odoleně Vodě

Tyto lesy jsou také místem výskytu relativně častější orchideje bradáčku vejčitého (Listera ovata).

Malý háj v Odoleně Vodě

V severozápadní části se nachází hloubená, postupně se zazemňující tůň. Její hloubka dosahuje okolo 0,5 m. Voda má sice nedostatek kyslíku – vzhledem k velkému opadu listí v okolí, které se postupně v nádrži rozkládá. Mělký vodní sloupec ale láká četné druhy obojživelníků

Nejpočetnější je skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), dále je možné zastihnout skokana štíhlého (Rana dalmatina) nebo ropuchu obecnou (Bufo bufo). Zaznamenán byl i čolek obecný (Lissotriton vulgaris). Na hladině je možné zahlédnout plovoucí užovku obojkovou (Natrix natrix) připravenou ulovit žábu, rybku nebo alespoň nějaký hmyz. Někdy si přilétne zalovit i ledňáček říční (Alcedo atthis) se svojí nápadně fluoreskující modrou barvou peří.

Malý háj v Odoleně Vodě

Litorální porosty jsou vyvinuty jen v severní části, kde na břehy přímo nenavazuje les. Jsou tvořené rákosinami (Phragmites australis), orobinci širolistými (Typha latifoia) doprovázené dalšími běžnými druhy. Ve vodě vytváří bohaté porosty růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), objevují se i jedinci úzkolistých rdestů (Potamogeton sp.).

Malý háj v Odoleně Vodě

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno ve dnech 12.4.2008 a 7.1.2017.

Odolena Voda_znak

 

Na projekt „Za přírodou města Odolena Voda“ finančně přispělo město Odolena Voda.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget