Tento příspěvek byl přečten2469krát!

Potok Jordán pramení v mělkém údolí Velkého háje mezi dálnicí a ulicí Květnová v Odoleně Vodě. Na jeho cestě se připojuje ještě několik pramenišť. Za Velkým hájem se vodoteč ztrácí v poli a až na jednu mokřinu s rákosinami a křovinami se znovuobjevuje až u potoka Jordán.

Vlastní rybník Jordán je z přírodovědného pohledu nezajímavý – je silně rybářsky využívaný a bez jakékoliv vodní (na hladině plovoucí) vegetace. Pro některé odvážlivce je využíván i k rekreačnímu koupání.

Povodí potoka Jordán

Mnohem zajímavější je menší rybníček za silnicí. V mělkém vodním sloupci spolu soupeří o místo okřehek menší (Lemna minor) a řeřišnice hořká (Cardamine amara). Tento typ stanoviště s prohřátou vodou je vyhledáván různými druhy obojživelníků – skokanem skřehotavým (Pelophylax ridibundus), skokanem štíhlým (Rana dalmatina), ropuchou obecnou (Bufo bufo) nebo čolkem obecným (Lissotriton vulgaris).

Povodí potoka Jordán

Břehové porosty tvoří orobinec širolistý (Typha latifolia), ostřice liščí (Carex vulpina), vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum), karbinec evropský (Lycopus europaeus) a dvouzubce (Bidens sp.). Rybníček lemují vzrostlé jasany (Fraxinus excelsior) a vrby (Salix alba).

Povodí potoka Jordán

Porosty mezi oběma rybníky mají nádech lužního lesa s topoly (Populus sp.), jasany ztepilými (Fraxinus excelsior)  a vrbami křehkými (Salix fragilis). V keřovém patře se uplatňují bezy (Sambucus nigra), třešně (Prunus avium), hlohy (Crataegus sp.), růže (Rosa sp.), jasany (Fraxinus excelsior) a svídy (Cornus sanguinea).

Povodí potoka Jordán

V bylinném patře je nejzajímavější výskyt potočníku vzpřímeného (Berula erecta), tato typická okoličnatá rostlina vykvétající drobnými bílými kvítky je vázána na pomalu tekoucí vody potoků a odvodňovacích kanálů. Je zařazena do seznamu ohrožených druhů květeny České republiky z důvodu úbytku stanovišť při odvodňování terénních sníženin nebo napřimováním říčních koryt. Vytváří velmi bohaté, až souvislé porosty.

Povodí potoka Jordán

V pomalu tekoucím potoku pokračuje výskyt řeřišnice hořké (Cardamine amara), jejíž hořké listy se sbíraly časně zjara na salát.

V podmáčených místech převažují rákosiny s rákosem obecným (Phragmites australis), chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) nebo křehkýšem vodním (Myosoton aquaticum).

Povodí potoka Jordán

Z pobřežních druhů jsou zastoupeny sítina sivá (Juncus inflexus), vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum), karbinec evropský (Lycopus europaeus), vrbina penízková (Lysimachia nummularia). V další části lužního lesa se objevují běžné druhy, jako kuklík městský (Geum urbanum), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), ostružiníky (Rubus fruticosus agg.). Mezinárodní zastoupení je reprezentováno netýkavkou malokvětou, původem ze Sibiře a zlatobýlem kanadským (Solidago canadensis) ze Severní Ameriky.

Povodí potoka Jordán

Potok Jordán za stejnojmenným rybníkem má více charakter odvodňovací strouhy než potoka. Je tvořen křovinným pásem s růžemi (Rosa sp.), bezy (Sambucus nigra), špendlíky, resp. slivoní myrobalánem (Prunus cerasifera) a třešněmi (Prunus avium). V prosvětlených místech přecházejí tyto porosty do rákosin. Jinak ale zapojený křovinný pás neumožňuje vývoj vegetace, natož jakéhokoliv litorálního porostu. Zaznamenáno bylo např. rdesno obojživelné (Persicaria amphibia), ve své terestrické (pozemní) fázi.

Povodí potoka Jordán

Ze vzácných druhů byl zjištěn v souvislých porostech krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa), s výrazně křídlatými hranami kvetoucích lodyh. Na několika místech podél pole byl evidován i blín černý (Hyoscyamus niger), dnes již vzácný plevel zavlečený k nám ze západní a střední Asie a Mongolska. Kvůli jedovatým alkaloidům a glykosidům si ale příliš velkou oblíbenost u zemědělců nezískal.

Povodí potoka Jordán

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno dne 23.7.2016.

Odolena Voda_znak

 

Na projekt „Za přírodou města Odolena Voda“ finančně přispělo město Odolena Voda.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget