Tento příspěvek byl přečten2172krát!

Hlavním předmětem ochrany chráněného území Opatřilka – Červený lom je klasický geologický profil svrchním silurem až spodním devonem, s řadou mezinárodně významných geologických profilů a nalezišť zkamenělin. Zřejmě i díky svojí poloze mezi národní přírodní památkou Dalejský profil a přírodní rezervací Prokopské údolí, s řadou význačných společenstev a vzácných a chráněných druhů, představuje botanicky poměrně bohaté území.

Přírodní památka Opatřilka-Červený lom

Území je tvořeno skalnatými svahy na levém břehu Dalejského potok a opuštěným lomem, v nadmořské výšce okolo 300 metrů. Jako přírodní památka bylo vyhlášeno v roce 1982 na ploše 8,2 hektarů. Nejcennější částí jsou skalnaté svahy a výslunné travnaté stráně v severní části území. Méně hodnotnými jsou nepůvodní lesní porosty s borovicí černou (Pinus nigra), trnovníkem akátem (Robinia pseudacacia) nebo ruderalizovaná místa v okolí železniční trati, zahrádek, v okolí cest apod. Synantropní druhy tvoří až třetinu celkové flóry přírodní památky.

Přírodní památka Opatřilka-Červený lom

Mozaikovitost porostů na výslunných stráních je ovlivněna sklonem a orientací svahu a hloubkou půdního horizontu. Větší část svahů na mělkých půdách s mírnějším sklonem tvoří travinná společenstva řádu Festucetalia valesiaceae, nejčastěji ve společenstvu asociace Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiaceae. Jak název napovídá, jsou tvořeny zejména trýzelem škardolistým (Erysimum crepidifolium) a kostřavou walliskou (Festuca valesiaca).

Přírodní památka Opatřilka-Červený lom

Běžným typem společenstva jsou širokolisté suché trávníky řádu Brometalia erecti pojmenovaném podle nápadné trávy – sveřepu vzpřímeného (Bromus erectus). Druhy tohoto společenstva vyhledávají hlubší půdy. Zejména na zazemněné suti a v úžlabinách roste společně s hlaváčem bledožlutým (Scabiosa ochroleuca) a s dalším druhem trávy – válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) a vytváří společenstvo širokolistých válečkových trávníků asociace Scabioso ochroleuceae-Brachypodium pinnati. Doplňují je další druhy jako řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) nebo pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule).

Přírodní památka Opatřilka-Červený lom

Na jižně orientovaných svazích neporušených lomovou činností, v místech kde vystupují strmé skalní stěny, se daří společenstvu kostřavy sivé (Festuca pallens) a seselu sivého (Seseli osseum; as. Seselio glauci-Festucetum pallentis). Toto společenstvo doplňuje např. devaterník šedý (Helianthemum canum) nebo ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys).

Přírodní památka Opatřilka-Červený lom

Seznam vybraných druhů nalezených v přírodní památce Opatřilka – Červený lom:

Agrimonia eupatoria
Arrhenatherum elatius
Artemisia campestris
Asperula cynanchica
Asplenium ruta-muraria
Aster linosyris
Botriochloa ischaemum
Brachypodium pinnatum
Bromus erectus
Centaurea stoebe
Cotoneaster integerrimus
Dianthus carthusianorum
Echium vulgare
Eryngium campestre
Erysimum crepidifolium
Euphorbia cyparissias
Festuca pallens
Festuca valesiaca
Galium glaucum
Helianthemum canum
Hieracium pilosella
Pinus nigra
Potentilla arenaria
Potentilla argentea
Robinia pseudacacia
Salvia pratensis
Sedum sexangulare
Seseli osseum
Silene otites
Stachys recta
Teucrium chamaedrys
Thymus pannonicus

Přírodní památka Opatřilka-Červený lom

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 12.4.2013.

Přírodní památka Opatřilka-Červený lom

 

Na projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy, finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget