Tento příspěvek byl přečten2177krát!

Předmětem ochrany evropsky významné lokality Praha-Petřín je chráněný roháč obecný (Lucanus cervus), náš největší brouk, který může dosahovat délky až 7,5 cm. Oblast Petřína se svými starými exempláři dřevin je pro jeho výskyt významná – svá vajíčka klade do trouchnivějících dubových kmenů, kořenů, větví, pařezů, řidčeji do buků a jilmů.

Přírodní památka Praha-Petřín

Hranice evropsky významné lokality probíhají po hranicích nejznámnějších pražských parků v Praze 1 (Malá Strana) a částečně i v Praze 5 (Smíchov). Její součástí je Lobkovická zahrada, Seminářská zahrada, Strahovská zahrada, Petřínské sady a Kinského zahrada, přičemž dosahuje rozlohy více než 50 hektarů.
Po geologické stránce je území značně různorodé. Převážnou část tvoří ordovické břidlice. V horních částech svahu Petřína jsou patrné svrchnokřídové sedimenty – jílovce, turonské pískovce, výše písčité slínovce a opuky. Pískovce jsou rozbrázděny erozními rýhami a vytvářejí málo schůdný terén. Na rozdíl od okolních zahrad nebyl nikdy výrazněji kultivován. Na kontaktu břidlic a pískovců vyvěrají vydatné prameny, které v minulosti sloužily pro zásobování strahovského kláštera.

Přírodní památka Praha-Petřín

Přírodní památka Petřínské skalky
Příkré svahy pod plošinou Petřína unikly díky své horší přístupnosti parkové péči a z tohoto důvodu má zdejší les přirozený lesní charakter rázu dubohabřiny a kyselé doubravy. Tato část byla už na konci 80. let 20. století vyhlášena jako přírodní památka Petřínské skalky.
Větší část lesního porostu je tvořena duby, ať už dubem zimním (Quercus petraea) nebo dubem letním (Quercus robur), dále jasany ztepilými (Fraxinus excelsior) a v jedné z částí také statnými buky (Fagus sylvatica). Ojediněle se objevují další dřeviny, jako např. jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) nebo kaštanovník setý (Castanea sativa). Po dřevinách se nezřídka pne břečťan popínavý (Hedera helix).
V keřovém patru zmlazuje javor mléč (Acer platanoides), objevuje se i lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor babyka (Acer campestre), tisy (Taxus baccata), jeřáb břek (Sorbus torminalis), lísky (Corylus avellana), habry (Carpinus betulus), ořešák (Juglans regia), bez černý (Sambucus nigra) a slivoň obecná (Prunus insititia).

Přírodní památka Praha-Petřín

Z keřů se uplatňují i typické parkové keře, jako je pámelník bílý (Symphoricarpos albus) a pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), označovaný také jako „nepravý jasmín“. Oba dva druhy v přírodní památce hojně zmlazují. V bylinném patru jsou zastoupeny např. ostružiník (Rubus fruticosus agg.), kuklík městský (Geum urbanum), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), srstka angrešt (Ribes uva-crispa), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), lipnice hajní (Poa nemoralis), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum), plamének plotní (Clematis vitalba) nebo kokořík mnohokvětý (Polygonatummultiflorum), na skalnatých výchozech mléčka zední (Mycelis muralis) a rozchodník velký (Hylotelephium maximum).
Na jaře jsou nápadné typické druhy jarního aspektu, jako je bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), orsej jarní hlíznatý (Ficaria verna subsp. bulbifera) nebo violka vonná (Viola odorata), společně s hojným rozrazilem (Veronica hederifolia agg.).

Přírodní památka Praha-Petřín

Parkově upravené plochy
Součástí evropsky významné lokality jsou z velké části parkově upravované plochy s výsadbami dřevin a jejich kultivarů kombinované s pravidelně nízce sečenými trávníky. V době návštěvy byly nalezeny běžné druhy těchto trávníků, jako je pampeliška (Taraxacum sect. Ruderalia), truskavec (Polygonum aviculare agg.), škarda dvouletá (Crepis biennis), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší (Plantago major), řebříček (Achillea millefolium agg.), jetel luční (Trifolium pratense), jetel plazivý (Trifolium repens), kakost luční (Geranium pratense), silenka nadmutá (Silene vulgaris), svízel rolní (Convolvulus arvensis), jílek vytrvalý (Lolium perenne), sedmikráska obecná (Bellis perennis), hluchavka bílá (Lamium album), popenec břečťanolistý (Glechoma hederacea), kopřiva (Urtica dioica) nebo při krajích lilek černý (Solanum nigrum) a turanka kanadská (Conyza canadensis).

Přírodní památka Praha-Petřín

Podstatnou část ploch zahrnují výsadby ovocných dřevin, zejména hrušní (Pyrus communis), třešní (Prunus avium), jabloní (Malus domestica) a švestek (Prunus domestica).
Bohaté, téměř až souvislé jednolité porosty tvoří v podrostu dřevin, ale i v parkových trávnících, česnek podivný (Allium paradoxum var. paradoxum), který pochází z Kavkazu a Zakavkazska. Tento snadno se šířící druh je poznatelný v době květu nenápadnými bílými květy.

Přírodní památka Praha-Petřín

Seznam nalezených taxonů:
Nalezené taxony mimo přírodní památku Petřínské skalky:
Achillea millefolium agg.
Allium paradoxum var. paradoxum
Bellis perennis
Convolvulus arvensis
Conyza canadensis
Crepis biennis
Ficaria verna subsp. bulbifera
Geranium pratense
Glechoma hederacea
Lamium album
Lolium perenne
Malus domestica
Plantago lanceolata
Plantago major
Polygonum aviculare agg.
Prunus avium
Prunus domestica
Pyrus communis
Silene vulgaris
Solanum nigrum
Taraxacum sect. Ruderalia
Trifolium pratense
Trifolium repens
Urtica dioica
Veronica hederifolia agg.
Viola odorata

Nalezené taxony v přírodní památce Petřínské skalky:
Acer campestre
Acer platanoides
Aesculus hippocastanum
Campanula trachelium
Carpinus betulus
Castanea sativa
Chaerophyllum temulum
Clematis vitalba
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Geum urbanum
Hedera helix
Hylotelephium maximum
Hypericum perforatum
Impatiens parviflora
Juglans regia
Mercurialis perennis
Mycelis muralis
Philadelphus coronarius
Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum
Prunus institia
Quercus petraea
Quercus robur
Ribes uva-crispa
Rubus fruticosus agg.
Sambucus nigra
Sorbus torminalis
Symphoricarpos albus
Taxus baccata
Tilia cordata
Tilia platyphyllos

Přírodní památka Praha-Petřín

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 12.4.2013.

 

Na projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy, finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget