Tento příspěvek byl přečten1872krát!

Natura 2000 je soustava lokalit evropského významu chránící nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště na území Evropské unie.
Její vytváření vyplývá ze směrnic Evropské unie na ochranu přírody, tedy směrnice č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Jinak řečeno Česká republika soustavou Natura 2000 sjednocuje národní ochranu přírody s právními předpisy Evropské unie (soustava Natura 2000 je nyní součástí našeho zákona o ochraně přírody a krajiny).

Soustava Natura 2000 v Praze

Cílem soustavy Natura 2000 je zachování, příp. i zlepšení nejhodnotnějších lokalit s ohroženými přírodními stanovišti a ohroženými druhy rostlin a živočichů na území Evropské unie, začlenění těchto cenných lokalit do celoevropského přírodního dědictví.
Samotná ochrana k zachování cenných lokalit však nestačí. Řada ohrožených přírodních stanovišť je přímo závislá na činnosti člověka, ať už se jedná např. o vlhké louky nebo stepní společenstva, která člověk po staletí (kosením, pastvou) udržoval nezalesněná. Vytvořením soustavy Natura 2000 je tak v řadě případů zachování stávajícího režimu šetrného hospodaření, které zabezpečí uchování, případně obnovu chráněných fenoménů.

Soustava Natura 2000 v Praze

V současné době jsou součástí navrhovaných evropsky významných lokalit v Praze tyto lokality:
Blatov a Xaverovský háj (CHKO, PR, PP) – předmětem ochrany jsou stanoviště
Obora Hvězda (PP) – předmětem ochrany je výskyt vrkoče útlého
Milíčovský les (PP) – předmětem ochrany je výskyt tesaříka obrovského
Lochkovský profil (NPP) – předmětem ochrany je výskyt přástevníka kostivalového
Praha-Petřín (PP) – předmětem ochrany je výskyt roháče obecného
Praha-Letňany (NPP) – předmětem ochrany je výskyt sysla obecného
Radotínské údolí (CHKO) – předmětem ochrany je výskyt přástevníka kostivalového a včelníku rakouského
Chuchelské háje (PR, PP) – předmětem ochrany jsou stanoviště
Havránka a Salabka (PP) – předmětem ochrany jsou stanoviště
Kaňon Vltavy u Sedlce (PR, PP) – předmětem ochrany jsou stanoviště
Prokopské údolí (NPP) – předmětem ochrany jsou stanoviště
Větší část z uvedených lokalit je již dnes vyhlášenými chráněnými územími, často se jedná o jejich větší či menší rozšíření a jen ojediněle o jejich zcela úplné vyhlášení (lokalita s výskytem sysla na letišti v Letňanech).

Soustava Natura 2000 v Praze

V případě ohrožených druhů je cílem soustavy Natura 2000 vytvořit reprezentativní soustavu chráněných území, která by měla zajistit jejich přežití. Stejně tak by měly být vybrané populace sledovány a případně prováděny různé aktivity přispívající k ochraně druhu, například posilování populací, záchranná pěstování, podrobnější výzkumy, zvláštní úpravy biotopů a úpravy specifického způsobu péče na lokalitě a podobně.
Z druhů soustavy Natura 2000 se v hranicích Prahy vyskytuje jediný druh, a to je včelník rakouský (Dracocephalum austriacum). Roste na skalních stepích a kamenitých výslunných stráních, na území České republiky pouze v Českém krasu a vzácně roste na jižní Moravě u Bořetic. V Českém středohoří byl naposledy pozorován v 90. letech 20. století. Lokality v České republice tvoří severní okraj jeho celkového areálu. Na území Prahy zasahuje z Českého krasu jedinou lokalitou, a to je v Radotínském údolí, v minulosti byl zaznamenán i v Prokopském údolí.

Soustava Natura 2000 v Praze

Další druhy soustavy Natura 2000 se nacházejí již mimo hranice Prahy. Z těch nejblíže položených lokalit je to výskyt koniklece otevřeného (Pulsatilla patens) při jižním okraji Prahy u obce Líšnice (v minulosti je udáván také z území Prahy). Blízko Prahy roste i zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia), na několika lokalitách v Českém krasu. Relativně blízko na Mělnicku roste ještě sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides). Na vlhkých loukách v Polabí u Velenky naleznete lněnku bezlistennou (Thesium ebracteatum) a mečík bahenní (Gladiolus palustris), na Džbánsku více lokalit střevičníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) a mezi Jestřebím a Bakovem nad Jizerou bohatou populaci popelivky sibiřské (Ligularia sibirica).

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 12.4.2013.

Soustava Natura 2000 v Praze

 

Na projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy, finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget