Tento příspěvek byl přečten1617krát!

Přírodní rezervace Tankodrom byla vyhlášena za chráněné území v roce 1999 na ploše více jak 31 hektarů. Nachází se na severozápadním okraji města Rakovník (u silnice z Rakovníka do Kněževsi), jižně od obce Olešná, v nadmořské výšce 347–388 m (okres Rakovník).

Jak název napovídá, území sloužilo k vojenskému výcviku, a to až do přelomu 80. a 90. let 20. století. Specifický „management“ této lokality vytvořil pestrou mozaiku druhotných stanovišť, pro které je typické neustálé narušování povrchu spojené např. s periodickým vytvářením mělkých depresí a vysychajících kaluží. Nezanedbatelnou roli ve výskytu některých druhů sehrála absence intenzivního zemědělského hospodaření.

Po skončení výcviku toto území pozvolna zarůstá náletovými dřevinami, nejčastěji borovicí lesní (Pinus sylvestris), břízou bělokorou (Betula pendula) a topolem osikou (Populus tremula), z keřů hlohy (Crataegus sp.), trnkami (Prunus spinosa) a růžemi (Rosa sp.). Z druhů cévnatých rostlin jsou odtud uváděny některé i z červeného seznamu, jako zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea; C4a), a druhy vyhledávajících jinak rozvolněné plochy, jako bělolist rolní (Filago arvensis; C3) nebo mrvka myší ocásek (Vulpia myuros; C3).

Bohužel největší část zabírá téměř souvislý porost třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Ve vlhkých depresích se objevují běžné vlhkomilné druhy, např. žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica) nebo nejrůznější druhy sítin (Juncus sp. div.).

Významnější je uváděný výskyt bezobratlých, obojživelníků a ptactva. Z těch nejzajímavějších zde byli pozorováni např. ropucha krátkonohá (Bufo calamita), čolek horský (Triturus alpestris), listonoh letní (Triops cancriformis), krutihlav obecný (Jynx torquilla) nebo ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Simulace původního „armádního managementu“ je věc značně složitá. V současné době probíhá již několik let na větší části plochy kosení spojené s vyřezáváním méně vzrostlejších náletových dřevin k zabránění postupující sukcese, která by jinak vedla až k vytvoření souvislého lesa. Připravováno je prohlubování již zazemnělých tůní, výběrová redukce dřevin a na části plochy narušování povrchu již zapojených společenstev.

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.
Publikováno dne 13.4.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget