Tento příspěvek byl přečten2504krát!

Údolí Únětického potoka je významným přírodním celkem, který lemuje severozápadní část Prahy. Jako přírodní rezervace bylo vyhlášeno v roce 1988 na výměře přesahující 62 hektarů. Předmětem ochrany jsou skalnaté svahy a údolní niva Únětického potoka mezi Úněticemi a Roztoky včetně buližníkového suku Kozích hřbetů. Jde také o významný krajinářský celek s výskytem chráněných druhů a geologických profilů.

Údolí Únětického potoka

Pozůstatky vlivu člověka se setkáváme na řadě míst. Území bylo souvisle osídleno už od nejstarších dob, minimálně v blízkém okolí bylo osídlení doloženo už ve starší době kamenné. První zemědělci přicházejí kolem roku 5000 př. n. l. a z konce 3. tisíciletí pocházejí nálezy přímo z úpatí Holého vrchu u obce Únětice. Kozí hřbety obcházela tzv. Velká cesta v raně přemyslovské době spojovala Levý Hradec a Pražský hrad. Území přírodní rezervace ovlivnila od 16. století pastva a chov ovcí.

Údolí Únětického potoka

Cennou částí území jsou suchá vřesoviště pahorkatin a nížin (Euphorbio cyparissiae-Callunion) vznikající jako náhradní společenstva acidofilních nebo teplomilných doubrav. V únětickém údolí vznikala pod tlakem staletí probíhající pastvy. Dodnes se však z těchto porostů dochovaly jen žalostné zbytky – jednak zalesněním velké části svahů borovicí lesní v 50. letech 20. století a z důvodu absence tohoto způsobu péče. Pěkné porosty se nacházejí např. na výchozech buližníku ve vrcholových partiích Kozích hřbetů.

Dalším typem společenstva je vegetace úzkolistých suchých trávníků (Festucion valesiaceae) s průvodními druhy kostřavou walliskou (Festuca valesiaca), trýzelem škardolistým (Erysimum crepidifolium) a kavylem vláskovitým (Stipa capillata). Společenstvo subkontinentálních širokolistých suchých trávníků (Cirsio-Brachypodion pinnati) s dominantní válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) se nachází na hlubší půdě, v úvozech cest, zejména na severozápadním úpatí Kozích hřbetů a u Trojanova mlýna.

Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka

Na skalních výchozech a erodovaných skalních hřbítcích se udržují společenstva travnaté skalní acidofilní stepi (Hyperico perforati-Scleranthion perennis) vyznačující se výskytem některých druhů písčin, např. paličkovce šedavého (Corynephorus canescens). Vegetaci provází jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), někdy také kolenec Morisonův (Spergula morisonii), šťovík menší (Rumex acetosella). K této vegetaci mají vazbu obtížně zařaditelná společenstva rostoucí na říčních terasách Vltavy.

Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka

Zajímavou částí vycházky podél potoka jsou pozůstatky bývalých mlýnů. Zřejmě nejdochovalejší je Trojanův mlýn, kde se v 70. letech natáčel seriál o osudech dvou písařů – p. Bouvarda a p. Pécucheta (podle Flaubertova románu). Tůmův mlýn je jedním ze zaniklých mlýnů, zbyl po něm jen mlýnský rybník a zbytek náhonu. Byl založen okolo roku 1730 Filipem nebo Jířím Trojanem. V letech 1786–87 byl postaven Suchý mlýn hostinským J. Burdou, který několikrát vyhořel a dnes budovy slouží obytným účelům.

Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka

Seznam vybraných druhů nalezených v přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka:

Achillea millefolium agg.
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Artemisia campestris
Avenella flexuosa
Ballota nigra
Betula pendula
Brachypodium pinnatum
Calluna vulgaris
Carex humilis
Centaurea scabiosa
Cichorium intybus
Dactylis glomerata
Dianthus carthusianorum
Eryngium campestre
Erysimum crepidifolium
Euphorbia cyparissias
Festuca rupicola
Festuca valesiaca
Fragaria viridis
Fraxinus excelsior
Hieracium pilosella
Hypericum perforatum
Chelidonium majus
Koeleria macrantha
Ononis spinosa
Phragmites australis
Pinus sylvestris
Poa annua
Populus tremula
Potentilla arenaria
Prunus mahaleb
Prunus spinosa
Quercus robur
Robinia pseudacacia
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Rumex acetosella
Sambucus nigra
Sanguisorba minor
Sarothamnus scoparius
Scleranthus perennis
Solanum dulcamara
Trifolium pratense
Urtica dioica

Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 12.4.2013.

Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka

 

Na projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy, finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget