Tento příspěvek byl přečten2102krát!

Přírodní památka se nachází v jižní části Prahy v městské části Kamýk. Na dohled z tohoto výslunného svahu můžete zahlédnout budovy Českého hydrometeorologického ústavu, z druhé části základní školu a paneláky kamýckého sídliště.

Přírodní památka V hrobech

Jako chráněné území bylo území vyhlášeno v roce 1988 na výměře 1,3 hektaru. Jako významná botanická lokalita bylo území V hrobech známé mnohem dříve. Důvodem byl výskyt lýkovce vonného (Daphne cneorum). Přibližně 14 keříčků bylo pod mohutným trsem janovce pozorováno v roce 1953. Postupný úbytek vyvrcholil asi roku 1970, kdy byla celá lokalita i s koniklecovými porosty přeorána.

Přírodní památka V hrobech

Donedávna ještě početnou populaci zde měl koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Tento silně ohrožený druh je ohrožen zarůstáním stanoviště na úkor agresivnějších (a na živiny náročnějších) druhů, jako je ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). Dalším a neméně podstatným ohrožením je blízkost sídlišť a s tím související vysoká návštěvnost.

Přírodní památka V hrobech

Vegetaci tvoří acidofilní suché trávníky, které vytvářejí přechod mezi suchými trávníky společenstvy vyvíjejícími se na živinami chudých kyselých píscích. Konkrétně společenstvo v přírodní památce je zařaditelné do asociace acidofilních suchých trávníků teplých oblastí (Potentillo heptaphyllae-Festucetum rubrae).

Mezi charakteristickými druhy tohoto společenstva byly pozorovány např. hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), mochna písečná (Potentilla arenaria), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella) a další.

Z hmyzu byl při okraji přírodní památky pozorován výskyt přástevníka starčkového (Tyria jacobeae).

Přírodní památka V hrobech

Seznam vybraných druhů nalezených v přírodní památce V hrobech:

Armeria vulgaris subsp. vulgaris
Arrhenatherum elatius
Artemisia campestris
Calamagrostis epigejos
Carex humilis
Centaurea stoebe
Cerastium arvense
Cotoneaster integerrimus
Cytisus scoparius
Dianthus carthusianorum
Echium vulgare
Eryngium campestre
Euphorbia cyparissias
Festuca rupicola
Gagea bohemica subsp. bohemica
Hieracium pilosella
Hypericum perforatum
Potentilla arenaria
Potentilla argentea
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica
Sanguisorba minor
Saxifraga granulata
Tanacetum vulgare

Přírodní památka V hrobech

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 12.4.2013.

Přírodní památka V hrobech

 

Na projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy, finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget