Tento příspěvek byl přečten2224krát!

Přírodní památka Zlatnice

Chráněné území Zlatnice se nachází v Horní Šárce, ve svažitém terénu na pravém břehu Šáreckého potoka. Jako přírodní památka (tehdy ještě chráněný přírodní výtvor) byla vyhlášená už v roce 1968. Předmětem ochrany je význačný krajinný útvar a skalnatý ostroh s vřesovištěm a s některými chráněnými druhy rostlin.

Její jméno zřejmě pochází od blízké usedlosti Zlatnice. Ta byla založena už v 17. století tehdejším majitelem, Gabrielem Geltenhauerem, zlatníkem, který na pozemcích Zlatnice sloučil několik menších vinic dohromady.

Přírodní památka Zlatnice

Hlavní předmět ochrany – vřesoviště, které se v době vyhlášení rozkládalo na velké části skalnatého výchozu, již téměř úplně zarostlo a bylo nahraženo keřovými společenstvy; keříčky vřesu zestárly a postupně většinou odumřely. Vřes se zde ale i nadále spontánně obnovuje.

Keřová společenstva reprezentuje skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), třešeň ptačí (Prunus avium), krušina olšová (Frangula alnus) a hrušeň polnička (Pyrus pyraster). Z bylin se objevuje metlička křivolaká (Avenella flexuosa), jestřábníky (Hieracium pilosella, Hieracium umbellatum), kostřava ovčí (Festuca ovina), z druhů suchých trávníků pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), sesel sivý (Seseli osseum), chrpa latnatá (Centaurea stoebe) nebo trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium).

Přírodní památka Zlatnice

V přírodní památce jsou uváděny i některé druhy křovinných lemů, jako je černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), jetel alpínský (Trifolium alpestre) nebo řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum).

Zajímavý je fragment teplomilné doubravy lemovaný druhy suchých trávníků. Ve společenstvech úzkolistých suchých trávníků (Festucion valesiaceae) roste např. bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), ostřice nízká (Carex humilis), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium) a další.

Přírodní památka Zlatnice

Vyskytují se i některé vyloženě lesní druhy jako je lipnice hajní (Poa nemoralis) a ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea). Z hlediska bylinného patra jsou méně zajímavé druhotné lesní porosty lemující přírodní pamítku, založeny byly na bývalých pastvinách a sadech.

Zejména na úpatí svahu se vyskytují trávníky stojící na pomezí suchých trávníků třídy Festuco-Brometea a lučních porostů třídy Molinio-Arrhenetheretea. Z druhů suchých trávníků je zastoupen štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), čičorka pestrá (Securigera varia) a vzácnější devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum). Z lučních druhů se objevuje chrastavec rolní (Knautia arvensis agg.), máchelka srstnatá (Leontodon hispidus), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a jetel luční (Trifolium pratense).

Přírodní památka Zlatnice

Seznam vybraných druhů nalezených v přírodní památce Zlatnice:

Acer campestre
Achillea millefolium agg.
Agrostis capillaris
Arrhenatherum elatius
Carex humilis
Carex praecox
Centaurea jacea
Cerastium arvense
Convolvulus arvensis
Cotoneaster integerrimus
Crataegus sp.
Dianthus carthusianorum
Erysimum crepidifolium
Euphorbia cyparissias
Festuca rupicola
Fragaria moschata
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Geum urbanum
Hieracium pilosella
Hieracium umbellatum
Impatiens parviflora
Prunus avium
Pyrus pyraster
Ribes uva-crispa
Rosa sp.
Securigera varia
Seseli osseum
Stellaria holostea
Trifolium pratense
Viola hirta
Viola riviniana

Přírodní památka Zlatnice

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 12.4.2013.

Přírodní památka Zlatnice

 

Na projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy, finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget