Tento příspěvek byl přečten1981krát!

Na samém okraji Prahy, nedaleko hlavní komunikace do Brandýsa nad Labem, se nachází příjemné přírodní zákoutí tvořené několika parkovými plochami. Je jím Ctěnický a Vinořský park a Bažantnice v Satalicích. Chráněné území Bažantnice v Satalicích bylo vyhlášeno krátce v poválečné době, už v roce 1951 a to pro zachování lužního lesa s přirozenou dynamikou, starými, resp. odumírajícími stromy a dřevem padlých stromů jako biotopu dřevního hmyzu a dutinového ptactva.

Přírodní památka Bažantnice v Satalicích

Bažantnice vznikala původně na nelesních pozemcích v pramenné oblasti Vinořského potoka jako park ve francouzském stylu (zatímco blízký Vinořský park vznikal ve stylu anglickém) pro účely majitele panství, hraběte Prokopa Černína a to v letech 1750-1786. Kostra tohoto porostu je dodnes v porostu patrná jako porost složený ze starých exemplářů dubů (Quercus sp.), lip (Tilia sp.), javorů (Acer sp.), buku lesního (Fagus sylvatica) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), které postupně dožívají. Řada z nich má dnes obvod kmene přesahující 300 cm a 3 duby letní (Querus robur) byly vyhlášeny i jako památné stromy.

Přírodní památka Bažantnice v Satalicích

Zastoupení bylinných druhů poměrně chudé a současný lesní porost z velké části postrádá typické lesní druhy. Důvodem je skutečnost, že zde byla na velmi dlouhou dobu přerušena kontinuita lesních porostů. V bylinném patře tak převládají nitrofilní druhy (což je ale jinak pro lužní lesy charakteristické). Z běžně rozšířených druhů v chráněném území je možné jmenovat např. netýkavku malokvětou (Impatiens parviflora), bršlici kozí nohu (Aegopodium podagraria), čistec lesní (Stachys sylvatica), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), válečku lesní (Brachypodium sylvaticum) nebo např. čarovník pařížský (Circaea lutetiana), vyskytující se hojněji nejblíž v Polabí. Větší spektrum druhů se objevuje na místech prosvětlených pasek, kde dochází k obnově lesních porostů a v ojedinělých lučních porostech.

Přírodní památka Bažantnice v Satalicích

Z brouků v území žijí vzácní nosatci, kovaříci, dřepčíci či střevlíci upomínající na pralesy horských oblastí. Celý areál je bohatý na hajní a lesní druhy ptáků, jako např. pravidelně hnízdící žluva hajní (Oriolus oriolus), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos major) a strakapoud prostřední (Dendrocopos medius). Z drobných pěvců to je mezi jinými dlask obecný (Coccothraustes coccothraustes), lejsek bělokrký (Ficedula albicolis), lejsek šedý (Muscicapa striata), hojná je i pěnkava (Fringilla coelebs) a slavík obecný (Luscinia megarhynchos). Celoroční výskyt je znám u krahujce obecného (Accipiter nisus), který zde pravděpodobně i hnízdí. Zaznamenáno bylo i několik druhů netopýrů – netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr ousatý (Myotis mystacinus)/netopýr Brandtův (Myotis brandtii) a netopýr večerní (Eptesicusserotinus).

Přírodní památka Bažantnice v Satalicích

Do přírodní památky se můžete dostat přímo ze Satalic (bažantnice navazuje přímo na tuto městskou část) nebo procházkou po žlutě značené turistické cestě z Vinoře a přes Vinořský park.

Přírodní památka Bažantnice v Satalicích

Seznam druhů cévnatých rostlin nalezených v přírodní památce v roce 2009:

Acer platanoides  
Acer pseudoplatanus  
Aegopodium podagraria  
Aesculus hippocastanum  
Achillea millefolium  
Alchemilla sp.
Alliaria petiolata  
Anthriscus sylvestris  
Arctium lappa  
Arctium minus  
Arctium tomentosum  
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris  
Athyrium filix-femina  
Ballota nigra  
Bellis perennis  
Brachypodium sylvaticum  
Campanula trachelium  
Carex sylvatica  
Carpinus betulus  
Cerastium holosteoides subsp. triviale
Circaea lutetiana  
Cirsium arvense  
Cirsium vulgare
Clinopodium vulgare
Conyza canadensis
Cornus sanguinea
Corylus avellana  
Crataegus sp.  
Crepis biennis  
Dactylis glomerata  
Daucus carota  
Epilobium montanum
Erigeron annuus
Euonymus europaeus  
Festuca gigantea  
Forsythia x intermedia
Fragaria moschata
Fraxinus excelsior  
Galeopsis pubescens  
Galium aparine  
Geranium pratense  
Geranium robertianum  
Geum urbanum  
Glechoma hederacea  
Hedera helix  
Heracleum sphondylium  
Hypericum perforatum  
Chaerophyllum temulum  
Chelidonium majus  
Impatiens parviflora  
Juglans regia
Lamium album  
Lapsana communis  
Larix decidua
Lolium perenne
Lonicera caprifolium  
Lysimachia nummularia  
Maianthemum bifolium  
Medicago lupulina
Melilotus albus
Mercurialis annua
Moehringia trinervia
Mycelis muralis
Persicaria hydropiper
Picea abies
Plantago lanceolata
Plantago major  
Poa annua  
Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum  
Polygonum aviculare  
Potentilla reptans  
Prunella vulgaris  
Prunus avium  
Prunus padus
Quercus robur  
Ranunculus repens  
Ribes rubrum  
Ribes uva-crispa  
Robinia pseudacacia  
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.  
Rumex conglomeratus
Sambucus nigra  
Scrophularia nodosa  
Sisymbrium officinale
Solidago canadensis
Sonchus oleraceus  
Stachys sylvatica  
Stellaria media  
Symphytum officinale  
Taraxacum sect. Ruderalia  
Tilia cordata  
Torilis japonica  
Trifolium pratense
Trifolium repens  
Tripleurospermum inodorum
Urtica dioica  
Veronica chamaedrys  
Vicia sepium  
Viola arvensis
Viola mirabilis
Viola odorata  
Viola reichenbachiana  
Viola riviniana

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 16.8.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget