Tento příspěvek byl přečten2655krát!

Chráněné území Chuchelský háj je tvořeno východně orientovaným svahem nad železniční tratí velmi příkře spadajícím do vltavského údolí. Představuje jakousi poslední výspu lesní květeny Českého krasu, jejíž centrum je na vápencových podkladech v okolí Karlštejna a Srbska a do jisté míry navazuje na lesní květenu středního Povltaví, která se však vyvíjela na horninách méně bohatých.

přírodní rezervace Chuchelský háj

Jako pčíeodbí rezervace byl Chuchelský háj vyhlášen v roce 1982 na ploše téměř 20 hektarů. Důvodem vyhlášení byla skalní teplomilná vegetace na silurských diabázových horninách a cenný soubor přirozených lesních společenstev (habrová doubrava, lipová javořina, dřínová doubrava); v ochranném pásmu se nachází významné naleziště zkamenělin ve výchozech silurských vápenců.

přírodní rezervace Chuchelský háj

Z lesních společenstev je v území velmi dobře zachovaná černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), rostoucí na hlubokých půdách na svazích i plošinách s převahou dubu zimního (Quercus petraea) a habru obecného (Carpinus betulus). V keřovém patře se vyskytují nižší jedinci dřevin stromového patra a dále např. jeřáb břek (Sorbus torminalis), dřín jarní (Cornus mas), javor babyka (Acer campestre). Z bylin je nejčastější ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), černýš hajní (Melampyrum nemorosum), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), svízel lesní (Galium sylvaticum) a další druhy.

přírodní rezervace Chuchelský háj

Na plošině je vyvinuta hercynská dubohabřina (Carpinion), zařaditelná jako lipová doubrava (Tilio-Betuletum) s převahou dubu zimního (Quercus petraea), habru obecného (Carpinus betulus) a častou příměsí lípy srdčité (Tilia cordata).

Vzhledem k příkrým svahům jsou zasoupena také suťová lesní společenstva na strmých svazích nad tratí na suti, především habrová javořina (Aceri-Carpinetum). Charakteristický je výskyt suťových dřevin jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a javoru mléče (Acer platanoides). Bohatě je vyvinuto také keřové patro s lískou (Corylus avellana), svídou krvavou (Cornus sanguinea), hlohy (Crataegus sp.), bezem černým (Sambucus nigra), ptačím zobem (Ligustrum vulgare) a dubem zimním (Quercus petraea). Typické je zastoupení nitrofilních druhů, např. kopřivy dvoudomé (Urtica dioica), kakostu smrdutého (Geranium robertianum) a druhů náročnějších na vlhkost, jako je např. hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum).

přírodní rezervace Chuchelský háj

Teplomilné doubravy reprezentuje dřínová doubrava (Corno-Quercetum) na vápencových hřbetech nad tratí s bohatě vyvinutým keřovým patrem s dřínem jarním (Cornus mas). V lesních společenstvech se nápadně projevuje jarní aspekt s kvetoucími dymnivkami (Corydalis cava), sasankami (Anemone nemorosa a A. ranunculoides), bažankou (Mercurialis perennis), jaterníky (Hepatica nobilis), a dalšími jarními druhy.

Jednu z významných lokalit zde má kosatec bezlistý (Iris aphylla) popsaný před více než 200 lety z chuchelských diabasových skal. Jedná se o jako locus classicus, druh F. W. Schmidt popsal pod jménem Iris bohemica. Dnes je tento taxon nejčastěji uznáván jako poddruh kosatce bezlistého (resp. jako Iris aphylla subsp. bohemica), i když doposud nomenklatura tohoto druhu není uspokojivě vyřešena. V červených seznamech je kosatec bezlistý český uváděn jako silně ohrožený taxon, chráněn je ve stejné kategorii. Na chuchelské skále se doposud vyskytuje v bohaté populaci na skalních teráskách. Sillinger jeho lokalitu ve 30. letech 20. století charakterizoval takto „skály oplývající roztroušenými keři a nízkými duby; na úpatí na drolině se prostírá smíšený háj a na temeni skalních srázů je světlý sucholes se šípákem a se stepními enklávami (Carex humilis, Stipa aj.)“.

přírodní rezervace Chuchelský háj

Seznam vybraných druhů nalezených v přírodní rezervaci Chuchelský háj:

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Achillea millefolium agg.
Agrimonia eupatoria
Alliaria petiolata
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Artemisia campestris
Asarum europaeum
Aurinia saxatilis
Berberis vulgaris
Bupleurum falcatum
Campanula trachelium
Carex caryophyllea
Carex digitata
Carex humilis
Carpinus betulus
Centaurea stoebe
Cephalanthera damasonium
Chamaecytisus ratisbonensis
Chelidonium majus
Cornus mas
Cornus sanguinea
Cotoneaster integerrimus
Echium vulgare
Eryngium campestre
Euonymus europaea
Euphorbia cyparissias
Festuca pallens
Fraxinus exscelsior
Helianthemum canum
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum
Iris aphylla
Jovibarba globifera
Lathyrus vernus
Ligustrum vulgare
Lilium martagon
Listera ovata
Melica nutans
Melica transsilvanica
Neottia nidus-avis
Opuntia sp.
Poa nemoralis
Potentilla arenaria
Prunus mahaleb
Prunus spinosa
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica
Pyrethrum corymbosum
Pyrus pyraster
Quercus petraea
Quercus pubescens
Rhamnus catharticus
Robinia pseudacacia
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Sambucus nigra
Sedum album
Seseli hippomarathrum
Seseli osseum
Smyrnium perfoliatum
Stachys recta
Stipa capillata
Teucrium chamaedrys
Urtica dioica
Viola mirabilis
Viola riviniana

přírodní rezervace Chuchelský háj

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 16.4.2013.

přírodní rezervace Chuchelský háj

 

Na projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy, finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget