Tento příspěvek byl přečten3566krát!

Soutěska Divoké Šárky patří k nejpoutavějším a nejzajímavějším přírodním celkům na území Prahy. Svými příkrými svahy dotvářejícími zajímavou krajinnou scenérii a malebností odjakživa přitahovala jak přírodovědce, tak milence a romantiky. Jeden takový o ní psal už na přelomu 18. a 19. století jako o „skutečné divoké krajině nehostinných balvanitých sutí se sporou vegetací“.

Divoká Šárka

Jako chráněné území byla Divoká Šárka vyhlášena už v roce 1964 a to na více jak 25 hektarech. Představuje cenný krajinářský celek význačný svým geologickým vznikem a geomorfologickým vývojem. Zasazena je do povodí Šáreckého potoka. Skalní útvary jsou tvořeny nejčastěji starohorními buližníky (silicity), v menší míře se střídají s proterozoickými břidlicemi, droby a prachovcemi.

Divoká Šárka

Po botanické stránce je nejzajímavější soutěska Šestákovy a Kozákovy skály a vlastní těleso skal, které jsou významněji ovlivněny návějemi spraší. Zdejší druhově bohatá stepní společenstva byla pozitivně podmíněna také dávným osídlením, které způsobilo obohacení buližníkových skal o živiny. V dalším průběhu Šárecký potok protéká kolem Nebušické skály a Dívčího skoku, které jsou charakterizované téměř žádným půdním pokryvem nebo středně úživnými až kyselými rankery. Zde se mnohem více uplatňuje vliv živinami chudých skal (buližníků), jejichž výsledkem jsou druhově chudá společenstva s metličkou křivolakou (Avenella flexuosa) a vřesem obecným (Calluna vulgaris) .

Divoká Šárka

Na jižně orientovaných skalnatých stráních u Kozákovy skály je vyvinuta hercynská skalní vegetace s kostřavou sivou (sv. Alysso-Festucion pallentis) reprezentovaná především společenstvem s česnekem šerým horským (Allium senescens subsp. montanum; as. Sedo albi-Allietummontani) na skalních teráskách nebo tařicovou vegetací silikátových skal (as. Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis) na nejstrmějších skalnatých svazích. V okolí sešlapávaného vrcholu Kozákovy skály a na travnatých stráních na mírných úklonech jsou nejčastěji zastoupena druhově bohatá společenstva úzkolistých suchých trávníků (as. Festucion valesiaceae), nejčastěji s kostřavou walliskou (Festuca valesiaca) a trýzelem škardolistým (Erysimum crepidifolium; as. Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiaceae).

Divoká Šárka

Podstatně jiná vegetace je na severních stěnách, která je tvořená především chladnomilnými společenstvy kapraďorostů, s větším zastoupením osladiče obecného (Polypodium vulgare). Podél potoka je možné zaznamenat fragmenty střemchové jaseniny (as. Pruno-Fraxinetum) typické pro lužní lesy zaplavovaných a podmáčených poloh (sv. Alnion incanae).

Divoká Šárka

Seznam vybraných druhů nalezených v přírodní rezervaci Divoká Šárka:

Allium senescens subsp. montanum
Alnus glutinosa
Arabidopsis thaliana
Arrhenatherum elatius
Artemisia campestris
Asplenium septentrionale
Aurinia saxatilis
Avenella flexuosa
Betula pendula
Calluna vulgaris
Centaurea stoebe
Cotoneaster integerrimus
Dianthus carthusianorum
Dryopteris filix-mas
Echium vulgare
Erodium cicutarium
Erophila verna
Eryngium campestre
Erysimum crepidifolium
Euonymus europaea
Euphorbia cyparissias
Festuca pallens
Festuca rupicola
Festuca valesiaca
Fraxinus excelsior
Gagea bohemica
Hieracium umbellatum
Holosteum umbellatum
Hypericum perforatum
Koeleria macrantha
Larix decidua
Melica transsilvanica
Muscari tenuiflorum
Pinus sylvestris
Polypodium vulgare
Potentilla arenaria
Potentilla argentea
Quercus robur
Quercus rubra
Rumex acetosella
Salvia nemorosa
Sambucus nigra
Scleranthus perennis
Securigera varia
Sedum acre
Sedum album
Sedum sexangulare
Silene otites
Sorbus aucuparia
Stachys recta
Stipa capillata
Thymus pannonicus
Ulmus minor
Verbascum lychnitis
Veronica triloba
Veronica triphyllos
Vincetoxicum hirundinaria
Viola saxatilis

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Zpracování přehledu druhů v přírodní rezervaci: Daniel Hrčka a Radim Cibulka.

Publikováno dne 8.4.2013.

Divoká Šárka

 

Na projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy, finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget