Tento příspěvek byl přečten1774krát!

Křivatec rolní (čeleď Liliaceae Juss. – liliovité) patří mezi roztroušeně se objevující druhy. Dříve rostl převážně jako plevel na polích, ze kterých vlivem změn zemědělského hospodaření (především pak hlubokou orbou) již vymizel. Jako vzácný až velmi roztroušený druh se objevuje v křovinách, na výslunných travnatých stráních, ale i v kulturních travních porostech, na mezích a okrajích cest. V oblasti severní části Prahy, resp. v kaňonu Vltavy,  je nacházen jako vzácně roztroušený. Vzhledem k novým nálezům lokalit je evidentní, že mu v brzkých jarních termínech nebývá při průzkumech věnována dostatečná pozornost. Autorovi příspěvku je znám z přírodní rezervace Podhoří (nález v roce 2006: jedna rostlina pod plošinou hradiště, později neověřen), přírodní památky Zámky (nález v roce 2009: pouze v severní části chráněného území – na jižně orientovaném svahu a o něco dále na nově vytvořené pasece již při kraji chráněného území), přírodní památky Sedlecké skály (nález v roce 2010: velmi početná populace ve střední části území, při severní straně skalního hřbítku, v místech po vyřezaných křovinách a s větší vrstvou opadu), přírodní rezervace Prokopské údolí (nález v roce 2012: Hemrovy skály: 10 kvetoucích rostlin pod skalami u asfaltové silnice, Bílé skály: 1 mikropopulace; Nad koupalištěm: 3 mikropopulace, celkem 4 kvetoucí rostliny) a přírodní památky Baba (nález v roce 2015: jednotlivé exempláře jižně od zříceniny). Uváděn je i z šáreckého údolí: PP Nad mlýnem, PR Divoká Šárka, únětického údolí: PR Údolí Únětického potoka a radotínského údolí: PR Radotínské údolí, PR Staňkovka a také PP Modřanská rokle.

Gagea villosa

Záměny: Důležitým znakem při určování jsou odstále chlupaté květní stopky. Tím je podobný křivatci českému (Gagea bohemica), se kterým někdy roste na stejných lokalitách (křivatec český je ale spíš druh skalních výchozů, křivatec rolní v rámci stejné lokality vyhledává hlubší půdní profil). Záměna hrozí více na Moravě, kde roste „chlupatější“ poddruh křivatce českého – křivatec český skalní (Gagea bohemica subsp. saxatilis).

 Gagea villosa

Rozšíření na území České republiky: Druh teplých oblastí Čech a Moravy, kde se objevuje roztroušeně, vyhledává spíše bazické podklady. Ojedinělými nálezy přesahuje i do středních poloh, hojnější je jen na Plzeňsku a Domažlicku.

 Gagea villosa

 Gagea villosa

Celkový areál rozšíření: Evropský subatlantsko-submediteránní druh. Centrum výskytu je v jižní a střední Evropě. Na západě zasahuje až k Atlantskému oceánu, na severu po Německo a Litvu.

 Gagea villosa

Ekologie: V minulosti hojný plevel na polích a vinicích, v současné době se přesunul na nezapojené porosty suchých trávníků, okrajů křovin a světlých lesů, roste i v akátinách, ruderálních porostech a na člověkem ovlivněných místech. Často se objevuje po prořezávkách křovin a dřevin. Při zapojování travního drnu opět mizí.

 Gagea villosa

 Gagea villosa

Ohrožení a ochrana: Patří k silně ohroženým druhům (C2b), zákonem není chráněn.

 Gagea villosa

Ohrožení na území Prahy: Na území Prahy sice patří mezi vzácné, příp. až roztroušeně se vyskytující druhy, není zde ale bezprostředně ohrožen. Obraz o rozšíření zkresluje to, že v brzkém jaře často uniká pozornosti, a také že se ne vždy podaří lokality potvrdit (území opět pohltí křoviny nebo zmizí volné plochy pod zarůstajícím travním drnem). Křivatec rolní potom dokáže dlouho čekat „na svou chvíli“. Stěžejní je zejména dostatečná rozvolněnost porostu, ideálně zcela bez něj (čerstvé paseky, odkřoviněná místa). Na volné plochy může být opravdu náročný a nepomůže ani pravidelně prováděná pastva (případ nepotvrzeného nálezu na Podhoří). Naopak nenáročný je na antropické ovlivnění stanoviště (roste i v ruderálních porostech nebo trávnících v parcích). Je tak zřejmé, že jeho přesídlení z polí na xerotermní trávníky je pro něj spíše jen taková z nouze ctnost.

 Gagea villosa

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní rezervaci Podhoří 25.3.2007, přírodní památce Sedlecké skály 1.-2.4.2010.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget