Tento příspěvek byl přečten2038krát!

Komořanské a Modřanské tůně (jinak též „Modřanské laguny“) se nacházejí v jižní části Prahy u soutoku Berounky a Vltavy. Byly vybudovány v 19. století jako inundační nádrže, jejichž hlavní úlohou byla ochrana před povodněmi. Následnou výstavbou jezových kaskád ale ztratily svůj původní význam a postupným zarůstáním zde vzniknul druhotný ekosystém – nivní a lužní porost.

Modřanské a Komořanské tůně

Zřejmě nejcennější je makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních vod. Některé tůně jsou téměř celé pokryty okřehkem menším (Lemna minor), ve většině dominuje růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), z dalších druhů byl pozorován žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza) a bublinatka jižní (Utricularia australis). Vzácností je plavín štítnatý (Nymphoides peltata) a voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae).

Modřanské a Komořanské tůně

Z druhů, které nebyly nenalezeny nebo mohly být vzhledem k pokročilé vegetační době přehlédnuty jmenujme rdest vláskovitý (Potamogeton trichoides), rdest maličký (Potamogeton pusillus), halucha vodní (Oenanthe aquatica), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) nebo šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia).

Okraje tůní jsou charakterizovány porosty zařaditelnými mezi rákosiny eutrofních stojatých vod. Nápadně v nich dominuje chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) a méně orobinec širolistý (Typha latifolia), uváděn je i výskyt orobince úzkolistého (Typha angustifolia). Z dalších druhů byly zaznamenány zblochan vodní (Glyceria maxima), dvouzubec černoplodý (Bidens frondosa), opletník plotní (Calystegia sepium), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), máta vodní (Mentha aquatica), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), sítina rozkladitá (Juncus effusus), křehkýš vodní (Myosoton aquaticum), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), vikev plotní (Vicia sepium), mochna husí (Potentilla anserina), konopice polní (Galeopsis tetrahit), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), kostival lékařský (Symphytum officinale), sítina tenká (Juncus tenuis; na cestě), sadec konopáč (Eupatorium cannabinum), kakost luční (Geranium pratense) a blíže neurčitelná hvězdnice (Aster sp.). V sotva několika exemplářích byl pozorován vzácný šmel okoličnatý (Butomus umbellatus). Uváděný je výskyt skřípiny kořenující (Scirpus radicans).

Modřanské a Komořanské tůně

Často na dně už zazemnělých tůní se vyvinuly mokřadní vrbiny, které místy přecházejí do iniciálních stádií měkkého luhu. Roste zde olše lepkavá (Alnus glutinosa) a několik druhů vrb: vrba pětimužná (Salix pentandra), vrba košíkářská (Salix viminalis), vrba bílá (Salix alba) a vrba křehká (Salix euxina). Dále dub letní (Quercus robur), jilm vaz (Ulmus laevis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol osika (Populus tremula), uváděný výskyt topolu černého může být ve skutečnosti dnes již častějším křížencem označovaným jako topol kanadský (Populus x canadensis). Stromy jsou ověšeny liánami: chmelem otáčivým (Humulus lupulus) a loubincem popínavým (Parthenocissus inserta).

Pobřeží Vltavy zarůstají společenstva říčních rákosin s dominantní chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), dále zde byly pozorovány olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba jíva (Salix caprea), vrba bílá (Salix alba), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), rdesno peprník (Persicaria hydropiper), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), barborka obecná (Barbarea vulgaris), ostružiník (Rubus fruticosus agg.), lilek potměchuť (Solanum dulcamara), šťovík kyselý (Rumex acetosa), lnice květel (Linaria vulgaris), mochna plazivá (Potentilla reptans), karbinec evropský (Lycopus europaeus), chrpa luční (Centaurea jacea), pampeliška (Taraxacum sect. Ruderalia), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), kostival lékařský (Symphytum officinale), mochna stříbrná (Potentilla argentea), šedivka šedá (Berteroa incana), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), máta huňatá (Mentha ×rotundifolia) a máta dlouholistá (Mentha longifolia).

Modřanské a Komořanské tůně

Mezi tůněmi a řekou Vltavou se nacházejí ruderalizované ovsíkové louky a sešlapávaná stanoviště. Zaznamenány byly druhy: opletka obecná (Fallopia convolvulus), lipnice roční (Poa annua), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), čekanka obecná (Cichorium intybus), netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera), řebříček (Achillea millefolium agg.), mydlice lékařská (Saponaria officinalis), jílek vytrvalý (Lolium perenne), pampeliška (Taraxacum sect. Ruderalia), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), vratič obecný (Tanacetum vulgare), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), psineček psí (Agrostis canina), ostružiník (Rubus fruticosus agg.), růže (Rosa sp.), jabloň (Malus domestica), silenka širolistá bílá (Silene latifolia subsp. alba), oman britský (Inula britannica), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), turan roční severní (Erigeron annuus subsp. septentrionalis), brslen evropský (Euonymus europaea), pcháč rolní (Cirsium arvense), truskavec (Polygonum aviculare agg.), průtržník lysý (Herniaria glabra), šťovík kyselý (Rumex acetosa), lopuch větší (Arctium lappa), jitrocel větší (Plantago major), štětka planá (Dipsacus fullonum), čičorka pestrá (Securigera varia), krabilice hlíznatá (Chaerophyllum bulbosum), podběl lékařský (Tussilago farfara), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), pupalka (Oenothera sp.).

Mimo druhů zajímavých a botanicky cenných se zde vyskytují i druhy nepůvodní, zdomácnělé, které se u nás snadno a rychle šíří. Mimo jinak častých druhů, jako je turanka kanadská (Conyza canadensis), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), původně himálájská netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera), křídlatka (Reynoutria sp.) a severoamerický trnovník akát (Robinia pseudacacia), byl v území nalezen severoamerický štětinec laločnatý (Echinocystis lobata). Je uváden i výskyt slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus).

Tůně ale nejsou pouze místem výskytu rostlin. Důležitou roli hrají i jako refugium obojživelníků, kteří je využívají k romnožování. Občas jsme zahlédli do vody skákající skokany zelené (Rana esculenta synkl.), kteří jsou odtud také uváděni, resp. skokan skřehotavý (Rana ridibunda) jako nejhojnější druh. Uvádí se výskyt i ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokana hnědého (Rana temporaria). Spatřili jsme i pozůstatky užovky obojkové (Natrix natrix). Území je cenné i ornitologicky.

Modřanské a Komořanské tůně

Seznam nalezených taxonů
(zpracováno ve spolupráci s účastníky exkurze ze dne 19. 9. 2009):

Achillea millefolium agg. – řebříček obecný
Agrostis canina – psineček psí
Alisma plantago-aquatica – žabník jitrocelový
Alnus glutinosa – olše lepkavá
Arctium lappa – lopuch větší
Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl
Aster sp. – hvězdnice
Barbarea vulgaris – barborka obecná
Berteroa incana – šedivka šedá
Bidens frondosa – dvouzubec černoplodý
Butomus umbellatus – šmel okoličnatý
Callitriche cophocarpa – hvězdoš mnohotvarý
Callitriche hamulata – hvězdoš háčkatý
Calystegia sepium – opletník plotní
Centaurea jacea – chrpa luční
Ceratophyllum demersum – růžkatec ostnitý
Chaerophyllum bulbosum – krabilice hlíznatá
Cichorium intybus – čekanka obecná
Cirsium arvense – pcháč oset
Conyza canadensis – turanka kanadská
Dipsacus fullonum – štětna planá
Echinocystis lobata – štětinec laločnatý
Erigeron annuus subsp. septentrionalis – turan roční severní
Euonymus europaea – brsen evropský
Eupatorium cannabinum – sadec konopáč
Fallopia convolvulus – opletka obecná
Filipendula ulmaria – tužebník jilmový
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý
Galeopsis tetrahit – konopice polní
Geranium pratense – kakost luční
Glechoma hederacea – popenec obecný
Glyceria maxima – zblochan vodní
Herniaria glabra – průtržník lysý
Humulus lupulus – chmel otáčivý
Hydrocharis morsus-ranae – voďanka žabí
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná
Impatiens glandulifera – netýkavka žláznatá
Inula britannica – oman britský
Juncus effusus – sítina rozkladitá
Juncus tenuis – sítina tenká
Lamium maculatum – hluchavka skvrnitá
Lemna minor – okřehek menší
Lemna trisulca – okřehek trojbrázdý
Linaria vulgaris – lnice květel
Lolium perenne – jílek vytrvalý
Lycopus europaeus – karbinec evropský
Lysimachia vulgaris – vrbina obecná
Lythrum salicaria – kyprej vrbice
Malus domestica – jabloň domácí
Mentha aquatica – máta vodní
Mentha longifolia – máta dlouholistá
Mentha ×rotundifolia – máta huňatá
Myosoton aquaticum – křehkýš vodní
Nymphoides peltata – plavín štítnatý
Oenothera sp. – pupalka
Parthenocissus inserta – loubinec popínavý
Persicaria hydropiper – rdesno peprník
Phalaris arundinacea – chrastice rákosovitá
Plantago lanceolata – jitrocel kopinatý
Plantago major – jitrocel větší
Poa annua – lipnice roční
Polygonum avciculare agg. – truskavec ptačí
Populus tremula – topol osika
Populus ×canadensis – topol kanadský
Potentilla anserina – mochna husí
Potentilla argentea – mochna stříbrná
Potentilla reptans – mochna plazivá
Quercus robur – dub letní
Reynoutria sp. – křídlatka
Robinia pseudacacia – trnovník akát
Rosa sp. – růže
Rubus fruticosus agg. – ostružiník
Rumex acetosa – šťovík kyselý
Salix alba – vrba bílá
Salix caprea – vrba jíva
Salix fragilis – vrba křehká
Salix pentandra – vrba pětimužná
Salix viminalis – vrba košíkářská
Saponaria officinalis – mydlice lékařská
Securigera varia – čičorka pestrá
Silene latifolia subsp. alba – silenka širolistá bílá
Solanum dulcamara – lilek potměchuť
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský
Spirodela polyrhiza – závitka mnohokořenná
Stellaria nemorum – ptačinec hajní
Symphytum officinale – kostival lékařský
Tanacetum vulgare – vratič obecný
Taraxacum sect. Ruderalia – pampeliška
Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný
Tussilago farfara – podběl lékařský
Typha latifolia – orobinec širokolistý
Ulmus laevis – jilm vaz
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá
Utricularia australis – bublinatka jižní
Vicia sepium – vikev plotní

Modřanské a Komořanské tůně

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 16.4.2013.

 

Na projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy, finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget