Tento příspěvek byl přečten2328krát!

Přírodní památka Na Novém rybníce se nachází při jižním okraji města Nové Strašecí, u silnice Nové Strašecí–Rakovník, v oblouku železniční trati. Její součástí jsou podmáčené louky a olšiny v údolní nivě potoka Klíčava (okres Rakovník) a přilehlý Novostrašecký rybník.

Na Novém rybníce

Novostrašecký rybník je jenom jedním z kaskády rybníků v nivě potoka, dále na jihovýchod je to Podhorní rybník (součástí přírodní rezervace Podhůrka) a Nový rybník (intenzivně rybářsky využívaný).
Největší plochu chráněného území zabírá vodní plocha rybníka, která je místy pokrytá okřehkem menším (Lemna minor). Břehy rybníka lemují porosty orobince širolistého (Typha latifolia) a rákosu (Phragmites australis).

Na Novém rybníce

Zajímavější jsou vlhké luční porosty při severním okraji rybníka. Mají charakter rašelinné louky s početným zastoupením vzácné ostřice Davallovy (Carex davalliana) doprovázené vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), suchopýrem širolistým (Eriophorum latifolium), a vzácně i prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis) s dalšími běžnějšímu druhy jako je přeslička bahenní (Equisetum palustre), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) a pcháč zelinný (Cirsium oleraceum). Roste zde i bezkolenec modrý (Molinia caerulea), jako charakteristický zástupce vlhkých luk.

Na Novém rybníce

Na Novém rybníce

Luční porost dále přechází do podrostu olšiny s výskytem kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica) a škardy bahenní (Crepis paludosa), nejcennější je ale výskyt upolínu nejvyššího (Trollius altissimus). Na podzim zde krásně rozkvétají růžové květy ocúnu jesenního (Colchicum autumnale). V olšině a na přilehlých vlhkých loukách probíhá každoročně kosení travinných porostů.

Na Novém rybníce

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.
Publikováno dne 13.4.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget