Tento příspěvek byl přečten2524krát!

Přírodní rezervace Podhoří

Chráněné území Podhoří je jedním z nejcennějších chráněných území v Trojské kotlině. Unikátně zachovalá společentva na strmých skalních srázech nad údolím Vltavy chrání řadu vzácných živočichů a rostlin. Velký rozdíl mikroklimatu a mikroreliéfu podmiňuje také velkou rozmanitost společenstev. Celé území lze rozlišit na dvě odlišné části: na severní část (zvanou Kalvárie) se strmějšími úklony skal a mezi nimi s hlubokými erozními rýhami a na jižní část s mírnějšími úklony svahů (pod výšinným sídlištěm Na Farkách).

Přírodní rezervace Podhoří

Geologickým podkladem jsou horniny typu proterozoických břidlic a proterozoických drob, prostoupených narezavělými žílami porfyritu (viditelně patrné zejména na skalních srázech v severní části Podhoří).

Přírodní rezervace Podhoří

V místech sprašových návějí se vyvinula druhově bohatší stepní společenstva s převahou trýzelu škardolistého (Erysimum crepidifolium) a kostřavy walliské (Festuca valesiaca). Z dalších doprovodných druhů je možné zmínit chrpu latnatou (Centaurea stoebe), čistec přímý (Stachys recta), ostřici drobnou (Carex supina), pryšec chvojku (Euphorbia cyparissias) nebo smělek štíhlý (Koeleria macrantha).

Přírodní rezervace Podhoří

Na méně strmých svazích jsou zachována odlišná společenstva více ovlivňována kyselými břidlicemi. Převažuje mochna písečná (Potentilla arenaria), tařice horská (Alyssum montanum), z dalších druhů se objevují některé druhy kavylů (kavyl vláskovitý – Stipa capillata, kavyl Ivanův – Stipa pennata) nebo rozchodník bílý (Sedum album). 

Přírodní rezervace Podhoří

Na nejstrmějších svazích se vytvořila společenstva s převahou tařice skalní (Aurinia saxatilis) a kostřavy sivé (Festuca pallens). Z dalších druhů je možné zmínit jestřábník bledý (Hieracium schmidtii), zvonek jemný (Campanula gentilis), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), lociku vytrvalou (Lactuca perennis) nebo skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus).

Přírodní rezervace Podhoří

V zářezech roklí rostou společenstva křovin s druhy náročnějšími na vlhkost a hlubší půdy. Často se objevuje kakost krvavý (Geranium sanguineum), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), vzácněji žluťucha menší (Thalictrum minus) nebo kokořík lékařský (Polygonatum odoratum).

Přírodní rezervace Podhoří

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 25.11.2012.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget