Tento příspěvek byl přečten2451krát!

Přírodní památka se nachází v blízkosti obce Konětopy, na jihovýchodním úbočí Cecemínského hřbetu. Ještě před více jak 100 lety měl Prutník charakter polabské černavy. Na půdě silně obohacené humusem a s vysokou hladinou vody byla v té době vytvořena mokřadní společenstva s větším množstvím vzácných druhů, včetně zástupců vstavačovitých. Těmto druhům vyhovovalo jak silné zamokření, tak dostatečné oslunění. Pravděpodobně docházelo i k občasnému pokosení, což eliminovalo zarůstání křovinami.

Přírodní památka Prutník

První snahou o odvodnění bylo založení prutníku, tzv. vrbovny. Přibližně po roce 1900 došlo k zalesnění území, převážně jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), ale také nevhodnými dřevinami – jak stanovištně: smrkem (Picea abies), bukem (Fagus sylvatica), tak geograficky: javorem jasanolistým (Acer negundo), jasanem americkým (Fraxinus americana), trnovníkem akátem (Robinia pseudacacia), borovicí vejmutovkou (Pinus strobus), douglaskou tisolistou (Pseudotsuga menziesii), jírovcem maďalem (Aesculus hippocastanum), dubem červeným (Quercus rubra) a modřínem opadavým (Larix decidua). Současně byla lokalita protkána melioračními kanály pro „stabilizaci lesního porostu a přiléhajících polí“.

Přírodní památka Prutník

V roce 1972 došlo k vyhlášení území přírodní památkou, i když většina druhů v té době už vymizela nebo se udržovala v prosvětlených částech lesa (na okrajích melioračních kanálů). Tento stav víceméně trvá, i když v posledních letech jsou realizována taková opatření, která negativní jevy eliminují – v rámci možností lesního zákona dochází k razantnějším prořezávkám (prosvětlení) a preferovány jsou stanovištně vhodné dřeviny (zejména dub letní, Quercus robur). Do přirozené druhové skladby zapadá ještě habr obecný (Carpinus betulus), jilm habrolistý (Ulmus minor), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a lípa srdčitá (Tilia cordata).

prutnik4

V roce 2005 bylo v nejcennější části území myslivci vytvořená jáma, která několik měsíců sloužila jako kaliště pro prasata. Brzy byla zatopena vodou a tak se místo podpory výrobny zvěře vytvořilo pěkné lesní jezírko.

prutnik6

Změna hospodaření se příznivě odrazila i na zastoupení ohrožených druhů. Znovu nalezen tak byl vstavač vojenský (Orchis militaris), opakovaně je nacházena okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), kruštík širolistý (Epipactis helleborine agg.), prvosenka jarní (Primula veris), lilie zlatohlávek (Lilium martagon) či hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum). Početné populace má i jedna z nejčastějších zástupců vstavačovitých – bradáček vejčitý (Listera ovata). Již ale více jak 40 let je nezvěstný např. prstnatec plamatý (Dactylorhiza maculata).

Přírodní památka Prutník

Z běžných druhů bylinného patra jsou zastoupeny zejména druhy vlhkých luk a lužních lesů, jako je bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), ostřice chabá (Carex flacca), ocún jesenní (Colchicum autumnale), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), popenec břečťanolistý (Glechoma hederacea), čistec bahenní (Stachys palustris), a zejména v nepůvodních porostech kuklík městský (Geum urbanum), svízel přítula (Galium aparine) či kakost smrdutý (Geranium robertianum).

prutnik1

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 7.4.2014.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget