Tento příspěvek byl přečten2646krát!

Přírodní památka Stráně u Drahobuzi je jednou z velmi zajímavých botanických lokalit nacházející se v trojúhelníku mezi Litoměřicemi, Úštěkem a Štětím, konkrétně mezi obcemi Drahobuz a Vědlice. V údolí Úštěckého potoka se zvedají převážně jižně orientované svahy, na kterých se vyvinula cenná stepní společenstva. Asi nejvíce je lokalita známá pro milovníky orchidejí. V seznamu druhů figurují takové taxony jako tořič hmyzonosný (Ophrys insecifera), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), kruštík růžkatý (Epipactis muelleri), vstavač vojenský (Orchis militaris) a z „častějších“ zástupců čeledi vstavačovitých okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), kruštík (Epipactis helleborine agg.) a bradáček vejčitý (Listera ovata). Samozřejmě ne všechny jsou opakovaně potvrzovány, řada z nich ale zde má početné populace.

Stráně u Drahobuzi, přírodní památka

Charakter současné vegetace do značné míry odráží její bývalé využití. Podle císařských povinných otisků stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska z let 1824-1843  bylo území dnešní přírodní památky využíváno k pastvě. Přestože historické letecké snímky od roku 1938 příliš o tehdejším využití příliš nevypovídají, je zřejmé, že minimálně ještě v 50. letech 20. století byla většina území odlesněná, pouze okrajově jsou patrné výsadby dřevin.

Stráně u Drahobuzi, přírodní památka

Plošně nejrozsáhlejším typem nelesní vegetace jsou širokolisté suché trávníky svazu Bromion erecti. Jedná se o zapojené až mezernaté trávníky s dominancí válečky prapořité (Brachypodium pinnatum), případně sveřepu vzpřímeného (Bromus erectus), jsou druhově bohaté a to i na ohrožené druhy. Z důvodu sukcesních změn jsou postupně vytlačovány expandujícími křovinami. Mezi jinými se v tomto společenstvu z běžnějších druhů vyskytuje prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), máčka ladní (Eryngium campestre), šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata), krvavec menší (Sanguisorba minor), čičorka pestrá (Securigera varia) nebo jehlice trnitá (Ononis spinosa). Ze vzácnějších to je černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), len tenkolistý (Linum tenuifolium), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), smldník jelení (Peucedanum cervaria), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), len žlutý (Linum flavum), sasanka lesní (Anemone sylvestris), ostřice nízká (Carex humilis) a další.

Stráně u Drahobuzi, přírodní památka

Ve fragmentech je možné na území přírodní památky a při její hranici vysledovat společenstva bylinných lemů. Bez možnosti bližšího zařazení to jsou suché bylinné lemy svazu Geranion sanguinei – podle vzácného výskytu diagnostických druhů: kakostu krvavého (Geranium sanguineum) a také častého výskytu smldníku jeleního (Peucedanum cervaria), na přechodech mezi lesními porosty a suchými trávníky svazu Bromion erecti.

Stráně u Drahobuzi, přírodní památka

V některých místech, zejména ve střední části přírodní památky odpovídá charakter vegetace mezofilním ovsíkovým loukám svazu Arrhenatherion elatioris. Alespoň v některých případech by se mohlo jednat i o bývalé úhory (charakter ploch na pomezí k ruderálnějším společenstvům třídy Artemisietea vulgaris). Vyskytují se dominantně ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), dále kakost luční (Geranium pratense), mrkev obecná (Daucus carota), čičorka pochvatá (Securigera varia), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), pryskyřník prudký (Ranunculus acris) a další druhy.

Stráně u Drahobuzi, přírodní památka

Podstatnou část svahů v okrajových partiích přírodní památky lze zařadit mezi vysoké mezofilní a xerofilní křoviny svazu Berberidion a Prunion spinosae. V důsledku sukcese zarůstají velkou část původně bezlesých společenstev. Objevuje se v nich především svída krvavá (Cornus sanguinea), v menší míře hlohy (Crataegus sp.), lísky (Corylus avellana), ptačí zob (Ligustrum vulgare), trnky (Prunus spinosa) a růže (Rosa sp.).

Uzemí se nevyhnuly ani výsadby nepůvodních a stanovištně nevhodných dřevin. Ve východní části nad Vědlicemi to jsou zejména výsadby borovice lesní (Pinus sylvestris) a borovice černé (Pinus nigra).

Stráně u Drahobuzi, přírodní památka

Seznam druhů nalezených v evropsky významné lokalitě (přírodní památce) v roce 2010:

Aethusa cynapium
Agrimonia eupatoria
Achillea millefolium agg.
Anagallis arvensis
Anemone sylvestris
Anthericum ramosum
Anthriscus sylvestris
Anthyllis vulneraria
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Asparagus officinalis
Asperula cynanchica
Aster linosyris
Astragalus cicer
Astragalus glycyphyllos
Avenula pratensis
Avenula pubescens
Brachypodium pinnatum
Brachypodium sylvaticum
Briza media
Bromus inermis
Bromus sterilis
Bunias orientalis
Bupleurum falcatum
Calamagrostis epigejos
Campanula patula
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Campanula trachelium
Capsella bursa-pastoris
Carduus acanthoides
Carex flacca
Carex humilis
Carex muricata agg.
Carex caryophyllea
Carex tomentosa
Carlina vulgaris
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Cephalanthera damasonium
Cirsium acaule
Cirsium arvense
Cirsium eriophorum
Consolida regalis
Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus sp.
Crepis biennis
Dactylis glomerata
Daucus carota
Descurainia sophia
Dianthus carthusianorum
Elytrigia intermedia
Elytrigia repens
Epipactis helleborine agg.
Epipactis atrorubens
Erigeron acris
Eryngium campestre
Euonymus europaeus
Euphorbia cyparissias
Falcaria vulgaris
Festuca ovina
Festuca rupicola
Fragaria viridis
Galium album
Galium aparine
Galium pumilum
Galium verum
Geranium pusillum
Geranium sanguineum
Geum urbanum
Globularia bisnagarica
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum
Hieracium cymosum
Hieracium lachenalii
Hieracium pilosella
Hypericum perforatum
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum temulum
Chenopodium album agg.
Inula conyzae
Inula salicina
Knautia arvensis
Koeleria macrantha
Lamium purpureum
Lathyrus tuberosus
Leontodon hispidus
Leucanthemum vulgare agg.
Ligustrum vulgare
Linum catharticum
Linum flavum
Linum tenuifolium
Listera ovata
Lotus corniculatus
Malus domestica
Matricaria discoidea
Medicago falcata
Medicago lupulina
Melilotus officinalis
Muscari tenuiflorum
Myosotis arvensis
Myosotis ramosissima
Onobrychis viciifolia
Ophrys insectifera
Orchis ustulata
Origanum vulgare
Orobanche kochii
Papaver rhoeas
Peucedanum cervaria
Phleum pratense
Picris hieracioides
Pimpinella major
Pinus nigra
Plantago lanceolata
Plantago media
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Poa angustifolia
Poa compressa
Poa nemoralis
Poa pratensis
Polygala comosa
Polygonum aviculare agg.
Potentilla arenaria
Potentilla argentea
Prunella grandiflora
Prunella vulgaris
Prunus spinosa
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica
Pyrethrum corymbosum
Pyrus communis
Pyrus pyraster
Ranunculus acris
Reseda lutea
Rhamnus cathartica
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Salvia pratensis
Salvia verticillata
Sambucus nigra
Sanguisorba minor
Securigera varia
Senecio jacobaea
Silene latifolia subsp. alba
Solidago canadensis
Stachys recta
Taraxacum sect. Ruderalia
Teucrium chamaedrys
Thymus praecox
Tragopogon orientalis
Tragopogon pratensis
Trifolium medium
Trifolium montanum
Tripleurospermum inodorum
Trisetum flavescens
Ulmus glabra
Urtica dioica
Verbascum lychnitis
Veronica persica
Vicia angustifolia
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Vicia sepium
Vicia tenuifolia
Viola arvensis

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.
Publikováno dne 14.9.2013.

Úplný přehled evropsky významných lokalit a ptačích oblastí naleznete na STRÁNKÁCH ÚSTECKÉHO KRAJE VĚNOVANÝCH SOUSTAVĚ NATURA 2000.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget