Tento příspěvek byl přečten2548krát!

Přírodní památka Trojská

Významná stepní lokalita na jižně orientovaném svahu v Trojské ulici (směřující do vltavského údolí). Je složena ze dvou samostatných ploch spojených ochranným pásmem. Geologický podklad tvoří rozpadavé břidlice, které místy vycházejí na povrch. Vznikly usazováním v ordovickém moři a patří k tzv. šáreckému souvrství.

Přírodní památka Trojská

Předmětem ochrany je výskyt vzácného teplomilného hmyzu, zejména výskyt stepních druhů vosiček a ploštic, které zde přežívají vlivem specifických mikroklimatických a půdních podmínek. Konkrétně se jedná o vosičku Cleptes aerosus, jejíž nejbližší výskyt je znám až z jižní Moravy, vosička Ceratepyris fuscipennis zde má dokonce jediné známé naleziště v celé České republice. V obou případech tvoří přírodní památka Trojská severní hranici areálu jejich rozšíření.

Přírodní památka TrojskáPřírodní památka Trojská

Botanicky je území méně významné. Vůdčím společenstvem je vegetace teplomilných trávníků se sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), ve kterých dále dominuje kostřava žlábkatá (Festuca rupicola). Mimo těchto konkurenčně silných druhů se hojně vyskytuje srpek obecný (Falcaria vulgaris), máčka ladní (Eryngium campestre) a strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica). Druhově chudé společenstvo doplňují  některé vzácnější nebo zajímavé druhy: nápadně růžově kvetoucí růže galská (Rosa gallica), dále rozrazil ožankový (Veronica teucrium), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), čistec přímý (Stachys recta), řebříček panonský (Achillea pannonica), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum) a tolice nejmenší (Medicago minima).

Přírodní památka Trojská

Již jen místy a spíše roztroušeně po svahu se po asanačních zásazích objevují křoviny s trnkou obecnou (Prunus spinosa), růží šípkovou (Rosa canina) a hlohy (Crataegus sp. div.). V chráněném území byly nalezeny i některé vzácné plevele: drchnička modrá (Anagalis foemina) a dejvorec velkoplodý pravý (Caucalis platycarpos subsp. platycarpos), přechodně i černucha rolní (Nigella arvensis) a chruplavník rolní (Polycnemum arvense). V minulosti byl svah využíván pro pastvu a jako ovocný sad.

Přírodní památka Trojská

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 25.11.2012.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget