Tento příspěvek byl přečten1959krát!

Úpolín nejvyšší (čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité) se v Praze donedávna vyskytoval ve dvou oblastech, známější byl asi výskyt v oblasti mezi Šeberovem a Vestcem, částečně územně podchycený v přírodní památce Hrnčířské louky. Druhou oblastí výskytu byly louky podél Blatovského potoka u Újezda nad Lesy, žel mimo nedaleká chráněná území. Kdysi bohatá populace na Hrnčířských loukách se po roce 2010 úplně zhroutila a ani v okolí Újezda nad Lesy se ho v posledních letech nedaří nalézt. Úpolín byl uváděn též z údolí Lhoteckého potoka, v části mezi Kamýckým lesem a Tylovou čtvrtí, ale i tento výskyt již nejspíše patří minulosti. Upolín se proto řadí k nejohroženějším druhům pražské květeny a není jisté, zda se ho podaří zachránit.

Trollius altissimus

Rozšíření na území České republiky: Roste nebo rostl víceméně na celém území, dnes je v nižších polohách vzácný, hojnější je od podhůří do hor, zdá se však, že i zde se početnosti poněkud snižují.

Trollius altissimus

Celkový areál rozšíření: Záleží na přijímané koncepci druhu, většina Evropy uznává jen jeden druh, upolín evropský, ten pak roste v Pyrenejích, ve střední, severní, jihovýchodní a východní Evropě. V užším pojetí roste upolín nejvyšší jen ve střední, jihovýchodní a východní Evropě.

Trollius altissimus

Ekologie: Roste na vlhkých loukách, ve světlých podmáčených lesích, na prameništích, ve vysokostébelných horských nivách.

Trollius altissimus

Ohrožení a ochrana: Druh není v rámci České republiky ohrožen vyhynutím, zvláště ve vyšších polohách a na horách se stále na řadě míst vyskytuje hojně a vyskytuje se i v řadě maloplošných i velkoplošných chráněných územích. Pomístně však patří k rychle mizejícím druhům a zvlástě v nižších polohách je ledaskde bezprostředně ohrožen vyhynutím, mnohé jeho lokality, zvláště v nížinách, již zanikly nebo se zde jeho početnost výrazně zmenšila. Důvodem jsou především změny v krajině a sice soustavné odvodňování krajiny spojené s projevy globálního oteplování, tedy opakujícími se vlnami veder spojených se suchem, čímž jako druh v zásadě vlhko a chladnomilný značně trpí. Méně je úpolín ohrožen zarůstáním lokalit, je schopen přežívat i například v olšinách, pokud je ovšem zachován příznivý vodní režim. Právem se tedy řadí k druhům ohroženým (C3, §3).

Trollius altissimus

Ohrožení na území Prahy: Druh je v Praze bezprostředně ohrožen vyhynutím. Příčiny budou podobné jako i jinde v nižších polohách, přičemž je varující, že drastický úbytek upolínu na Hrnčířských loukách neodvrátila ani územní ochrana. Tvrzení, že nelze dokázat souvislost mezi výstavbou v bezprostředním sousedství přírodní památky Hrnčířské louky a narušením vodního režimu na území přírodní památky jsou žel pravdivé, takové souvislosti se dokazují skutečně obtížně. Druhu také výrazně uškodily opakující se suché a horké roky. Příčinou mizení v okolí Újezda nad Lesy by mohl být nadbytek dusíku v koloběhu živin spojené se zarůstáním nesečených luk. Vzhledem k tomu, že druh v nekvetoucím stavu snadno uniká pozornosti, může se v příznivých letech znovu objevit, ale bohaté výskyty jsou již s jistotou minulostí.

Trollius altissimus

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Za květu je druh obtížně zaměnitelný, zato listy se velmi podobají na různé pryskyřníky nebo dokonce na některé kakosty a druh může být v nekvetoucím stavu snadno přehlédnut. Většina evropských botaniků neuznává dělení upolínu evropského na dva druhy, pokud připustíme dva druhy, je upolínu nejvyššímu pochopitelně velmi podobný severo a západoevropský taxon upolín evropský (Trollius europaeus), lišící se pouze drobnými znaky na plodech.

Trollius altissimus

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v přírodní památce Hrnčířské louky (2007), přírodní rezervaci Andělské schody (2007) a v přírodní památce Kounické louky (19.5.2017).

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget