Tento příspěvek byl přečten1946krát!

Bývalé labské rameno, nazývané také Okrouhlík, se nachází při cestě ze Staré Boleslavi do Borku. Jedna část ramene končí rákosinami až u silnice (při její pravé straně). Rameno je dnes už zcela zazemnělé. Vytvořila se zde poměrně pestrá vegetace od mokřadních olšin, přes rákosiny, vlhké louky až po střídavě vlhké louky. Nejcennější částí jsou střídavě vlhké louky, na které je vázána větší část ohrožených druhů, hned v závěsu jsou z hlediska významu vlhké louky s pcháčem bahenním. Plošně značnou část zabírají rákosiny, které společně s okolními dřevinami postupně zarůstají přírodně hodnotnější části luk. Meandr je zřejmě napájen vyvěrajícími silnými prameny při bázi říční terasy, čímž bylo v minulosti zřejmě zabráněno úplnému zazemnění a zániku luk.

Borek u Staré Boleslavi

Nejvýznamnějším biotopem jsou střídavě vlhké bezkolencové louky s náznaky vápnitých slatin s výskytem hadího jazyku obecného (Ophioglossum vulgatum) – nenápadné rostliny, jejíž jenom několik centimetrů vysoké listy se snadno ztrácí v porostu dalších druhů. Její zelené květenství příliš pozornosti neupoutá. Je druhem chráněným také zákonem – rychle ubývá v souvislosti se zánikem přirozených stanovišť (vlhkých luk). Nápadnější je žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), jejíž květenství je zdánlivě zbarveno do žluta od nápadně vyniklých žlutých tyčinek. Za zmínku stojí ještě výskyt svízelu severního, dobře poznatelného podle třech žilek na listech a kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica) – ten se vyskytuje i ve vlhčích lesích nebo loukách na přechodu k rašeliništím. Charakter společenstva dotvářejí z častějších druhů olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), bukvice lékařská (Betonica officinalis), bezkolenec modrý (Molinia caerulea agg.), ocún jesenní (Colchicum autumnale), hrachor luční (Lathyruspratensis) nebo čertkus luční (Succisa pratensis).

Borek u Staré BoleslaviBorek u Staré Boleslavi

Z dalších biotopů zasahují do trvale mokrých částí mokřadní olšiny (svaz Alnionglutinosae) s dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa), v bylinném patře mj. s karbincem evropským (Lycopuseuropaeus), vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris) nebo kosatcem žlutým (Iris pseudacorus).

V bezlesí na ně navazují vlhké pcháčové louky (svaz Calthionpalustris, podsvaz Calthenionpalustris) s pcháčem bahenním (Cirsiumpalustre), pcháčem zelinným (Cirsiumoleraceum), blatouchem bahenním (Caltha palustris) a děhelem lesním (Angelica sylvestris) a kakosten bahenním (Geraniumpalustre).

Borek u Staré Boleslavi

Ve více mokrých částech vytvářejí souvislý porost ostřice, resp. vegetace vysokých ostřic (svaz Magnocaricion elatae). Charakter vegetace určuje ostřice ostrá (Carexacutiformis). Ze zajímavějších druhů vedených v červeném seznamu ohrožených druhů stojí za zmínku výskyt ostřice ostřice latnaté (Carexpaniculata), ostřice pobřežní (Carex riparia), ostřice trsnaté (Carex cespitosa), ostřice vyvýšené (Carex elata), a ptačince bahenního (Stellaria palustris). Významnou část území vytvářejí rákosiny, resp. rákosiny eutrofních stojatých vod (svaz Phragmition communis) s rákosem obecným (Phragmites australis), který má tendenci se šířit i do ploch cenných lučních společenstev.

Borek u Staré Boleslavi

Okrajově do území zasahují acidofilní teplomilné doubravy, ve kterých byly ze zajímavějších druhů zaznamenány velmi vzácně ostřice nízká (Carex humilis), smldník jelení (Peucedanumcervaria) a smldník olešníkovitý (Peucedanumoreoselinum), všechny tyto tři druhy také figurují v červeném seznamu ohrožených druhů. Z běžnějších taxonů dotvářejí charakter společenstva bukvice lékařská (Betonica officinalis), čičorka pestrá (Securigera varia), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), kostřava ovčí (Festuca ovina), ostřice chabá (Carex flacca), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), trnka obecná (Prunus spinosa), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) a zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia).

Na luční druhy je vázáno větší množství hmyzu – brouků, motýlů, blanokřídlých a dalších skupin. Další osud lokality bude záviset na zahájení péče o území, tedy kosení a vyřezávání náletových dřevin. Bez toho tento zajímavý fragment v krajině zaroste lesem a zcela zanikne.

Borek u Staré Boleslavi

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 30.8.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget