Tento příspěvek byl přečten2380krát!

Přírodní památka Čimické údolí

Předmětem ochrany přírodní památky jsou skalnaté k jihu obrácené svahy tvořené proterozoickými břidlicemi s výchozy buližníku. Na ně je vázán výskyt vzácných teplomilných druhů živočichů a rostlin. Chráněné území je tvořeno mělkým údolím začínajícím v blízkosti objektů Psychiatrické léčebny Bohnice a při západním okraji zástavby Čimic, v pramenné oblasti Čimického potoka. Končí postupně se zazemňujícím Kostoprtským rybníkem.

Přírodní památka Čimické údolí

Místní společenstva byla v průběhu svého vývoje významně ovlivňována činností člověka. Louky v údolní nivě byly koseny, na svazích se páslo a zakládaly se sady. Velký vliv mělo orání částí ploch. Přesto se z dnešního pohledu jednalo spíše o extenzivní zásahy. Část chráněného území byla v minulosti nevhodně zalesněna.
Nejcennější části se nacházejí na jižních svazích tvořených výchozy skal, které postupně přecházejí v rozvolněnými biotopy skalních stepí.

Přírodní památka Čimické údolí

Mimo častěji se objevujících druhů kostřavy walliské (Festuca valesiaca), kostřavy sivé (Festuca pallens), mochny písečné (Potentilla arenaria), chrpy latnaté (Centaurea stoebe), jestřábníku chlupáčku (Hieracium pilosella) nebo máčky ladní (Eryngium campestre), zde rostou i některé vzácné a chráněné druhy: koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) nebo křivatec český (Gagea bohemica). Na omezených prostranstvích jsou zachovány plochy s vřesem obecným (Calluna vulgaris).

Přírodní památka Čimické údolí

Údolní vegetace je tvořena společenstvem vlhčích ruderalizovaných stanovišť s výraznou dominancí bršlice kozí nohy (Aegopodium podagraria) a kopřivy dvoudomé (Urtica dioica). Z dalších typických zástupců lze jmenovat kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), bolševník obecný (Heracleum sphondylium), kuklík městský (Geum urbanum), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens) a pampelišky (Taraxacum sect. Ruderalia). Častěji ve střední části přírodní památky a místy i při okraji údolí se výskytuje psárka luční (Alopecurus pratensis), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), mochna husí (Potentilla anserina) nebo kakost luční (Geranium pratense).

Přírodní památka Čimické údolí

Dále po proudu potoka se objevuje pobřežní vegetace v okolí Kostoprtského rybníka zastoupená rozrazilem potočním (Veronica beccabunga), křehkýšem vodním (Myosoton aquaticum), karbincem evropským (Lycopus europaeus), lilkem potměchuť (Solanum dulcamara),  mátou vodní (Mentha aquatica), zblochanem vodním (Glyceria maxima), přesličkou rolní (Equisetum arvense)  a všudypřítomným rákosem (Phragmites communis).

Přírodní památka Čimické údolí

Lesní porosty byly vysázeny druhotně a je v nich patrné vysoké zastoupení nepůvodních dřevin. Jsou vysázeny zvláště na severních svazích.

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 18.11.2012.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget