Tento příspěvek byl přečten2644krát!

Lokalita navrženého chráněného území se nachází mezi obcemi Zahořany, Encovany a Sedlec (asi 1 km východně od obce Zahořany, 1 km severozápadně od obce Encovany a asi 2 km jižně od obce Sedlec). Tvoří jej vrch Holého vrchu (kóta 302 m n.m.), včetně výslunných strání na svazích a rozsáhlé doubravy na severovýchodním svahu. Holý vrch je krajinnou dominantou okolí.

Holý vrch, přírodní rezervace

Celá oblast se nachází ve starosídelní oblasti, kde člověk zasahoval do vývoje vegetace po sedm tisíciletí. Veškeré plochy zde nějakým způsobem dlouhodobě ovlivňovala činnost člověka – pastevce, spotřebitele dřeva i rolníka. Lesy na přístupných plochách zmizely již dávno jednak kvůli velké potřebě dřeva, a pak také proto, že byly člověkem přeměňovány na pole, sady, vinice a pastviny. To vedlo posléze k úplnému odlesnění krajiny.

Holý vrch, přírodní rezervace

Při srovnání současného stavu vegetace s historickými podklady, především s mapovými díly I. až III. vojenského mapování a následně historickými leteckými snímky z 50. let 20. století je zřejmé, že minimálně ještě před 60 lety bylo území (resp. svahy po obfodu chráněného území) nelesnaté, téměř bez křovinatého porostu a také bez nežádoucích výsadeb dřevin. Území sloužilo nejspíše jako extenzivní pastvina, ale mohlo být i vinicí (viz i nalezený keř vinné révy v chráněném území), okolní pozemky byly nejčastěji využívané jako sady. Razantní sukcesní vývoj a výsadba geograficky nepůvodních dřevin je tak záležitostí posledních několika desítek let. Les ve vrcholové části Holého vrchu je patrný i na historických snímcích.

Holý vrch, přírodní rezervace

Vrcholovou kótu tvoří hodnotné porosty teplomilných doubrav a dubohabřin. Stromové patro dubohabřin tvoří lípa malolistá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), dub letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea). V keřovém patře mimo zmlazujících dřevin patra stromového roste líska obecná (Corylus avellana), svída krvavá (Cornus sanguinea), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), hlohy (Crataegus sp.). V bylinném patře pozdně letního aspektu dominuje bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), jaterník podléška (Hepatica nobilis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), méně rozšířené jsou kopytník evropský (Asarum europaeum), konvalinka vonná (Convallaria majalis), roztroušeně i lilie zlatohlavá (Lilium martagon).

Jižní okraj lesa má charakter kamejkové doubravy as. Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis. Ve stromovém patře dominuje dub zimní (Quercus petraea), hojně je zastoupen dub pýřitý (Q. pubescens), dřín jarní (Cornus mas), javor babyka (Acer campestre). Keřové patro je poměrně husté. Mimo dřevin stromového patra jsou v něm výrazně zastoupeny hlohy (Crataegus sp.) a ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare). V bylinném podrostu dominuje kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum).

Holý vrch, přírodní rezervace

Mimo zalesněný vrchol jsou plošně nejrozsáhlejším typem nelesní vegetace širokolisté suché trávníky svazu Bromion erecti, které do různé míry zarůstají křovinami. Velmi cenné plochy se nacházejí ve stráni pod vrcholem, na jihozápadně orientovaním svahu. Vyskytuje se zde řada ohrožených a chráněných druhů, z nichž velká část zde má poměrně početné populace – např. černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica) nebo černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), vzácně se objevuje bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), lněnka lnolistá (Thesium linophylon) nebo sasanka lesní (Anemone sylvestris).

Holý vrch, přírodní rezervace

V suchých trávnících dominuje válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), s výskytem dalších typických druhů suchých trávníků, jako je šalvěj luční (Salvia pratensis), kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), oman vrbolistý (Inula salicina), dobromysl obecná (Origanum vulgare), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), smldník jelení (Peucedanum cervaria), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), jehlice trnitá (Ononis spinosa) a další.

Maloplošně při kraji lesa a mezi křovinami lze vysledovat společenstva bylinných lemů. Ať už se jedná o suché bylinné lemy svazu Geranion sanguinei  – s výskytu kakostu krvavého (Geranium sanguineum) a třemdavy bílé (Dictamnus albus) a také častého výskytu smldníku jeleního (Peucedanum cervaria) nebo mezofilní bylinné lemy svazu Trifolion medii – vyvinuté nejvíce v ochranném pásmu při severní části přírodní rezervace. Zde tvoří monotónní porosty s výraznou dominancí černýše hajního (Melampyrum nemorosum) a také omanu vrbolistého (Inula salicina).

Holý vrch, přírodní rezervace

Další typy vegetace mají jen podružný význam, týká se to např. mezofilních ovsíkových luk svazu Arrhenatherion elatioris, vyvvinuté pravděpodobně na bývalých úhorech.

Uzemí se nevyhnuly ani výsadby nepůvodních a stanovištně nevhodných dřevin. V severní části přírodní rezervace to jsou zejména mladé výsadby modřínů (Larix decidua) a borovice lesní (Pinus sylvestris). Při severovýchodní hranici chráněného území, v ochranném pásmu, to jsou již starší výsadby borovice lesní (Pinus sylvestris).

Lokalita je floristicky velmi pestrá, jenom druhů červeného seznamu zde roste mnoho desítek. Z těch nejvzácnějších to je hořeček nahořklý (Gentianella amarella), záraza hořčíková (Orobanche picridis). dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), len žlutý (Linum flavum), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), plamének přímý (Clematis recta), hladýš širolistý (Laserpitium latifolium), len tenkolistý (Linum tenuifolium), záraza vyšší (Orobanche elatior), záraza žlutá (Orobanche lutea), jeřáb dunajský (Sorbus danubialis), ožanka hroznatá (Teucrium botrys), a mnoho dalších.

Holý vrch, přírodní rezervace

Seznam druhů nalezených v evropsky významné lokalitě (přírodní památce) v roce 2010:

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aegopodium podagraria
Aethusa cynapium
Agrimonia eupatoria
Achillea millefolium agg.
Achillea collina
Alliaria petiolata
Allium oleraceum
Amorpha fruticosa
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Anemone sylvestris
Anthericum ramosum
Anthriscus sylvestris
Anthyllis vulneraria
Aquilegia vulgaris
Arabis hirsuta
Arctium tomentosum
Arrhenatherum elatius
Artemisia pontica
Artemisia vulgaris
Asarum europaeum
Asparagus officinalis
Asperula cynanchica
Aster amellus
Astragalus cicer
Astragalus glycyphyllos
Avena sativa
Ballota nigra
Berberis vulgaris
Betonica officinalis
Betula pendula
Brachypodium pinnatum
Brachypodium sylvaticum
Briza media
Bromus erectus
Bupleurum falcatum
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigejos
Calystegia sepium
Campanula glomerata
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Campanula trachelium
Caragana arborescens
Carduus acanthoides
Carex flacca
Carex humilis
Carex montana
Carex tomentosum
Carlina vulgaris
Carpinus betulus
Caucalis platycarpos
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Cephalanthera damasonium
Cerastium arvense
Cerinthe minor
Cichorium intybus
Cirsium acaule
Cirsium arvense
Cirsium eriophorum
Cirsium pannonicum
Cirsium vulgare
Clematis recta
Clinopodium vulgare
Convallaria majalis
Convolvulus arvensis
Conyza canadensis
Cornus mas
Cornus sanguinea
Coronilla vaginalis
Corylus avellana
Cotoneaster integerrimus
Crataegus sp.
Cuscuta epithymum
Dactylis glomerata
Dactylis polygama
Daphne mezereum
Daucus carota
Deschampsia cespitosa
Dianthus carthusianorum
Dictamnus albus
Dipsacus fullonum
Elytrigia intermedia
Elytrigia repens
Epipactis helleborine
Equisetum arvense
Erigeron acris
Erophila verna
Eryngium campestre
Erysimum odoratum
Euonymus europaea
Euphorbia cyparissias
Euphorbia exigua
Euphrasia stricta
Falcaria vulgaris
Festuca heterophylla
Festuca ovina
Festuca rupicola
Filipendula vulgaris
Fragaria moschata
Fragaria viridis
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Galium album
Galium album subsp. pycnotrichum
Galium boreale
Galium odoratum
Galium pumilum
Galium sylvaticum
Galium verum
Gentianella amarella
Gentianopsis ciliata
Geranium dissectum
Geranium pratense
Geranium sanguineum
Geum urbanum
Globularia bisnagarica
Gymnadenia cf. conopsea
Gymnadenia  densiflora
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum
Hepatica nobilis
Heracleum sphondylium
Hieracium bauhinii
Hieracium lachenalii
Hieracium murorum
Hieracium pilosella
Hieracium sabaudum
Hierochloë australis
Hypericum hirsutum
Hypericum perforatum
Chaerophyllum temulum
Inula salicina
Juglans regia
Knautia arvensis
Koeleria macrantha
Koeleria pyramidata
Larix decidua
Laserpitium latifolium
Lathyrus linifolius
Lathyrus niger
Lathyrus pratensis
Lathyrus tuberosus
Lathyrus vernus
Leontodon hispidus
Ligustrum vulgare
Lilium martagon
Linum catharticum
Linum flavum
Linum tenuifolium
Listera ovata
Lithospermum arvense
Lithospermum purpurocaeruleum
Lonicera xylosteum
Lotus corniculatus
Lysimachia nemorum
Lysimachia nummularia
Malus domestica
Medicago falcata
Medicago sativa
Melampyrum arvense
Melampyrum cristatum
Melampyrum nemorosum
Melica nutans
Melica transsilvanica
Melilotus officinalis
Melittis melissophyllum
Mentha arvensis
Mercurialis perennis
Monotropa hypopitys
Muscari tenuiflorum
Mycelis muralis
Neottia nidus-avis
Onobrychis viciifolia
Ononis spinosa
Origanum vulgare
Orobanche sp.
Orobanche elatior
Orobanche lutea
Orobanche picridis
Peucedanum cervaria
Phalaris arundinacea
Picris hieracioides
Pimpinella major
Pimpinella saxifraga
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Platanthera bifolia
Poa angustifolia
Poa compressa
Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum
Polygonatum odoratum
Potentilla alba
Potentilla arenaria
Potentilla heptaphylla
Primula veris
Prunella grandiflora
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus domestica
Prunus insititia
Prunus spinosa
Pulmonaria obscura
Pyrethrum corymbosum
Pyrus communis
Pyrus pyraster
Quercus cerris
Quercus petraea
Quercus pubescens
Quercus robur
Quercus rubra
Ranunculus auricomus agg.
Ranunculus acris
Ranunculus bulbosus
Ranunculus polyanthemos
Reseda lutea
Rhamnus cathartica
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Rumex crispus
Syringa vulgaris
Salvia pratensis
Salvia verticillata
Sambucus nigra
Sanguisorba minor
Scabiosa ochroleuca
Scorzonera hispanica
Scorzonera humilis
Scrophularia nodosa
Securigera varia
Serratula tinctoria
Seseli hippomarathrum
Sesleria caerulea
Silene nutans
Silene vulgaris
Solidago virgaurea
Sorbus danubialis
Sorbus torminalis
Stachys palustris
Stachys recta
Stellaria holostea
Taraxacum sect. Ruderalia
Teucrium botrys
Teucrium chamaedrys
Thalictrum minus subsp. elatum
Thesium linophyllon
Thlaspi montanum
Thymus praecox
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Torilis japonica
Tragopogon orientalis
Trifolium medium
Trifolium montanum
Tripleurospermum inodorum
Ulmus glabra
Urtica dioica
Valeriana stolonifera subsp. angustifolia
Verbascum lychnitis
Verbascum nigrum
Veronica teucrium
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Vicia cracca
Vicia tenuifolia
Viola arvensis
Viola collina
Viola hirta
Viola mirabilis
Viola riviniana
Vitis vinifera

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.
Publikováno dne 20.8.2013.

Úplný přehled evropsky významných lokalit a ptačích oblastí naleznete na STRÁNKÁCH ÚSTECKÉHO KRAJE VĚNOVANÝCH SOUSTAVĚ NATURA 2000.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget