Tento příspěvek byl přečten3633krát!

Přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně se nachází v okrese Praha-východ, na pravém břehu Labe, při západním okraji obce Byšičky (mezi Lysou nad Labem a Starou Boleslaví). Tvoří ji komplex lužních lesů, vlhkých luk, tůní a dalších biotopů. Jedná se o staré labské meandry odříznuté při splavnění Labe, které se postupně zazemňují. Rozloha činí 21 ha.

Vegetace tůní je v jednotlivých tůních značně rozdílná. Velká část plochy tůní je zcela bez vegetace, floristicky bohatší a tedy i zajímavější porosty se objevují například při březích Václavky a potom zejména ve východní části tůně Grado. Z běžnějších druhů určujících ráz celého společenstva (ve většině tůní) stojí za zmínku okřehky (Lemna sp.), zejména okřehek menší (Lemna minor), vzácněji okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca) a okřehek hrbatý (Lemna gibba). V širokém hloubkovém rozpětí roste růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum). Běžný je stulík žlutý (Nuphar lutea), v tůni Grado vytváří místy souvislé porosty. Mezi vzácné druhy patří leknín bílý (Nymphaea alba), rdest světlý (Potamogeton lucens), žebratka bahenní (Hottonia palustris), voďanka žabí mor (Hydrocharis morsus-ranae).

V břehových porostech se objevují některé vzácnější druhy, jako je sevlák širolistý (Sium latifolium), ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), ostřice Buekova (Carex buekii), ostřice pobřežní (Carex riparia), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris),
V podmáčených místech navazujících na břehy tůní nebo v návaznosti na další typy vegetace – lužní lesy, jsou zastoupeny vrbové křoviny (svaz Salicion triandrae). Jsou to více nebo méně zapojené porosty keřových vrb, především s vrbou trojmužnou (Salix triandra) nebo se stromovými vrbami – vrbou bílou (Salix alba) a vrbou křehkou (Salix fragilis). 

Významnou část tvoří lužní lesy, resp. tvrdé luhy nížinných řek. Ve stromovém patře se uplatňuje dub letní (Quercus robur), jilm vaz (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V keřovém patře se objevují dřeviny stromového patra, javory (Acer platanoides, A. pseudoplatanus), brslen evropský (Euonymus europaea) a další. V bylinném patře svízel přítula (Galium aparine), popenec břečťanolistý (Glechoma hederacea), krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), ocún jesenní (Colchicum autumnale) a další. Bažinné olšiny (svaz Alnion glutinosae) jsou vyvinuty v terénních sníženinách, představují konečné stádium přirozeného procesu zazemňování mrtvých ramen. 

Seznam vybraných druhů nalezených v přírodní rezervaci Hrbáčkovy tůně v letech 2010-2012:

Acer pseudoplatanus
Acorus calamus
Aegopodium podagraria
Achillea millefolium
Alliaria petiolata
Alnus glutinosa
Alopecurus pratensis
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Betonica officinalis
Bidens cernua
Caltha palustris
Calystegia sepium
Campanula patula
Carex muricata agg.
Carex pseudocyperus
Ceratophyllum demersum
Cirsium oleraceum
Colchicum autumnale
Conium maculatum
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Dactylis glomerata
Dactylis polygama
Descurainia sophia
Elytrigia repens
Epilobium hirsutum
Equisetum arvense
Euonymus europaea
Filipendula ulmaria
Fraxinus excelsior
Galeopsis pubescens
Galium aparine
Geranium pratense
Glechoma hederacea
Heracleum sphondylium
Humulus lupulus
Chaerophyllum temulum
Impatiens parviflora
Iris pseudacorus
Lamium album
Lapsana communis
Lathyrus pratensis
Lathyrus tuberosus
Lemna minor
Lemna trisulca
Lycopus europaeus
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia nemorum
Lysimachia vulgaris
Medicago lupulina
Mentha aquatica
Nuphar lutea
Ornithogalum kochii
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Pimpinella major
Pimpinella saxifraga
Poa annua
Poa nemoralis
Poa palustris
Poa pratensis
Poa trivialis
Potentilla anserina
Prunus padus
Quercus robur
Rhamnus cathartica
Robinia pseudacacia
Rubus fruticosus agg.
Rumex hydrolapathum
Saponaria officinalis
Scrophularia nodosa
Schoenoplectus lacustris
Solanum dulcamara
Solidago canadensis
Stellaria media agg.
Stellaria nemorum
Symphytum officinale
Taraxacum sect. Ruderalia
Tragopogon orientalis
Trifolium pratense
Ulmus glabra
Urtica dioica
Veronica chamaedrys agg.
Vicia sepium

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.
Publikováno dne 12.3.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget