Tento příspěvek byl přečten2273krát!

Národní přírodní památka Kotýz patří k méně známým chráněným územím Českého krasu, možná i proto, že není alespoň botanicky tak významná. Určitou roli nepochybně hraje její odlehlost a pro návštěvníky také poněkud nepřívětivé okolí lomu na vápenec. Jihovýchodní část (mezi lomem a budovami vápenky) je navíc už i obtížně přístupná. Dobře známé jsou ale krasové útvary (Aksamitova brána, Jelínkův most) a nezklamou ani krásné výhledy do krajiny.

Národní přírodní památka Kotýz

Chráněné území se nachází v západním výběžku CHKO Český kras, mezi obcemi Tmaň a Koněprusy. Vrcholová nelesnatá plošina Kotýzu se nachází v nadmořské výšce 390 – 430 m n.m. a příkře spadá do údolí Suchomastského potoka jak západním, tak především jižním směrem vysokými skalními stěnami. Jak západní svah, tak části jižního svahu jsou zalesněny borovicí černou (Pinus nigra). Nejníže položené oblasti u Suchomastského potoka se nacházejí v nadmořské výšce 290 m n.m. Na východní straně je lokalita ohraničena lomovou stěnou Velkolomu Čertovy schody.

Národní přírodní památka Kotýz

Geologickým podkladem jsou zpevněné sedimenty – nejčastěji vápenec z období spodního devonu a to v jižní části chráněného území. V úzkém pruhu od vrcholové kóty Kotýzu západním směrem a potom podél Suchomastského potoka to jsou vápence, rohovec, břidlice (biodetritické vápence, mikritické vápence s vložkami břidlic, dolomitické vápence, místy s rohovci) také z období spodního devonu. Severním směrem na ně navazují vápence, břidlice a tufity (biosparitové vápence, mikritické vápence, vápnité břidlice, místy vulkanogenní příměs) z období siluru. V území se nachází celkem jedenáct krasových jevů: mj. Ve vratech (Aksamitova brána), jako největší skalní bránu v Českém krasu, Kozí díry, jeskyně v jihozápadním výběžku Kotýzu, Jelínkův most, Děravá, Tři voli a jeskyně na svazích Čertových schodů III.

Národní přírodní památka Kotýz

Ve vegetaci jsou zastoupeny jak suché trávníky a skalní stanoviště, místy silně zarůstající křovinami, tak lesní porosty – hercynské dubohabřiny a výsadby nepůvodních dřevin. Zřejmě nejcennější jsou druhově bohaté trávníky vyskytující se na skalách, skalních římsách, teráskách, na hranách svahů vegetačně odpovídající sv. Helianthemo cani-Festucion pallentis s kostřavou sivou (Festuca pallens) a devaterníkem šedým (Helianthemum canum). V území jsou rozšířeny jednak v severozápadní části, lemující plošinu Kotýzu a na navazujících skalách, především nad jižně orientovanou skalní stěnou, s menší frekvencí také nad západně orientovaným skalním masívem. V jihovýchodní části to jsou potom výchozy skal nad cementárnou. Strmé skalní stěny jsou na jaře pokryty žlutě kvetoucí tařicí skalní Arduinovou (Aurinia saxatilis subsp. arduinii).

Národní přírodní památka Kotýz

Méně je zastoupena bazifilní vegetace efemér a sukulentů svazu Alysso-Sedion albi, úzkolisté suché trávníky svazu Festucion valesiaceae a širokolisté suché trávníky svazu Bromion erecti. Početnější jsou pěchavové trávníky zastoupené jednak v severozápadní části, častěji při západní stěně a potom na skalním hřbítku, který tvoří předěl mezi západně a jižně orientovaným svahem. V jihovýchodní části to jsou potom rovinatější plochy nad skalními srázy, s roztroušenými keři jalovců. Ve společenstvech výrazně dominuje pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea), společenstvo je více zapojené než jiné typy suchých trávníků. Z diagnostických druhů byly zaznamenány Anthericum ramosum, Helianthemum canum, Saxifraga paniculata, Seseli osseum, Sesleria caerulea a Thlaspi montanum.

Národní přírodní památka Kotýz

V lesních porostech jsou typicky vyvinuty dubohabřiny v severní části chráněného území a potom vyznívající pod západně orientovaným svahem plošiny Kotýzu. Ve stromovém patře převládají duby (Quercus petraea, Quercus robur) nebo habry (Carpinus betulus). Vtroušeně se objevuje také buk (Fagus sylvatica), topol osika (Populus tremula), břízy (Betula pendula) a borovice (Pinus sylvestris). V keřovém patře se objevují hlohy (Crataegus sp.), svídy (Cornus sanguinea), zimolezy (Lonicera xylosteum), babyky (Acer campestre) a také dříny (Cornus mas), běžný je v nárostech jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Pěkně je vyvinuto bylinné patro s četnými hájovými druhy, jako je sasanka hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), kopytník evropský (Asarum europaeum), jaterník podléška (Hepatica nobilis), hrachor jarní (Lathyrus vernus), černýš hajní (Melampyrum nemorosum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) nebo prvosenka jarní (Primula veris).

Národní přírodní památka Kotýz

Botaniky překvapí velké množství chráněných druhů a druhů tzv. červeného seznamu, dosahuje počtu 50 taxonů. Z těch nejvzácnějších to je pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla), kriticky ohrožený druh, který byl alespoň v roce 2012 nalezen pouze v 1 exempláři. Početně jsou zastoupeny silně ohrožené druhy: devaterník šedý (Helianthemum canum; průvodní druh skalních společenstev na hranách svahů), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica; pěkné porosty při hranách skal) a žluťucha smrdutá (Thalictrum foetidum; často v iniciálních stádiích po vyřezání křovin).

Národní přírodní památka Kotýz

Ze vzácnějších druhů roste v dubohabřině asi desítka rostlin křivatce nejmenšího (Gagea minima). Zajímavý je i výskyt záraz, determinovány byly záraza hřebíčková (Orobanche caryophyllacea) a záraza zardělá (Orobanche kochii). Pěkné jsou porosty vlajících pérnatých osin pluch kavylu Ivanova (Stipa pennata) .

Seznam druhů nalezených v národní přírodní památce v roce 2012:

javor babyka (Acer campestre)
javor mléč (Acer platanoides)
javor klen (Acer pseudoplatanus)
pamětník rolní (Acinos arvensis)
samorostlík klasnatý (Actea spicata)
bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)
řebříček (Achillea millefolium agg.)
řebříček štětinolistý (Achillea setacea; C3)
zběhovec lesní (Ajuga genevensis)
zběhovec plazivý (Ajuga reptans)
česnáček lékařský (Alliaria petiolata)
česnek planý (Allium oleraceum)
česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum; C4a)
olše lepkavá (Alnus glutinosa)
tařice horská (Alyssum montanum; C4a)
sasanka hajní (Anemone nemorosa)
sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides)
bělozářka větvitá (Anthericum ramosum; C4a)
kerblík lesní (Anthriscus sylvestris)
úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria)
huseník chlupatý (Arabis hirsuta)
lopuch (Arctium sp.)
ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius)
pelyněk ladní (Artemisia campestris)
pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)
kopytník evropský (Asarum europaeum)
mařinka psí (Asperula cynanchica)
sleziník routička (Asplenium ruta-muraria)
kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos)
lebeda lesklá (Atriplex sagittata)
tařice skalní Arduinova (Aurinia saxatilis subsp. arduinii; C4a, O)
měrnice černá (Ballota nigra)
dříšťál obecný (Berberis vulgaris; C4a)
bříza bělokorá (Betula pendula)
dvouzubec (Bidens sp.)
vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum)
válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum)
válečka lesní (Brachypodium sylvaticum)
sveřep vzpřímený (Bromus erectus)
prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum)
třtina křovištní (Calamagrostis epigejos)
zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia)
zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides)
zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia)
zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium)
řeřišnice nedůtklivá (Cardamine impatiens)
bodlák obecný (Carduus acanthoides)
bodlák nicí (Carduus nutans; C4a)
ostřice jarní (Carex montana)
ostřice prstnatá (Carex digitata)
ostřice nízká (Carex humilis; C3)
ostřice (Carex muricata agg.)
habr obecný (Carpinus betulus)
chrpa čekánek (Centaurea scabiosa)
chrpa latnatá (Centaurea stoebe)
chrpa chlumní (Centaurea triumfettii; C3, O)
okrotice bílá (Cephalanthera damasonium; C4a, O)
rožec rolní (Cerastium arvense)
rožec obecný luční (Cerastium holosteoides subsp. triviale)
pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule; C4a)
pcháč zelinný (Cirsium oleraceum)
klinopád obecný (Clinopodium vulgare)
svlačec rolní (Convolvulus arvensis)
dřín jarní (Cornus mas; C4a, O)
svída krvavá (Cornus sanguinea)
dymnivka  (Corydalis sp.)
líska obecná (Corylus avellana)
skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus; C4a)
hloh (Crataegus sp.)
srha říznačka (Dactylis glomerata)
srha hajní (Dactylis polygama)
mrkev obecná (Daucus carota)
hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum)
kapraď samec (Dryopteris filix-mas)
bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephallus)
hadinec obecný (Echium vulgare)
pýr plazivý (Elytrigia repens)
turan roční severní (Erigeron annuus subsp. septentrionalis)
osívka jarní (Erophila verna)
máčka ladní (Eryngium campestre)
trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium; C3)
brslen evropský (Euonymus europaea)
pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias)
buk lesní (Fagus sylvatica)
srpek obecný (Falcaria vulgaris)
kostřava obrovská (Festuca gigantea)
kostřava sivá (Festuca pallens; C4a)
kostřava žlábkatá (Festuca rupicola)
kostřava walliská (Festuca valesiaca; C4a)
jahodník truskavec (Fragaria moschata)
jahodník trávnice (Fragaria viridis)
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
křivatec nejmenší (Gagea minima; C3)
pitulník postříbřený (Galeobdolon argentatum)
pitulník žlutý (Galeobdolon luteum)
svízel bílý (Galium album)
svízel přítula (Galium aparine)
svízel sivý (Galium glaucum)
svízel vonný (Galiumodoratum)
svízel lesní (Galiumsylvaticum)
svízel syřišťový (Galium verum)
kručinka barvířská (Genista tinctoria)
kakost smrdutý (Geraniumrobertianum)
kuklík městský (Geumurbanum)
břečťan popínavý (Hedera helix)
devaterník šedý (Helianthemum canum; C2)
devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemumgrandiflorum subsp. obscurum)
jaterník podléška (Hepatica nobilis)
jestřábník hadincovitý (Hieracium echioides; C3)
jestřábník Lachenalův (Hieraciumlachenalii)
jestřábník zední (Hieraciummurorum)
jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella)
ječmenka obecná (Hordelymuseuropaeus)
třezalka horská (Hypericum montanum)
třezalka tečkovaná (Hypericumperforatum)
krabilice zápašná (Chaerophyllum aromaticum)
krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum)
vlaštovičník větší (Chelidonium majus)
netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora)
oman hnidák (Inula conyzae)
oman srstnatý (Inula hirta; C3)
nechrastec výběžkatý (Jovibarba globifera; C3)
ořešák královský (Juglans regia)
jalovec obecný (Juniperus communis)
chrastavec rolní (Knautia arvensis)
smělek štíhlý (Koeleria macrantha)
locika vytrvalá (Lactuca perennis; C3)
hluchavka skvrnitá (Lamiummaculatum)
strošek pomněnkový (Lappulasquarrosa; C3)
kapustka obecný (Lapsana communis)
modřín opadavý (Larixdecidua)
hrachor jarní (Lathyrus vernus)
kopretina (Leucanthemumvulgare agg.)
ptačí zob obecný (Ligustrumvulgare)
len počistivý (Linumcatharticum)
zimolez obecný (Loniceraxylosteum)
štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)
bika bělavá (Luzula luzuloides)
smolnička obecná (Lychnisviscaria)
mahónie cesmínolistá (Mahoniaaquifolium)
tolice dětelová (Medicagolupulina)
tolice nejmenší (Medicago minima; C3)
černýš hajní (Melampyrumnemorosum)
strdivka sedmihradská (Melicatranssilvanica; C4a)
komonice bílá (Melilotusalbus)
bažanka vytrvalá (Mercurialisperennis)
mateřka trojžilná (Moehringiatrinervia)
mléčka zední (Mycelis muralis)
pomněnka úzkolistá (Myosotisstenophylla; C1, KO)
pomněnka lesní (Myosotis sylvatica)
křehkýš vodní (Myosoton aquaticum)
ostropes trubil (Onopordum acanthium)
dobromysl obecná (Origanumvulgare)
záraza hřebíčková (Orobanchecaryophyllacea; C3)
záraza zardělá (Orobanche kochii; C3)
bojínek tuhý (Phleum phleoides)
smrk ztepilý (Piceaabies)
bedrník větší (Pimpinella major)
bedrník obecný (Pimpinellasaxifraga)
borovice černá (Pinus nigra)
borovice lesní (Pinus sylvestris)
jitrocel větší (Plantagomajor)
jetel prostřední (Plantago media)
lipnice úzkolistá (Poaangustifolia)
lipnice roční (Poa annua)
lipnice hajní (Poanemoralis)
kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum)
kokořík vonný (Polygonatumodoratum)
truskavec (Polygonumaviculare agg.)
topol osika (Populustremula)
mochna písečná (Potentillaarenaria; C4a)
mochna sedmilistá (Potentillaheptaphylla)
prvosenka jarní (Primulaveris; C4a)
třešeň ptačí (Prunusavium)
trnka obecná (Prunusspinosa)
rozrazil klasnatý (Pseudolysimachionspicatum; C4a)
plicník tmavý (Pulmonariaobscura)
koniklec luční český (Pulsatillapratensis subsp. bohemica; C2, SO)
řimbaba chocholičnatá (Pyrethrumcorymbosum)
hrušeň obecná (Pyrus communis)
dub zimní (Quercus petraea)
dub šípák (Quercus pubescens; C4a, O)
dub letní (Quercus robur)
pryskyřník (Ranunculusauricomus agg.)
pryskyřník hlíznatý (Ranunculusbulbosus)
pryskyřník plazivý (Ranunculusrepens)
řešetlák počistivý (Rhamnuscathartica)
rybíz červený (Ribesrubrum)
srstka angrešt (Ribesuva-crispa)
trnovník akát (Robiniapseudacacia)
růže (Rosa sp.)
ostružiník (Rubus fruticosus agg.)
maliník (Rubusidaeus)
vrba jíva (Salix caprea)
vrba křehká (Salixfragilis)
šalvěj luční (Salviapratensis)
šalvěj přeslenitá (Salviaverticillata)
bez černý (Sambucusnigra)
krvavec menší (Sanguisorbaminor)
lomikámen vždyživý (Saxifragapaniculata; C3, SO)
hlaváč šedavý (Scabiosacanescens; C3)
hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca)
čičorka pestrá (Securigeravaria)
rozchodník ostrý (Sedumacre)
rozchodník bílý (Sedumalbum)
rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare)
netřesk střešní (Sempervivumtectorum)
sesel sivý (Seseliosseum; C4a)
pěchava vápnomilná (Sesleriacaerulea)
silenka nicí (Silenenutans)
silenka ušnice (Silene otites; C3)
jeřáb muk (Sorbus aria; C4a)
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)
jeřáb břek (Sorbus torminalis; C4a)
čistec přímý (Stachys recta)
ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea)
ptačinec prostřední (Stellaria media)
kavyl vláskovitý (Stipa capillata; C4a)
kavyl Ivanův (Stipa pennata; C3, O)
pampeliška (Taraxacum sect. Erythrosperma)
pampeliška (Taraxacum sect. Ruderalia
ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys)
žluťucha smrdutá (Thalictrum foetidum; C2, O)
lněnka lnolistá (Thesium linophyllon; C3)
penízek horský (Thlaspi montanum; C3)
penízek prorostlý (Thlaspi perfoliatum)
mateřídouška časná (Thymus praecox)
lípa srdčitá (Tilia cordata)
lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
tořice japonská (Torilis japonica)
jetel horský (Trifolium montanum)
jilm drsný (Ulmus glabra)
jilm vaz (Ulmus laevis; C4a)
kopřova dvoudomá (Urtica dioica)
divizna knotovkovitá (Verbascum lychnitis)
rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys)
rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata; C3)
vikev tenkolistá (Vicia tenuifolia)
tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria)
violka srstnatá (Viola hirta)
violka divotvárná (Viola mirabilis)
violka Rivinova (Viola riviniana)
jmelí bílé borovicové (Viscum album subsp. austriacum; C4a)

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 11.11.2012.

 

Kaňon Vltavy u Sedlce – průzkum evropsky významné lokality – 4. část: Baba a Podbabské skály
FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget