Tento příspěvek byl přečten1622krát!

Třída: Reptilia – plazi

Řád: Squamata – šupinatí

Čeleď: Lacertidae – ještěrkovití

ještěrka obecná

Možnosti záměny, příbuzné druhy: V Praze je možné zaměnit pouze samce ještěrky obecné za samice ještěrky zelené (Lacerta viridis). Ta nemá ve středu hřbetu velikostně ani barevně odlišené šupiny a k nozdře přiléhají dva postnazální štítky. Ostatní známé druhy – ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a ještěrka zední (Podarcis muralis) se v Praze nevyskytují.

ještěrka obecná

ještěrka obecná

Ekologie: Ještěrka obecná vyhledává slunná místa s nízkými travinami a dostatečně rozvolněnými porosty, ideálně i s roztroušenými křovinami. Vyhýbá se jak vyloženě holým skalám (i otevřeným stepím), tak i zapojené vegetaci. V současné době žije na řadě sekundárních stanovišť, jako jsou železniční náspy, okraje silnic, pískovny nebo lomy.

ještěrka obecná

Celkový areál rozšíření: Ještěrka obecná je plošně rozšířena téměř po celé Evropě. Západní hranice probíhá přes jižní Anglii a jižní Pyreneje, severní hranice přes jižní Švédsko a severní Estonsko. Na východě celkový areál končí u jezera Bajkal a na severozápadě Číny.

ještěrka obecná

Rozšíření na území České republiky: Na rozdíl od dřívějšího souvislého  rozšíření má dnes ještěrka obecná spíše mozaikovitý charakter výskytu s nejčastějšími nálezy do 600  m n.m. (ojediněle zasahuje až do 900 m n.m.).

ještěrka obecná

ještěrka obecná

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Dříve hojný zástupce pražské herpetofauny, který do současnosti zaznamenal výrazný pokles jak co do počtu lokalit, tak i početnosti populací. Dnes je na území Prahy velmi vzácný, častější jen v některých přírodně celistvých územních jako je údolí Šáreckého potoka, údolí Vltavy v severní a jižní části Prahy, Radotínské údolí, Prokopské a Dalejské údolí, Modřanská rokle a oblast Klánovického lesa a Xaverovského háje.

ještěrka obecná

ještěrka obecná

Ohrožení a ochrana: Praha a její širší okolí patří k oblastem, kde byl zaznamenán prudký pokles početnosti ještěrky obecné. Důvodem je především ubývání vhodných stanovišť, zanikání lesních lemů, drobných mezí, předělů mezi udržovanými a neudržovanými pozemky, intenzivnější údržba (silnější herbicidování železničních náspů) a rozšiřování zástavby. Tyto zásahy mají negativní vliv i na potravu ještěrek (hmyz a další bezobratlé živočichy). Podle červeného seznamu je řazena mezi téměř ohrožené druhy (VU), zákonem je chráněna jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze IV.

ještěrka obecná

ještěrka obecná

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v národní přírodní rezervaci Větrušické rokle 5.5.2013, v sádkách Šaloun u Lomnice nad Lužnicí 6.9.2013, v přírodní památce Baba 28.4.2014, v evropsky významné lokalitě Střední Povltaví u Drbákova, v části u Smilovic 12.7.2014 a v přírodní rezervaci Divoká Šárka 13.8.2017.

ještěrka obecná

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.