SALVIA – EKOLOGICKÝ INSTITUT, z.s.

Chráněné území Podhoří je jedním z nejcennějších chráněných území v Trojské kotlině. Unikátně zachovalá společentva na strmých skalních srázech nad údolím Vltavy chrání řadu vzácných živočichů a rostlin. Velký rozdíl mikroklimatu a mikroreliéfu podmiňuje také velkou rozmanitost společenstev. Celé území… Číst více

Významná stepní lokalita na jižně orientovaném svahu v Trojské ulici (směřující do vltavského údolí). Je složena ze dvou samostatných ploch spojených ochranným pásmem. Geologický podklad tvoří rozpadavé břidlice, které místy vycházejí na povrch. Vznikly usazováním v ordovickém moři a patří… Číst více

Zřejmě nejvíce nedoceněnou částí přírodní parku Drahaň-Troja je Drahanské údolí. Táhne se od Vltavy až k městské části Dolní Chabry. Velká rozmanitost území je dána především jeho členitostí – naleznete zde jak rákosiny, břehové porosty, údolní louky, tak lesní společenstva… Číst více

Bohnické údolí bylo vyhlášeno jako chráněné území v roce 1982. Celková rozloha vlastní přírodní památky činí 4,6 hektarů, navazující ochranné pásmo má rozlohu téměř 40 hektarů. Je tvořeno jižně orientovaným svahem v bočním zalesněném údolí Vltavy v těsné návaznosti na… Číst více

Předmětem ochrany přírodní památky jsou skalnaté k jihu obrácené svahy tvořené proterozoickými břidlicemi s výchozy buližníku. Na ně je vázán výskyt vzácných teplomilných druhů živočichů a rostlin. Chráněné území je tvořeno mělkým údolím začínajícím v blízkosti objektů Psychiatrické léčebny Bohnice… Číst více

Významný krajinný prvek tvoří vrch nad dolní částí města Odolena Voda, místně označovaný jako Zlatkov (nadmořská výška cca mezi 250-260 m n.m.). Vznikl ve starohorách vulkanickou činností a je tvořen bazalty a bazaltandezity (je součástí masívu, který severně pokračuje na… Číst více

Hranice Dolní Šárky je přibližně vymezena usedlostmi Žitná, Mrázovka a řekou Vltavou. Celé údolí představuje zajímavý krajinářský celek. Je součástí přírodního parku Šárka-Lysolaje. Samotná Dolní Šárka je závěrem údolí táhnoucím se až téměř po Ruzyni. Zřejmý je kontrast oproti blízké… Číst více

Soutěska Divoké Šárky patří k nejpoutavějším a nejzajímavějším přírodním celkům na území Prahy. Svými příkrými svahy dotvářejícími zajímavou krajinnou scenérii a malebností odjakživa přitahovala jak přírodovědce, tak milence a romantiky. Jeden takový o ní psal už na přelomu 18. a… Číst více

Území se nachází mezi městskými částmi Horní Počernice, Běchovice, Klánovice a Újezd nad Lesy, na východním okraji Prahy, na poměrně plochém reliéfu. V severní části přírodní památky Xaverovský háj, směrem k městské části Horní Počernice, se plošina sklání do údolí… Číst více